Východiska

Ačkoliv neexistuje shoda na přesném vymezení profesí a profesionality, existují znaky, které odlišují příslušníky dané profese od laiků. Vedle profesního vědění a jednání je to např. i profesní vidění (Goodwin, 1994). Profesní vidění odkazuje k takovému vidění situace, které je podmíněno příslušností k určité profesi – archeolog a farmář vidí rozdílné jevy ve stejném kousku hlíny (Goodwin, 1994, s. 606).

Profesní vidění (professional vision, professionelle Wahrnehmung) zahrnuje znalostně založené procesy řízení pozornosti a zpracování informací (van Es & Sherin, 2008). Jeho součástí jsou dvě komponenty – výběrové zaměření pozornosti a uvažování založené na vědění.

Výběrové zaměření pozornosti u učitelů odkazuje k procesu identifikace takových znaků pedagogické situace, které jsou z profesního hlediska relevantní pro její úspěch (Seidel et al., 2010, s. 297). Důležité je, že se jedná o proces ovlivňovaný (profesním) věděním.

Po identifikaci relevantních znaků situace dochází k jejich promýšlení. Tento proces označujeme jako uvažování založené na vědění (podrobněji viz Minaříková & Janík, 2012). Jedná se o proces individuální, který se ale odehrává na pozadí toho, co je v profesi sdílené. V našem přístupu zahrnuje uvažování založené na vědění několik dílčích subprocesů – reprezentování, interpretování, vysvětlování, predikování, hodnocení a navrhování alternativ a alterací výukových situací.

Reprezentování odkazuje k vědomé pozornosti a k (vnitřnímu) deskriptivnímu vyjadřování, pojmenovávání, zpřítomňování či popisování (charakterizování) situace nebo jejích relevantních znaků.

Interpretování představuje učitelovo individuální rozumění situaci nebo odhad jevů a vztahů mezi jevy, které nejsou přímo pozorovatelné.

Vysvětlováním rozumíme použití obecných principů a znalostí k porozumění a objasnění dané situaci.

Predikováním je myšlen odhad následků např. jednání učitele nebo důsledků situace a odhad budoucího stavu.

Hodnocení znamená zaujetí postoje k situaci na kontinuu od pozitivního k negativnímu.

Navrhování alternativ a alterací představuje návrh jiného přístupu k situaci nebo jiného postupu, který je podle učitele v daném kontextu také možný nebo vhodnější.

 

Zpracováno podle Minaříková (2012) – viz literatura