Sociální pedagogika

Věděním k lidskosti

Co se naučíte

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Cílem studijního programu (oboru) je připravovat jeho absolventy na vědeckou práci v oboru. Těžištěm je individuální vědecká příprava studentů, především prohlubování jejich metodologických a oborových kompetencí, spojená zejména se zpracováváním disertační práce. Tuto přípravu doplňují povinné, metodologicky orientované předměty a disciplíny zaměřené na nové poznatky v základních pedagogických disciplínách. Povinně volitelné předměty umožňují, aby se student profiloval v souladu s osobním odborným zaměřením i zvoleným tématem disertační práce.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Osvojit si hlubokou oborovou znalost základních disciplín a zprostředkovat je ve vědeckém diskursu odborné veřejnosti.
  • Projektovat a realizovat pedagogický a sociálněpedagogický výzkum, evaluovat jeho výsledky.
  • Hluboce se orientovat ve vybraných metodologických přístupech zkoumání zvolené problematiky.
  • Zprostředkovat nejnovější vědecké poznání studentům v rámci seminářů.
  • Zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě: studiemi v recenzovaných (popř. impaktovaných) časopisech, popř. formou monografie, referátem na tuzemské i zahraniční konferenci.
  • Kooperovat s odborníky jiných vědeckých pracovišť v národním i mezinárodním prostoru.

Další informace

Další informace jsou dostupné ZDE:

http://www.ped.muni.cz/studium/doktorske-studium/studenti/socialni-pedagogika

Uplatnění absolventů

Absolvent je kompetentní pracovat na fakultách, kde jsou akreditovány pedagogicky zaměřené studijní programy (obory), na výzkumných a vývojových pracovištích, na nichž jsou řešeny pedagogické problémy s využitím vědecké metodologie, popř. i v manažerských funkcích na středních, popř. základních školách. Cílem studijního oboru je připravit studenty na vědeckou práci v oboru sociální pedagogika, tj. poskytnout jim kvalitní vědeckou přípravu, která se bude opírat o velmi dobré tradice domácího i zahraničního teoretického i empirického bádání.

Přijímací zkouška

Vstupní požadavky Absolvování magisterského studijního programu Pedagogika, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Vychovatelství popř. Specializace v pedagogice nebo oboru Učitelství (např. všeobecně vzdělávacích předmětů, odborných předmětů pro SŠ apod.), též programu příbuznému jako Psychologie, Sociální práce, Sociologie apod., doložené notářsky ověřenou kopií diplomu (v případě absolventů MU od r. 1999 není požadována notářsky ověřená kopie diplomu, neboť potřebné údaje jsou k dispozici v Informačním systému MU https://is.muni.cz/). Předložení výzkumného zaměření disertační práce s doporučením navrhovaného školitele. Předložení soupisu publikovaných a nepublikovaných prací z oboru Pedagogika nebo Sociální pedagogika. Úspěšně složená přijímací zkouška, která zahrnuje obhajobu projektu disertační práce, ústní zkoušku z pedagogiky a z jednoho světového jazyka (angličtina, němčina, francouzština, popř. ruština).

Kritéria hodnocení

Přijímací zkouška se skládá ze tří částí: 1. část - Metodologie Rozprava nad „projektem“ disertační práce s vymezením výzkumného problému, typu výzkumu, metod a technik výzkumu. Téma disertační práce i návrh školitele je nezbytné předem konzultovat s příslušnými garanty výzkumných oblastí. 2. část - Odborná rozprava Odborná rozprava zjišťuje přehled uchazeče o současné odborné literatuře z oboru. Doporučená literatura je uvedena u specifických požadavků pro jednotlivé studijní programy/obory. Uchazeč zde prokazuje své znalosti širšího vědního základu oboru, seznámí komisi se svými publikovanými pracemi, pokud ještě nepublikoval, předloží diplomovou práci. 3. část - Zkouška ze světového jazyka Při této zkoušce bude ověřováno porozumění odbornému cizojazyčnému textu (ve zvoleném jazyce) a zjišťovány dovednosti s tímto textem aktivně pracovat. Budou tedy vyžadovány praktické schopnosti číst odborný cizojazyčný text a diskutovat o jeho obsahu v cizím jazyce. Přijímací zkouška do doktorského studijního programu se tedy skládá z:

  • Odborné rozpravy nad předloženým tématem výzkumného zaměření disertační práce zpracovaným uchazečem v rozsahu 6 - 12 normostran – 50 bodů
  • Ověření znalostí z cizího jazyka – 20 bodů
  • Prověření znalostí z vědního oboru – 30 bodů. Každá část přijímací zkoušky se hodnotí body. Bodová hranice úspěšnosti pro přijetí je 60, přičemž maximálně může uchazeč získat 100 bodů. V případě, že podmínky pro přijetí splní větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších, sestavené podle výsledků přijímací zkoušky.

Školitelé

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia Doktorský
Forma prezenční ne
kombinovaná ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk

Kontaktní formulář:


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.