Jazyková a literární komunikace

Dorozumívání a myšlení pojmy i obrazy

Co se naučíte

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Ve sféře tzv. terciálního vzdělávání rozvíjí studijní obor další odborné vzdělávání absolventů vysokoškolského studia se zaměřením na vědní obory český jazyk a česká literatura. Specifičnost oboru zaměřeného na jazykovou a literární komunikaci spočívá v tom, že propojuje studium českého jazyka a literatury. Touto koncepcí tak navazuje na nejvlivnější tendence prosazující se v rámci současné lingvistiky a literární vědy.

Charakter a skladba studijních předmětů sledují formování profilace absolventa a otevírání širokých možností jeho uplatnění v praxi: jednotlivé předměty představují dynamičnost v teorii i v komunikační praxi. Zaměřují se na vývoj jazykových, stylových a komunikačních norem, na literárněvědnou a literárněvýchovnou komunikaci v dobovém i aktuálním literárněhistorickém kontextu, na specifickou jazykověkulturní funkčnost užívaných výrazových prostředků jazykové a literární komunikace. Důraz je kladen na interpretaci textu ve všech jeho formách od uměleckého literárního textu přes jazykové sdělení až po metatext.

Cílem je připravit absolventy na samostatnou vědeckou a odbornou práci. Těžištěm je proto individuální vědecká příprava spojená se systematickým rozvojem odborné orientace v oboru a se zpracováním disertační práce, dále pak zprostředkování odborných poznatků veřejnosti a jejich aplikace v praxi.

Úspěšný absolvent je schopen

  • spolehlivě se orientovat ve vědních disciplínách český jazyk a česká literatura;
  • odborně se podílet na výzkumu dílčí tematiky jazykové či literární komunikace;
  • v návaznosti na vývoj společnosti a současné globalizační tendence vyložit dynamičnost ve vývoji jazyka a literatury i proměny komunikačního procesu;
  • interpretovat složité jazykovědné a literárněvědné jevy a problémy;
  • samostatně i v kooperaci plánovat a řešit vědecké úkoly a projekty oborového zaměření;
  • vytvářet vědecké texty s originálními myšlenkami a formulovat obecné závěry vědeckého výzkumu;
  • prezentovat svou odbornou profilaci na národní i mezinárodní úrovni, a to ve vědecko-výzkumné práci, v pedagogické praxi či v širším společensko-kulturním prostředí;
  • pokračovat v sebevzdělávacím a sebehodnotícím procesu.

Uplatnění absolventů

Vzdělání nabyté specializovaným doktorským studiem, jež umožňuje získat znalosti v oblasti specifických metod a technik práce s jazykovým nebo literárním materiálem a je propojené s širším společenskovědním základem, vytváří předpoklady pro uplatnění jeho absolventů ve vědeckých, kulturních nebo školských institucích (vysoké školy humanitního zaměření, AV ČR, oblast muzejní, knihovnická, nakladatelská, redakce odborných časopisů i denního tisku, oblast interní a externí komunikace v rozmanitých institucích a firmách).

Přijímací zkouška

Základní podmínkou přijetí do doktorského studia oboru Jazyková a literární komunikace je absolvování magisterského studijního programu se zaměřením na český jazyk nebo českou literaturu (například absolventi učitelského i neučitelského oborového studia českého jazyka a literatury, knihovnictví) a úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Kritéria hodnocení

Přijímací zkouška má formu ústního pohovoru (vedeného v českém jazyce) a jejím cílem je ověřit odbornou úroveň uchazeče, jeho zájem o obor i jeho předpoklady pro vědeckou práci. Uchazeč u přijímací zkoušky předloží návrh projektu disertační práce. Ten musí obsahovat stanovení výzkumného cíle, předběžné postupy jeho řešení a metody zpracování, časový harmonogram a výběrový seznam sekundární literatury. Součástí projektu je návrh na školitele a jeho souhlasu s vedením disertační práce (potvrzený podpisem v písemném zpracování projektu). Návrhy a příklady témat disertačních prací: Návrh témat prací vychází z výzkumného zaměření pracoviště a školitelů. Zahrnuje jazykovědnou i literárněvědnou sféru s přesahy ke komunikační praxi. Akceptována budou i témata navržená studentem DSP po domluvě se školitelem. Bližší informace poskytne doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D. (subrtova@ped.muni.cz). - Exonyma v deklinačním systému češtiny (na základě televizních / rozhlasových pořadů) - Současné hypokoristické podoby ženských křestních jmen (na základě materiálu Českého národního korpusu) - Vývojové tendence výrazových prostředků současné žurnalistiky - Intertextové a interdisciplinární tendence současných textů publicistických (event. esejistických a reklamních) - Výzkum současné české literatury šířené digitálními médii - Aktuální metodologické problémy literární historiografie - Interkulturní aspekty literatury pro děti a mládež v 21. století - Specifika jazykové a literární komunikace u dětí s odlišným mateřským jazykem - Podoby jazykové komunikace dětí ve školním prostředí

Školitelé

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia Doktorský
Forma prezenční ne
kombinovaná ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk

Kontaktní formulář:


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.