Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 24/2010/1


Content
KLÍMA, B.: Zdroje pitné vody ve vývoji osídlení hradiště Sv. Hyppolita (The Sources of drinking water on the Development of the Settlement on Stronghold of St. Hyppolitus)
MIHOLA, J.: Ke kazatelské, literární a vědecké činnosti řeholníků německo-české provincie řádu paulánů v 17. a 18. století (About the preaching, literary and scientific work of the order of the Minims in the German-Czech provinces in the 17th and 18th Century)
KOVALENKO, S.: Češi v Kyjevské gubernii před rokem 1917 (The Czechs in Kyiv gouvernorate before 1917)
JEŘÁBEK, M.: „Slunci vstříc!“ Sportovní a tělovýchovná tematika v revue Salon 1922–1925 (“Going towards the sun!” Topics of sports and physied education in the 1922–1925 Salon revue)
VACULÍK, J.: K vystěhovalectví z Československa a poměrům krajanů v polovině 20. let 20. století (To Emigration from Czechoslovak Republic and Conditions Czechs on Abroad in the middle of 20s of the 20th Century)
ČAPKA, F.: K průběhu cukerní krize ve 30. letech 20. století v českých zemích (Comments on the Course of the Sugar Crisis in the Czech lands in the 30s of the 20th Century)
ŠTĚPÁNEK, K.: Medializovaný konflikt (War in the Media)
VAŘEKA, M.: Hrabství Vaduz za vlády hrabat z Montfortu a Werdenbergu (1180–1416) (The county of Vaduz under the reign of Earl of Monfort)
BARTŮŠEK, V.: Úloha knihovny v řádové každodennosti v baroku (Role of the monastery library in the daily life in baroque)
JIREČEK, M.: Příspěvek k historii piaristického řádu v Mikulově ve 20. století (Contribution to the history of Piarist Order in Mikulov in the 20th Century)
KALETA, P.: Český kulturní život v Haliči a dílo Františka Řehoře ve druhé polovině 19. století (Czech cultural life in Galicia and work of František Řehoř in the second half of 19th Century)
PAVLENKO, L.: Přínos Evžena Rychlíka ke studiu historického kulturního dědictví Čechů na Ukrajině (Contribution of Evžen Rychlík to the study of historical cultural heritage of the Czechs in Ukraine)
STEJSKALÍKOVÁ, J.: Příspěvek k obsahové analýze učebnic dějepisu (Contribution to the content analysis of the history book)
MALISZEWSKI, T.: Grundvigian School for life – between Tradition and Modernity of Education in Rural Areasy (Grunvigova škola pro život – mezi tradicí a modernizací vzdělávání na venkově)

Plný text
Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 24/2010/1