Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Absolvováním tohoto studijního programu získáte kvalifikaci k výuce angličtiny jako cizího jazyka na různých typech českých středních škol. Budete se dobře orientovat v teorii i praxi výuky angličtiny pro mladé dospělé a dospívající. Konkrétně se naučíte plánovat a vést výuku angličtiny, hodnotit žáky, vyhodnocovat vlastní výuku, přemýšlet o ní a dále se rozvíjet.

Seznámíte se s relevantní odbornou literaturou a budete schopni kriticky zhodnotit studie z aktuálních odborných publikací. V jednooborovém a hlavním studijním plánu se navíc naučíte navrhnout, zrealizovat a vyhodnotit výzkum ve třídě.

Přidaná hodnota programu spočívá v tom, že:

 • se jedná o relativně malý program, takže vás vyučující dobře poznají a budete mít možnost intenzivního kontaktu s nimi,
 • se zaměřuje na specifika výuky angličtiny na středních školách, jako je například práce s materiály pro vyšší jazykové úrovně, probírání (inter)kulturních a literárních témat, výuka odborné angličtiny, maturitní zkouška a jazykové certifikáty, specifika práce s adolescenty a mladými dospělými.
 • učitelská praxe je realizována v rámci průběžné a souvislé praxe. Během průběžné praxe budete pod dohledem vyučujících vést, pozorovat a analyzovat výuku angličtiny. Během souvislé praxe budete spolupracovat s mentory a vyučujícími a zúčastníte se každodenních aktivit ve škole.
 • získáte dovednosti v oblasti výzkumu. Budete mít mnoho příležitostí seznámit se s výzkumem výuky angličtiny a zapojit se do výzkumných aktivit prováděných vyučujícími, kteří jsou zároveň aktivními badateli. Například na seminářích budete diskutovat o výsledcích výzkumů, budete se moci zúčastnit specializovaných výzkumných seminářů, analyzovat data společně s badateli nebo provádět výzkum ve svých diplomových pracích. Jako součást praxí budete také provádět výzkum ve třídě.
 • můžete strávit semestr v zahraničí na jedné z mnoha partnerských univerzit. Akademický personál katedry zahrnuje rodilé mluvčí angličtiny a poskytuje tak stabilní a kvalitní základnu pro studium. Členové katedry mají rozsáhlé zkušenosti s účastí na mezinárodních konferencích, spolupracují se zahraničními experty a publikují v mezinárodních časopisech.

Je studium programu pro vás?

Pokud odpovídáte kladně na následující otázky, je studium pro vás to pravé:

 • Chcete vyučovat angličtinu mladé dospělé a dospívající?
 • Ovládáte angličtinu na pokročilé (C2) úrovni?
 • Orientujete se v anglické jazykovědě a literatuře?
 • Je vám blízká kultura anglicky mluvících zemí?

Uchazeči o studium by měli být absolventy bakalářského studia anglistiky, případně specializace v pedagogice se zaměřením na anglický jazyk.

Kombinovaná forma studia

Výuka v kombinovaném studiu probíhá každý pátek.

Praxe

Praxe je nedílnou součástí tohoto programu učitelství. V jednooborovém studiu absolvují studenti náslechovou praxi, průběžnou praxi (1 semestr) a souvislou praxi (4 týdny). Ve sdruženém studiu (maior, minor) je rozsah praxe zhruba poloviční.

Budete vedeni nejen k tomu, abyste připravili, zhodnotili a reflektovali výuku angličtiny a odučili hodinu, ale také k tomu, abyste se seznámili s každodenními činnostmi učitele na střední škole. Výuková praxe je také doplněna řadou úkolů, ve kterých se různými metodami (např. pozorování výuky, sběr a analýza žákovského jazyka, rozbor videonahrávky vlastní výuky) naučíte propojovat poznatky z didaktiky angličtiny s realitou výuky anglického jazyka. O svých prožitých zkušenostech budete diskutovat v reflektivních seminářích.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi toho magisterského programu budete plně kvalifikováni vyučovat angličtinu jako cizí jazyk na českých středních školách. Můžete také vyučovat na jazykových školách. Absolventi jsou rovněž připraveni pracovat v oblasti výuky angličtiny pro dospělé, na vzdělávacích projektech, ve vzdělávací politice a vzdělávacích nevládních neziskových organizacích, stejně jako v široké škále veřejných institucí. Budete také připraveni pokračovat v doktorském studiu v oboru aplikované lingvistiky nebo didaktiky cizího jazyka a poté vstoupit na akademickou dráhu.

Podmínky přijetí

Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben 2021.

Komu je program určen: Program je nabízen absolventům bakalářského studia, kteří u přijímací zkoušky prokáží znalosti z anglického jazyka a literatury odpovídající bakalářskému studiu anglistiky na FF MU.

Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

 • 1. část – písemný test z praktické angličtiny (online)
 • 2. část – ústní zkouška ověřující znalosti z lingvistiky, literatury a kultury anglicky mluvících zemí (online).
 • Písemný test z praktické angličtiny ověřuje úroveň jazykové kompetence studentů (zhruba C2 dle SERRJ). Pro postup ke druhé části přijímací zkoušky je potřeba z písemného testu získat minimálně 70 % bodů – pouze tito uchazeči budou přizváni k ústní zkoušce.

  Ústní zkouška vychází ze studijní literatury, která je povinná v bakalářském studiu Anglického jazyka a literatury na FF MU (doporučený seznam knih níže), a ověřuje, že uchazeč rozumí základním konceptům a disponuje potřebnými znalostmi a dovednostmi z oblasti lingvistiky, literatury a kultury.

  Písemné zkoušky do programů Anglický jazyk a literatura a Učitelství anglického jazyka pro střední školy jsou totožné. Uchazečům, kteří se hlásí do obou programů, bude výsledek zkoušky započítán do obou programů.

  K ústní zkoušce do programu Učitelství anglického jazyka pro střední školy budou pozváni pouze uchazeči, kteří uspějí u písemné zkoušky.

  Z rozhodnutí vedení fakulty se v aktuálním přijímacím řízení ruší test z pedagogicko-psychologického základu.

  Prominutí přijímací zkoušky: přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) prospěchem státní závěrečnou zkoušku v bakalářském oboru / programu Anglický jazyk a literatura na FF MU (tj. jde o celkový výsledek písemné části, která pokrývá: praktický jazyk, lingvistiku, literaturu a kulturní studia). O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz

  Web Katedry anglistiky a amerikanistiky.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

Kritéria hodnocení

První část zkoušky ověřuje úroveň jazykové kompetence studentů (zhruba C2 dle SERRJ). Pro složení přijímací zkoušky je potřeba z této části získat minimálně 70 % bodů.

Druhá část vychází ze studijní literatury, které je povinná v bakalářském studiu Anglického jazyka a literatury na FF MU (doporučený seznam knih níže), a ověřuje, že uchazeč rozumí základním konceptům a disponuje potřebnými znalostmi a dovednostmi z oblasti lingvistiky, literatury a kultury. Pro složení přijímací zkoušky je potřeba z této části získat minimálně 70 % bodů.

Doporučená literatura

Doporučená literatura k oborové přijímací zkoušce z lingvistiky, literatury a kultury:

 • Barnet, S., & Cain, W. E. (2011, příp. starší). A short guide to writing about literature. Boston: Pearson.
 • Biber, D., Conrad, S. & Leech, G. (2002).Longman student grammar of spoken and written English. Harlow: Longman.
 • Brinkley, A. (2000).The unfinished nation: A concise history of the American people. New York: McGraw-Hill.
 • Cruttenden, A. (2014).Gimson’s pronunciation of English. London, New York: Routledge.
 • Mair, C. (2015). English linguistics: An introduction. Tübingen: Narr Francke Attempto.
 • Morgan, K. O. (1984). The Oxford illustrated history of Britain. Oxford: Oxford University Press.

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč na magisterském stupni možnost věnovat hlavní část studia (80 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (40 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy jako vedlejší program

Kombinace s programy z Přírodovědecké fakulty

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

doc. Mgr. František Tůma, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Máte dotaz k přijímacímu řízení? Napište nám.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.