Materiály pro uchazeče

Závazné informace: 

schválené materiály Akademickým senátem Pedagogické fakulty MU

Informace pro nově přijaté studenty

Informace k zápisu
Do doktorského studia mohou být zapsáni pouze ti z přijatých uchazečů, kteří již získali magisterské vzdělání a příslušný titul. O přesném termínu zápisu do studia vás budeme informovat dopisem a zde na webu. K zápisu si přineste platný průkaz totožnosti a psací potřeby.Cizí státní příslušníci předloží nostrifikaci vzdělání, je-li doklad o vzdělání vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (neplatí pro absolventy škol sídlících ve Slovenské republice). Podrobnosti o uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace najdete zde.

Podle platných zákonů jsou nově přijatí studenti povinni se seznámit s předpisy týkajícími se požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za tímto účelem je třeba předem prostudovat předpisy týkající se požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zde - link na materiály.

U zápisu uchazeči obdrží informace ke studiu, hesla a přihlašovací údaje pro vstup do univerzitní sítě a fakultních počítačových učeben.

Zmocnění k zápisu
K zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené se zápisem ke studiu. Zmocněnec musí být vybaven k převzetí stejně jako uchazeč, přičemž se prokazuje vlastním průkazem totožnosti. Potřebný formulář najdete zde.

Univerzální žádost

Formuláře ke stažení:

Kontaktní formulář:


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.