Hudební teorie a pedagogika

Hudba jako specifický komunikační nástroj

Co se naučíte

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Doktorské studium v oboru Hudební teorie a pedagogika vytváří předpoklady pro hlubší odborné zaměření absolventů v práci na středních a vysokých školách a v institucích z oblasti hudební kultury. Studium směřuje k vytvoření disertační práce, kde student prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu, vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti.

Úspěšný absolvent je schopen

  • být kvalifikovaným odborníkem v oblasti uměnovědné se zaměřením na hudbu;
  • pokročilé orientace v uměnovědných disciplínách (estetika, sémiotika, hudební teorie);
  • samostatné výzkumné práce, teoretické reflexe a aplikace výsledků výzkumu v oborové praxi;
  • publikační činnosti odborné i popularizační reflektující výsledky své odborné práce včetně jejich prezentace na konferencích, sympóziích a seminářích.

Další informace

Webové stránky Katedry hudební výchovy:

http://www.ped.muni.cz/wmus

Uplatnění absolventů

Absolvent získá zvýšenou kvalifikaci pro práci na středních a vysokých školách a v institucích z oblasti hudební kultury.

Přijímací zkouška

Přijímací řízení probíhá formou ústního pohovoru před přijímací komisí, která zjišťuje odbornou a jazykovou způsobilost uchazeče. Uchazeč skládá vstupní zkoušku z odborného zaměření podle vybraného tématu budoucí doktorské práce (metodologie, odborná rozprava) a zkoušku z alespoň jednoho světového jazyka (dle výběru AJ, NJ, FJ, RJ).

Kritéria hodnocení

Hodnocení přijímací zkoušky: Každá část přijímací zkoušky (rozprava nad projektem předpokládané doktorské disertační práce, odborná rozprava z oboru a zkouška ze světového jazyka) se hodnotí slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)“. Na základě dílčích hodnocení se stanovuje celkový výsledek přijímací zkoušky, a to slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)“. Jestliže uchazeč neuspěl z kterékoli části zkoušky, je jeho celkové hodnocení přijímací zkoušky „neuspěl(a)“. U uchazečů hodnocených „uspěl(a)“ stanoví komise pořadí na základě úrovně rozpravy nad projektem předpokládané doktorské disertační práce. O přijetí uchazeče ke studiu v doktorském studijním programu rozhoduje děkan fakulty.

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia Doktorský
Forma prezenční ne
kombinovaná ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk

Kontaktní formulář:


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.