Pedagogika

Cesta pod povrch pedagogické reality.

Co se naučíte

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Cílem doktorského studijního programu je připravit studenty na vědeckou práci v pedagogických vědách, aby byli schopni připravit projekt výzkumu a realizovat jej s využitím adekvátních výzkumných metod a technik. Současně je cílem, aby se studenti dokázali orientovat v současných směrech a metodách pedagogického bádání a aktuálních poznatcích pedagogických věd.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Projektovat a realizovat pedagogický výzkum, evaluovat jeho výsledky.
  • Zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě: studiemi v recenzovaných (popř. impaktovaných) časopisech, popř. formou monografie, referátem na tuzemské i zahraniční konferenci.
  • Spolupracovat s odborníky z jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku.
  • Využívat svých znalostí a zkušeností při řešení pedagogických problémů.

Další informace

Podrobné informace: http://www.ped.muni.cz/wscience --> Doktorské studium --> Přijímací řízení

Uplatnění absolventů

- Na vysokých školách, zejména na katedrách pedagogiky pedagogických, filozofických a podobně zaměřených fakult v ČR.

- V různých vzdělávacích organizacích a výzkumných (vývojových) pracovištích.

- V poradenských a manažerských organizacích.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška se skládá ze tří částí: 1. část - Metodologie Rozprava nad projektem disertační práce s vymezením výzkumného problému, typu výzkumu, metod a technik výzkumu. Téma disertační práce i návrh školitele je nezbytné předem konzultovat s příslušnými garanty výzkumných oblastí. 2. část - Odborná rozprava Odborná rozprava zjišťuje přehled uchazeče o současné odborné literatuře z oboru. Doporučená literatura je uvedena u specifických požadavků pro jednotlivé studijní programy/obory. Uchazeč zde prokazuje své znalosti širšího vědního základu oboru, seznámí komisi se svými publikovanými pracemi, pokud ještě nepublikoval, předloží diplomovou práci. 3. část - Zkouška ze světového jazyka Při této zkoušce bude ověřováno porozumění odbornému cizojazyčnému textu (ve zvoleném jazyce) a zjišťovány dovednosti s tímto textem aktivně pracovat. Budou tedy vyžadovány praktické schopnosti číst odborný cizojazyčný text a diskutovat o jeho obsahu v cizím jazyce.

Kritéria hodnocení

Hodnocení přijímací zkoušky: Každá část přijímací zkoušky (rozprava nad projektem předpokládané doktorské disertační práce, odborná rozprava z oboru a zkouška ze světového jazyka) se hodnotí slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)“. Na základě dílčích hodnocení se stanovuje celkový výsledek přijímací zkoušky, a to slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)“. Jestliže uchazeč neuspěl z kterékoli části zkoušky, je jeho celkové hodnocení přijímací zkoušky „neuspěl(a)“. U uchazečů hodnocených „uspěl(a)“ stanoví komise pořadí na základě úrovně rozpravy nad projektem předpokládané doktorské disertační práce. O přijetí uchazeče ke studiu v doktorském studijním programu rozhoduje děkan fakulty.

Školitelé

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia Doktorský
Forma prezenční ne
kombinovaná ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk

Kontaktní formulář:


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.