Speciální pedagogika

Co se naučíte

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Cílem čtyřletého DSP programu/oboru Speciální pedagogika je připravit vysoce kvalifikované odborníky erudované pro výzkumnou, výukovou a odbornou činnost v oboru Speciální pedagogika se zaměřením na logopedii, surdopedii, psychopedii, somatopedii, oftalmopedii, těžké a souběžné postižení více vadami, specifické poruchy učení, etopedii, adiktologii nebo speciální andragogiku. Umožnit vynikajícím studentům pokračovat ve studiu zvolených specializací v DSP Speciální pedagogika a umožnit jim realizaci ve vědeckovýzkumné činnosti, které se mnozí věnují již od magisterského studia. Čtyřletý DSP Speciální pedagogika je realizován ve spolupráci s katedrami pedagogiky, psychologie a filozofie na PdF MU, s dalšími fakultami MU (LF, FSS) i fakultami mimo MU (UK Praha, OU Ostrava, UP Olomouc, KU Bratislava) a se zahraničními univerzitami. Je koncipován jako interdisciplinární a multidisciplinární.

Úspěšný absolvent je schopen

  • poznat hluboce a systematicky předmět a rozsah svého pedagogického oboru a pedagogiky jako celku, a v historických i současných širších souvislostech a na úrovni soudobého stavu poznání;
  • poznat hluboce a systematicky významné teorie, koncepty a metody, které jsou v popředí poznání oboru, a to v národním i mezinárodním kontextu;
  • poznat systém věd a jeho vývoj i výzkumné problémy na pomezí pedagogiky a dalších oborů;
  • umět samostatně i v komunikaci a spolupráci s druhými volit, plánovat, realizovat a hodnotit tvůrčí výzkumné postupy ve svém pedagogickém oboru i v pedagogice jako takové, prostřednictvím těchto postupů poznávat procesy a jevy pedagogické reality;
  • znát způsob organizace života vědecké komunity v jeho mnohovrstevnatosti, a to národně i mezinárodně;
  • se plnohodnotně zapojovat do života národní i mezinárodní vědecké komunity, včetně publikační aktivity, plánování výzkumných projektů, získávání zdrojů pro jejich realizaci.

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů - vědeckých pracovníků erudovaných pro výzkumnou, odbornou a výukovou činnost je možné v oboru speciální pedagogika se zaměřením na logopedii, surdopedii, psychopedii, somatopedii, oftalmopedii, etopedii, specifické poruchy učení nebo chování, adiktologii nebo speciální andragogiku.

Přijímací zkouška

Vstupní požadavky: Titul magistr (nebo PaedDr., PhDr.) v oboru: speciální pedagogika s interdisciplinárním pojetím studia speciální pedagogiky Vysokoškolská učitelská kvalifikace nebo jiné vysokoškolské studium magisterského stupně doplněné rozšiřujícím studiem speciální pedagogiky nebo jiné vysokoškolské magisterské studium, které je v souladu s interdisciplinárním pojetím studia speciální pedagogiky Úspěšné vykonání přijímací zkoušky Předpoklady pro vědeckou práci doložené účastí na výzkumu, aktivním vystoupením na vědeckých konferencích, odbornou publikační činností, stáží v zahraničí apod. Znalost jednoho cizího jazyka

Kritéria hodnocení

Přijímací zkouška - požadavky: Předložit soupis publikovaných prací, aktivních vystoupení na vědeckých konferencích, stáží v zahraničí apod. Předložit diplomovou práci Předložit soupis prostudované literatury ze speciální pedagogiky a příbuzných oborů (pedagogika, psychologie, medicínské obory) Ve vědecké rozpravě prokázat odborný přehled v oboru speciální pedagogika a v jejich hraničních disciplínách Blíže specifikovat okruh osobního odborného zájmu z vybrané speciálně pedagogické disciplíny Prezentovat výzkumný projekt disertační práce a prokázat znalost metodologie ve vztahu k prezentovanému projektu Prokázat znalost jednoho světového jazyka dle výběru z angličtiny, němčiny, francouzštiny nebo ruštiny. Přijímací zkouška do doktorského studijního programu se tedy skládá z:

  • Odborné rozpravy nad předloženým tématem výzkumného zaměření disertační práce zpracovaným uchazečem v rozsahu 6 - 12 normostran – 50 bodů
  • Ověření znalostí z cizího jazyka – 20 bodů
  • Prověření znalostí z vědního oboru – 30 bodů. Každá část přijímací zkoušky se hodnotí body. Bodová hranice úspěšnosti pro přijetí je 60, přičemž maximálně může uchazeč získat 100 bodů. V případě, že podmínky pro přijetí splní větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších, sestavené podle výsledků přijímací zkoušky.

Školitelé

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia Doktorský
Forma prezenční ne
kombinovaná ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk

Kontaktní formulář:


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.