Informace pro zájemce
o doktorské studium

Základní informace

Doktorské studium představuje nejvyšší stupeň vysokoškolského studia. Probíhá dle individuálního studijního plánu pod vedením školitele, a to výhradně jako jednooborové, délka studia všech programů/oborů je 4 roky.
Absolventům doktorského studia se přiznává mezinárodně platný vědecký titul philosophiæ doctor (Ph.D.). Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.studium jednooborové, 4-leté.

Formy studia

Doktorské studium se na Pedagogické fakultě ve všech oborech / programech uskutečňuje v prezenční a kombinované formě. Všichni (prezenční i kombinovaní) studenti mají stejné studijní povinnosti. Studenti v prezenční formy studia v českých programech pobírají ve standardní době studia měsíční stipendium na podporu studia v DSP.

Informace o přijímacím řízení

Podmínkou přijetí ke studiu a k zápisu do studia v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu dle § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. Splnění této podmínky uchazeč navržený k přijetí dokládá odevzdáním úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu nejpozději v den stanovený pro zápis do studia. Uchazeči, kteří své studium absolvovali na Masarykově univerzitě, předloží kopii diplomu bez nutnosti úředního ověření.

Podmínky přijímacího řízení

Uchazeči s handicapem

Uchazečům o studium s nejrůznějšími typy handicapu pomáhá při přípravě Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky – Teiresiás.Středisko dokáže nabídnout pomoc lidem se smyslovým nebo pohybových postižením, chronickým onemocněním, psychickými obtížemi nebo se specifickými poruchami učení. Těmto lidem nabízí podporu od vlastního dispečinku osobní asistence přes celou řadu pomůcek až po poradenství a vlastní celouniverzitní studijní oddělení.O pomoc při přijímacích zkouškách můžete požádat již během vyplňování e-přihlášky. Kontaktovat jej můžete na adrese teiresias@muni.cz.

STŘEDISKO TEIRESIÁS

Odvolání v případě nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí nemusí být definitivní. Informace o případném odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu najdete na stránkách Rektorátu Masarykovy univerzity.

Více informací

Kontaktní formulář: