Didaktika cizího jazyka

Porozumění světu skrze učení se cizím jazykům.

Co se naučíte

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Studium v oboru Didaktika cizího jazyka otevírá studentům cestu k hlubšímu pochopení procesů učení se a vyučování cizích jazyků. Rozvíjí a kultivuje analytické schopnosti, které jsou v současné době žádány v oblasti vzdělávání.

Interdisciplinární charakter didaktiky cizích jazyků vyplývá z jejího úzkého vztahu k řadě dalších disciplín, zejména k filozofii, pedagogice a obecné didaktice, psychologii, teorii osvojování jazyka, lingvistice, kulturním studiím, literární vědě a mnoha dalším. Studenti se seznámí s moderními přístupy k učení a vyučování cizím jazykům na základě teoretických poznatků výše uvedených pomocných věd a jsou systematicky připravováni k samostatné výzkumné činnosti a k expertní analytické práci. Díky svému interdisciplinárnímu či

transdisciplinárnímu charakteru se tento výzkum pokouší blíže osvětlit institucionalizované vyučování cizích jazyků z různých perspektiv a na tomto základě na základě empiricky ověřených výsledků napomoci vytváření nových impulsů pro efektivnější procesy učení se a vyučování cizích jazyků.

Studium je určeno absolventům magisterského studia: - Učitelství cizího jazyka pro 2. stupeň základní školy nebo pro střední školy, případně absolventům studia Učitelství pro 1. stupeň se specializací v cizím jazyce - Filologie, pokud uchazeč absolvoval doplňující pedagogické vzdělání. Jeho snahou je poskytnout budoucím badatelům, případně expertům pro decizní sféru kvalitní vědeckou přípravu v oblasti didaktiky anglického, německého, francouzského či ruského jazyka.

Úspěšný absolvent je schopen

  • má přehled v oblasti vzdělávacích teorií a dokáže analyzovat a interpretovat problematiku teorie školy, teorie kurikula a teorie výuky;
  • rozumí komplexní problematice osvojování jazyka a je schopen vyhodnocovat implikace teorie osvojování jazyka pro edukační praxi a aplikovat získané expertní znalosti dané problematiky v rámci výzkumu učení a vyučování cizího jazyka;
  • rozumí metodologii výzkumu v didaktice cizích jazyků;
  • dokáže aplikovat řadu výzkumných metod a postupů, je schopen samostatně a tvořivě koncipovat, realizovat a interpretovat výzkum v didaktice cizích jazyků;
  • je obeznámen s možnostmi zkoumání cizojazyčného kurikula a jeho projektování se zřetelem k moderním oborově didaktickým konceptům a požadavkům současné společnosti na jazykové vzdělávání;
  • rozumí problematice klasických i moderních lingvistických disciplín, zejména v těch oblastech, které jsou relevantní z hlediska didaktiky cizího jazyka (pragmalingvistika, psycholingvistika, neurolingvistika, sociolingvistika);
  • je schopen interpretovat specifické vztahy mezi kulturou a jazykem a dokáže aplikovat získané poznatky ve výzkumné činnosti v oblasti cizojazyčného vyučování.

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru mohou nalézt své uplatnění jako výzkumní pracovníci v pedagogických výzkumných ústavech, národních i mezinárodních institucích, jako vysokoškolští pedagogové – vzdělavatelé učitelů, konzultanti v oblasti jazykového vzdělávání, tvůrci i posuzovatelé cizojazyčných učebnic, jiných didaktických učebních materiálů a kurikulárních dokumentů, tvůrci koncepcí v oblasti jazykového vzdělávání.

Přijímací zkouška

Vstupní požadavky Studium je určeno absolventům magisterského studia: učitelství cizího jazyka pro 2. stupeň základní školy nebo pro střední školy, případně absolventům studia učitelství pro 1. stupeň se specializací v cizím jazyce filologie, pokud uchazeč absolvoval doplňující pedagogické vzdělání.

Kritéria hodnocení

Přijímací řízení bude probíhat formou ústní zkoušky, během níž uchazeč seznámí zkušební komisi se studijními obory, které doposud vystudoval, představí jí svůj dosavadní odborný vývoj a publikační činnost v oboru popřípadě v oborech příbuzných a svou odbornou a pedagogickou praxi. Prokazuje dobré znalosti oboru včetně základů oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie a požadovanou úroveň (C2 dle evropského referenčního rámce) komunikační kompetence v cizím jazyce dle zaměření studia. Součástí přijímací zkoušky je předložení výzkumného zaměření disertační práce, v němž uchazeč stručně charakterizuje současný stav bádání v dané oblasti, stanoví cíle, navrhne výzkumné metody a nastíní postupy při řešení disertační práce společně s časovým harmonogramem, čímž prokáže orientaci v problematice vážící se k tématu disertační práce a schopnost samostatné tvůrčí práce. Nad tímto výzkumným zaměřením bude během přijímací zkoušky vedena odborná diskuse. Přijímací zkouška do doktorského studijního programu se tedy skládá z:

  • Odborné rozpravy nad předloženým tématem výzkumného zaměření disertační práce zpracovaným uchazečem v rozsahu 6 - 12 normostran – 50 bodů
  • Ověření znalostí z cizího jazyka – 20 bodů
  • Prověření znalostí z vědního oboru – 30 bodů. Každá část přijímací zkoušky se hodnotí body. Bodová hranice úspěšnosti pro přijetí je 60, přičemž maximálně může uchazeč získat 100 bodů. V případě, že podmínky pro přijetí splní větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších, sestavené podle výsledků přijímací zkoušky.

Školitelé

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia Doktorský
Forma prezenční ne
kombinovaná ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk

Kontaktní formulář:


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.