Didaktika geografie

Geografie je víc než věda, geografie je styl života.

Co se naučíte

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Cílem studijního oboru je poskytnout absolventům magisterského studia, badatelům, případně expertům pro rozhodovací sféru kvalitní vědeckou přípravu, která se bude opírat o tradice a dosavadní stav českého a zahraničního teoretického i empirického poznání v oblasti geografického vzdělávání, relevantního vzhledem k potřebám teorie i praxe. Obsah studijního oboru koncepčně i systémově reaguje na priority vzdělávací politiky v rámci ČR i EU, jejímž hlavním cílem je implementace poznatků současné vědy do praktického života jednotlivce a společnosti.

Úspěšný absolvent je schopen

  • orientovat se s přehledem v oblasti vzdělávacích teorií;
  • využívat znalosti a dovednosti z geografických disciplín a z metodologie geografického výzkumu;
  • projektovat a realizovat oborový, didaktický, pedagogický a pedagogicko-psychologický výzkum podle povahy výzkumného tématu a kriticky hodnotit jeho výsledky;
  • využívat a popularizovat výsledky výzkumů v pedagogické praxi;
  • zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě;
  • spolupracovat s odborníky jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku;
  • analyzovat a interpretovat problematiku teorie školy, teorie kurikula a teorie výuky a aplikovat je při řešení specifických problémů geografického vzdělávání;
  • kvalifikovaně se orientovat v komplexní problematice osvojování aktuálních geografických poznatků.

Další informace

Další informace lze průběžně nalézt na: http://katedry.ped.muni.cz/geografie

Uplatnění absolventů

Absolvent doktorského studia v oboru Didaktika geografie je vysoce kvalifikovaným odborníkem, který disponuje kompetencemi v oblasti didaktiky geografie vycházejícími z aktuálního stavu poznání mateřského oboru, pedagogiky a psychologie, a z potřeb učitelské praxe na daném vzdělávacím stupni. Je rovněž erudovaným učitelem geografie schopným zprostředkovat kritické atributy geografické vědy cestou moderních forem vzdělávání a integrovat poznatky přírodních a společenských věd. Podle zaměření konkrétního výzkumu se může stát poradcem pro otázky geografického vzdělávání při NÚV MŠMT.

Přijímací zkouška

Přijímací řízení probíhá formou ústní zkoušky, během níž uchazeč seznámí zkušební komisi se svým dosavadním vzděláním. Představí dosavadní odborný vývoj a soupis publikační činnosti v oboru popřípadě v oborech příbuzných a svou dosavadní odbornou a pedagogickou praxi. Součástí přijímacího řízení je předložení motivačního dopisu, ve kterém uchazeč objasní důvody, které ho vedou ke studiu doktorského oboru Didaktika geografie. Přijímací zkouška se skládá ze tří částí: 1. část – Metodologie Uchazeč předkládá projekt disertační práce (s písemným doporučením navrhovaného školitele). Nad projektem dizertační práce je během přijímací zkoušky vedena odborná diskuse, v níž uchazeč stručně charakterizuje současný stav bádání v dané oblasti, stanoví cíle, navrhne výzkumné metody a nastíní postupy při řešení dizertační práce společně s časovým harmonogramem. Uchazeč by měl prokázat orientaci v problematice vztahující se k tématu dizertační práce a schopnost samostatné tvůrčí práce. 2. část – Odborná rozprava Odborná rozprava zjišťuje oborové znalosti uchazeče včetně základů oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie a přehled uchazeče o současné odborné literatuře z oboru. Doporučená literatura je uvedena u specifických požadavků pro jednotlivé studijní programy/obory. Uchazeč zde prokazuje své znalosti širšího vědního základu oboru, seznámí komisi se svými publikovanými pracemi, pokud ještě nepublikoval, předloží diplomovou práci. 3. část – Zkouška ze světového jazyka Při této zkoušce bude ověřováno porozumění odbornému cizojazyčnému textu (ve zvoleném jazyce – angličtina, němčina, francouzština, ruština) a zjišťovány dovednosti s tímto textem aktivně pracovat. Budou tedy vyžadovány praktické schopnosti číst odborný cizojazyčný text a diskutovat o jeho obsahu v cizím jazyce.

Doporučená literatura

Učebnice didaktiky geografie, texty sloužící ke zorientování se v oboru: Best, B. (2011). The geography teacher's handbook. London: Continuum. Biddulph, M., Lambert, D., & Balderstone, D. (2015). Learning to teach geography in the secondary school: A companion to school experience. London: Routledge. Butt, G., & Brindley, S. (Eds.). (2015). MasterClass in geography education: Transforming teaching and learning. London: Bloomsbury Publishing. Gersmehl, P. (2014). Teaching geography. New York: The Guilford Press. Lambert, D., & Morgan, J. (2010). Teaching geography 11-18: A conceptual approach. Maidenhead: McGraw-Hill Education. Morgan, J. (2012). Teaching secondary geography as if the planet matters. London: Routledge. Rawding, C. (2013). Effective innovation in the secondary school geography curriculum: A practical guide. London: Routledge. Roberts, M. (2013). Geography through enquiry: Approaches to teaching and learning in the secondary school. Sheffield: The Geographical Association. Texty rozpracovávající teorii a metodologii didaktiky geografie, texty sloužící k prohloubení znalostí v oboru: Boehm, R., Huynh, N. T., & Solem, M. (2015). Learning progressions for maps, geospatial technology, and spatial thinking: A research handbook. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar Publishing. Butt, G. (Ed.). (2011). Geography, education and the future. Bloomsbury Academic. Catling, S. (Ed.). (2015). Research and debate in primary geography. London: Routledge. Catling, S., & Martin, F. (Eds.). (2004). Researching primary geography. London: Register of Research in Primary Geography. DeBlij, H. (2012). Why geography matters: More than ever. New York: Oxford University Press. Demarest, A. (2015). Place-based curriculum design: Exceeding standards through local investigations. London: Routledge. Hopwood, N. (2012). Geography in secondary schools: Researching pupils' classroom experiences. Bloomsbury Publishing. Lambert, D., & Jones, M. (Eds.). (2013). Debates in geography education. New York: Routledge. Schmeinck, D. & Lidstone. J. (Eds.). (2014). Standards and research in geography education. Current trends and international issues. Berlin: Mensch und Buch Verlag.

Kritéria hodnocení

Každá část přijímací zkoušky (rozprava nad projektem předpokládané doktorské disertační práce, odborná rozprava z oboru a zkouška ze světového jazyka) se hodnotí slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)". Na základě dílčích hodnocení se stanovuje celkový výsledek přijímací zkoušky, a to slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)". Jestliže uchazeč neuspěl z kterékoli části zkoušky, je jeho celkové hodnocení přijímací zkoušky „neuspěl(a)". U uchazečů hodnocených „uspěl(a)" stanoví komise pořadí na základě úrovně odborné rozpravy nad projektem předpokládané doktorské disertační práce. O přijetí uchazeče ke studiu v doktorském studijním programu rozhoduje děkan fakulty.

Školitelé

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia Doktorský
Forma prezenční ne
kombinovaná ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk

Kontaktní formulář:


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.