Podmínky a kritéria přijetí ke studiu

Podmínky a kritéria přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity platná pro akademický rok 2020/2021

Článek 1
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ A ZÁPIS DO STUDIA

1) V souladu s § 49 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, bude u každé přihlášky ověřena příbuznost absolvovaného studijního programu/studijního oboru, na jehož základě by měl být daný uchazeč přijat a následně zapsán do zvoleného navazujícího magisterského studijního programu. Ověření probíhá až po založení přihlášky. Kritéria příbuznosti jsou součástí charakteristik navazujících programů. V případech, které nejsou v charakteristikách popsány, příbuznost posuzují garanti příslušných navazujících magisterských programů prostřednictvím studijního oddělení fakulty. Potvrzení přijetí přihlášky fakulta vydá nejdříve po úspěšném ověření příbuznosti. Nebude-li po ověření příbuznosti přihláška uchazeče ze strany fakulty přijata, přihláška nebude potvrzena. O tomto bude uchazeč vyrozuměn e-mailovou zprávou.

2) Podmínkou přijetí a k zápisu do studia v navazujícím magisterském studijním programu je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu vysokoškolského studijního programu. Splnění této podmínky uchazeč navržený k přijetí dokládá odevzdáním úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu v den stanovený pro zápis do studia. Uchazeči, kteří své studium absolvovali na Masarykově univerzitě, předloží kopii diplomu bez nutnosti úředního ověření.

3) Bude-li v den konání zápisu ověřeno, že uchazeč splnil zákonem stanovené a děkanem vyhlášené podmínky, bude ještě týž den zapsán do studia. Vykonáním zápisu může být pověřena jiná osoba, která se u zápisu prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem uchazeče.

4) Uchazeč, který získal zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole, prokazuje splnění

podmínky uvedené zde v odstavci 1 podle čl. 6 směrnice MU č. 2/2019 Ověřování podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání.

5) Dokumenty k prokázání splnění podmínek k přijetí ke studiu podle odst. 4 uchazeči předkládají nejpozději do 30. 6. 2020.

6) Posouzení splnění podmínky přijetí ke studiu může být zpoplatněno. Výše poplatku je stanovena v souladu s čl. 29 Statutu Masarykovy univerzity a s Přílohou č. 2 ke Statutu Masarykovy univerzity.

Článek 2
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

1) Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je ověření určitých znalostí, schopností nebo nadání uchazeče, které se zjišťují odbornou nebo talentovou zkouškou. Tato zkouška může mít formu písemnou, ústní, praktickou, nebo může uvedené formy kombinovat.

2) Děkan může prominout konání přijímací zkoušky uchazeči, který o prominutí požádá nejpozději v termínu do posledního dne podání přihlášky (30. 4. 2020) a současně doloží splnění všech předepsaných podmínek pro prominutí. Seznam studijních programů, u kterých je možnost prominutí ustanovena, včetně těchto podmínek, je uveden v Příloze č. 1 Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky.

Článek 3
KRITÉRIA PRO VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

1) Vyhodnocení jednotlivých součástí přijímací zkoušky je provedeno pomocí percentilů. Percentil je vypočtený v té variantě přijímací zkoušky, kterou uchazeč absolvoval, je-li zkouška realizována ve více variantách. Percentil vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon, a nabývá hodnoty maximálně 100,00, minimální hodnota percentilu je téměř nulová.

2) Celková hodnota výsledku přijímací zkoušky uchazeče je dána součtem hodnot percentilů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky.

3) Pořadí uchazečů je dáno jejich seřazením v každém ze zvolených studijních programů podle celkové hodnoty výsledku přijímací zkoušky od nejvyšší po nejnižší. Ve sdruženém studiu jsou sestavena pořadí zvlášť pro program hlavní a pro program vedlejší.

4) Děkan navrhne přijetí ke studiu takovému množství úspěšných uchazečů, aby výsledný počet zapsaných studentů v jednotlivých programech nepřekročil maximální možnou kapacitu těchto programů. Nejvyšší počet studentů přijímaných do programů je zveřejněn v Příloze č. 3 Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu. Zveřejněný nejvyšší počet studentů přijímaných do programu nemusí být naplněn.

5) U jednotlivých odborných a talentových zkoušek může být stanovena hranice úspěchu. Je-li tato hranice u zkoušky stanovena, její hodnota je uvedena v Příloze č. 2 Informace o odborných a talentových zkouškách.

6) Děkan může přijmout mimo pořadí uchazeče se specifickými nároky, který úspěšně vykoná přijímací zkoušku.

7) Děkan může přijmout uchazeče, který absolvoval studijní program nebo jeho část nebo studuje jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí, podle Odlišných podmínek pro přijetí ke studiu podle § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (viz dále Článek 4).

Článek 4
ODLIŠNÉ PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

1) Možnost využít odlišné podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity je určena uchazečům, kteří z vážných důvodů (zdravotních, sociálních nebo jiných) žádají o přijetí ke studiu ve studijním programu, jehož část dříve absolvovali na Masarykově univerzitě nebo jiné vysoké škole. Tyto důvody je třeba uvést a doložit.

2) Řízení o přijetí podle tohoto článku se zahajuje doručením písemné žádosti o přijetí ke studiu adresovanou studijnímu oddělení Pedagogické fakulty MU, Poříčí 7, 603 00 Brno. Žádost musí obsahovat:

  1. a) ověřenou kopii dokladu o dosavadním studiu (potvrzení o studiu, doklad o absolvovaných předmětech),
  2. b) název požadovaného studijního programu,
  3. c) informaci o formě studia, do kterého se uchazeč hlásí (prezenční, kombinovaná),
  4. d) zdůvodnění žádosti.

3) Přijímací řízení probíhá bez přijímací zkoušky. Přijetí ke studiu může být limitováno akreditací, realizací požadovaného studia a výukovou kapacitou. Pořadí uchazečů v tomto přijímacím řízení je dáno časovým pořadím podání jejich žádosti.

4) V případě vyhovění žádosti stanoví termín nástupu ke studiu děkan.

Článek 5
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Uchazeči podávají výhradně elektronickou přihlášku, tzv. e-přihlášku. Podání papírové přihlášky není možné. Výrazem „přihláška“ se v tomto dokumentu rozumí vždy jen elektronická forma přihlášky – „e-přihláška“.

2) Výjimkou z ustanovení odst. 1 je řízení podle článku 4.

3) Neexistuje možnost dodatečného podání e-přihlášky po skončení období jejich přijímání.

4) Neexistuje možnost dodatečných změn v e-přihláškách po skončení období jejich přijímání.

5) Pro přijímání uchazečů ke studiu v cizojazyčných studijních programech jsou uplatňovány specifické podmínky a kritéria ustanovená v samostatném dokumentu přístupném ze stránek Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

6) Tvary mužského rodu v tomto dokumentu jsou zástupné pro všechna pohlaví.

Článek 6
PLATNOST A ÚČINNOST

1) Tento dokument byl schválen Akademickým senátem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity dne 1. 10. 2019.

2) Tento dokument nabývá platnosti dne 1. 10. 2019.

3) Tento dokument nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020.