Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Sociální pedagogika

Aktivizuje, podporuje a motivuje ke smyslu života

Co se naučíte

Popis oboru

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření.

Cílem oboru Sociální pedagogika je připravit osobnostně vyzrálého a vzdělaného pedagoga, který se prostřednictvím svých vědomostí, dovedností a osobnostních vlastností zařadí mezi odborníky působící v pedagogických a pomáhajících profesích v systému péče o děti, mládež a dospělé, ale též i seniory. Takto šířeji koncipovaný profil stojí na pilířích konkrétních studijních předmětů (disciplín), které svým obsahem, zaměřením a převažujícími výukovými metodami naplňují jak oblast znalostní báze (historická fakta a souvislosti, znalosti teorií a konceptů, metodologických postupů apod.), tak vedou k osvojení vlastních nezprostředkovaných zkušeností a utváření praktických dovedností. Důraz je kladen nikoliv jen na rozvoj faktických vědomostí, ale velký prostor je otevřen pro zkušenostní učení, osobnostní rozvoj a konfrontaci poznatků s vlastní a nezprostředkovanou praktickou zkušeností, získávanou jak ze simulovaných situací (hry, rozvojové aktivity), tak prostřednictvím spektra reálných pedagogických situací (pedagogické a sociální praxe, vlastní výzkumná šetření apod.).

Úspěšný absolvent je schopen

  • Porozumět souvislostem předmětu svého pedagogického oboru (včetně oborů hraničních), na úrovni soudobého stavu poznání.
  • Koncipovat a realizovat výchovnou a sociální práci s rozmanitými cílovými skupinami, včetně schopnosti reflexe vlastní práce.
  • Znát a ovládat základní procesy řízení institucí a vedení pedagogických pracovníků.
  • Realizovat kvalitativní a kvantitativní výzkumná šetření ve vybrané oblasti, orientovat se v základních postupech analýzy kvalitativních a kvantitativních dat s hlubokou mírou porozumění, koncipovat odborný text.
  • Orientovat se ve vybraných psychologických a sociálních teorií a aplikovat je do prostřední konkrétní edukační praxe.

Další informace

Ukázka oborového testu z některého z předchozích přijímacích řízení je zveřejněna na: http://www.ped.muni.cz

Další informace o oboru je možné najít na webových stránkách katedry: http://katedry.ped.muni.cz/socialni-pedagogika/o-katedre

a facebooku: https://www.facebook.com/socialnipedagogika/

Uplatnění absolventů

Absolvent studia je kvalifikovaným odborníkem, který je vybaven kompetencemi pro výchovně-vzdělávací a sociální práci s lidmi všech věkových a sociálních skupin.

Sociální pedagog nachází uplatnění v:

- oblasti školství: sociální pedagog, asistent pedagoga, vychovatel, pedagog volného času, animátor volnočasových aktivit, metodik prevence, poradce pro výchovné a sociální otázky;

- resortu spravedlnosti: sociální pedagog ve věznicích, pracovník probační a mediační služby;

- oblasti sociální: sociální pracovník, aktivizační pracovník v domovech seniorů;

- resortu vnitra: sociální pedagog (pracovník) v pobytových střediscích správy uprchlických zařízení, humanitárních službách;

- nestátní sféra: spolky - projektový pracovník, pedagog, humanitární pracovní apod.

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Uchazeči vykonají přijímací zkoušky: Písemný test pro uchazeče o studium sociální pedagogiky a sociální pedagogiky a volného času

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria přijetí ke studiu pro rok 2020/2021

Oborové zkoušky
Zkouška pro obory sociální pedagogika a sociální pedagogika a volný čas

ZÁKLADNÍ POPIS TESTU

Písemný test má 50 otázek, maximální počet získaných bodů je 50. Na práci s testem je vyhrazeno 60 minut. Vždy je správná právě jediná odpověď z nabízených. Za správnou odpověď uchazeč obdrží 1 bod. Za chybnou odpověď je uchazeči odečteno 0,25 bodu. Za žádnou odpověď, strojově nečitelnou odpověď či více vyznačených odpovědí současně je uděleno 0 bodů. Hranice úspěšnosti je stanovena na 10,00 bodů. Uchazeči, kteří dosáhnou méně než 10,00 bodů, budou hodnoceni jako neúspěšní.

Další informace k přípravě na zkoušku

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Sociální pedagogika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia Magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk Čeština