Podmínky a kritéria přijetí ke studiu

Podmínky a kritéria přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských (pětiletých) studijních programech na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity platná pro akademický rok 2020/2021

Článek 1
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ A ZÁPIS DO STUDIA

1) Podmínkou přijetí a k zápisu do studia v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na program bakalářský, je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Splnění této podmínky uchazeč navržený k přijetí dokládá odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení v den stanovený pro zápis do studia.

2) Bude-li v den konání zápisu ověřeno, že uchazeč splnil zákonem stanovené a děkanem vyhlášené podmínky, bude ještě týž den zapsán do studia. Vykonáním zápisu může být pověřena jiná osoba, která se u zápisu prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem uchazeče.

3) Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky uvedené zde v odstavci 1 podle článku 3 směrnice MU č. 2/2019 Ověřování podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání.

4) Dokumenty k prokázání splnění podmínky k přijetí ke studiu podle odst. 3 uchazeč předloží nejpozději do 30. 6. 2020.

5) Posouzení splnění podmínky přijetí ke studiu na základě zahraničního dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání může být zpoplatněno. Výše poplatku je stanovena v souladu s čl. 29 Statutu Masarykovy univerzity a s Přílohou č. 2 ke Statutu Masarykovy univerzity.

Článek 2
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

1) Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu, který nenavazuje na program bakalářský, je ověření úrovně obecných studijních předpokladů přijímací zkouškou, a to formou písemného Testu studijních předpokladů (dále TSP). Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita. Uchazeč koná TSP jednou, výsledek se uchazeči započítá do všech kompletních přihlášek ke studiu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

2) Další podmínkou pro přijetí uchazeče do studia v bakalářském a magisterském studijním programu, který nenavazuje na program bakalářský, může být ověření určitých znalostí, schopností nebo nadání uchazeče, které se zjišťují odbornou nebo talentovou zkouškou. Tato zkouška může mít formu písemnou, ústní, praktickou, nebo může uvedené formy kombinovat. Je-li odborná nebo talentová zkouška stanovena, je nedílnou součástí přijímací zkoušky.

3) Děkan může prominout konání TSP nebo jiné součásti přijímací zkoušky uchazeči, který o prominutí požádá nejpozději v termínu do posledního dne podání přihlášky (29. 2. 2020) a současně doloží splnění všech předepsaných podmínek pro prominutí. Seznam studijních programů, u kterých je možnost prominutí ustanovena, včetně těchto podmínek, je uveden v Příloze č. 1 Podmínky pro prominutí TSP nebo jiné součásti přijímací zkoušky.

Článek 3
KRITÉRIA PRO VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

1) Vyhodnocení jednotlivých součástí přijímací zkoušky je provedeno pomocí percentilů. Percentil je vypočtený v té variantě přijímací zkoušky, kterou uchazeč absolvoval, je-li zkouška realizována ve více variantách. Percentil vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon, a nabývá hodnoty maximálně 100,00, minimální hodnota percentilu je téměř nulová.

2) Celková hodnota výsledku přijímací zkoušky uchazeče je dána součtem hodnot percentilů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky.

3) Pořadí uchazečů je dáno jejich seřazením v každém ze zvolených studijních programů podle celkové hodnoty výsledku přijímací zkoušky od nejvyšší po nejnižší. Ve sdruženém studiu jsou sestavena pořadí zvlášť pro program hlavní a pro program vedlejší.

4) Děkan navrhne přijetí ke studiu takovému množství úspěšných uchazečů, aby výsledný počet zapsaných studentů v jednotlivých programech nepřekročil maximální možnou kapacitu těchto programů. Nejvyšší počet studentů přijímaných do programů je zveřejněn v Příloze č. 3 Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu. Zveřejněný nejvyšší počet studentů přijímaných do programu nemusí být naplněn.

5) Hranice úspěchu u TSP je stanovena na percentil 20,00. Uchazeči, kteří v TSP dosáhnou percentilové hranice nižší než 20,00, budou v přijímacím řízení hodnoceni jako neúspěšní a obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro neprospěch u přijímací zkoušky.

6) V případě odborných a talentových zkoušek může být stanovena hranice úspěchu. Je-li tato hranice u zkoušky stanovena, její hodnota je uvedena v Příloze č. 2 Informace o odborných a talentových zkouškách.

7) Uchazeči, kterému děkan promine povinnost vykonat TSP nebo jinou součást přijímací zkoušky (podle článku 2 odst. 3), bude v přihlášce ke studiu ve vybraném studijním programu dosazena k výsledku příslušné součásti přijímací zkoušky hodnota percentilu 100,00.

8) Děkan může přijmout mimo pořadí úspěšného uchazeče s podanou přihláškou v přijímacím řízení, který nebyl přijat z kapacitních důvodů, ale který v celoživotním vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu absolvoval nejméně čtyři semestry a získal nejméně 45 kreditů v akademickém roce 2019/2020, a nebo nejméně 30 kreditů v semestru jaro 2020, a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty odpovídající studijním předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku. O přijetí ke studiu z programu CŽV je třeba písemně požádat. Žádost se podává ihned po získání příslušného počtu kreditů na oddělení CŽV, nejpozději však do konce zkouškového období stanoveného harmonogramem akademického roku pro CŽV.

9) Děkan může přijmout mimo pořadí uchazeče se specifickými nároky, který úspěšně vykoná přijímací zkoušku.

10) Děkan může přijmout uchazeče, který absolvoval studijní program nebo jeho část nebo studuje jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí, podle Odlišných podmínek pro přijetí ke studiu podle § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (viz dále Článek 4).

Článek 4
ODLIŠNÉ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

1) Možnost využít odlišné podmínky pro přijetí ke studiu na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity je určena uchazečům, kteří z vážných důvodů (zdravotních, sociálních nebo jiných) žádají o přijetí ke studiu ve studijním programu, jehož část dříve absolvovali na Masarykově univerzitě nebo jiné vysoké škole. Tyto důvody je třeba uvést a doložit.

2) Řízení o přijetí podle tohoto článku se zahajuje doručením písemné žádosti o přijetí ke studiu adresované studijnímu oddělení Pedagogické fakulty MU, Poříčí 7, 603 00 Brno. Žádost musí obsahovat:

  1. a) ověřenou kopii dokladu o dosavadním studiu (potvrzení o studiu, doklad o absolvovaných předmětech),
  2. b) název požadovaného studijního programu,
  3. c) informaci o formě studia, do kterého se uchazeč hlásí (prezenční, kombinovaná),
  4. d) zdůvodnění žádosti.

3) Přijímací řízení probíhá bez přijímací zkoušky. Přijetí ke studiu může být limitováno akreditací, realizací požadovaného studia a výukovou kapacitou. Pořadí uchazečů v tomto přijímacím řízení je dáno časovým pořadím podání jejich žádosti.

4) V případě vyhovění žádosti stanoví termín nástupu ke studiu děkan.

Článek 5
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Uchazeči podávají výhradně elektronickou přihlášku, tzv. e-přihlášku. Podání papírové přihlášky není možné. Výrazem „přihláška“ se v tomto dokumentu rozumí vždy jen elektronická forma přihlášky – „e-přihláška“.

2) Výjimkou z ustanovení odst. 1 je řízení podle článku 4.

3) Neexistuje možnost dodatečného podání e-přihlášky po skončení období jejich přijímání.

4) Neexistuje možnost dodatečných změn v e-přihláškách po skončení období jejich přijímání.

5) Pro přijímání uchazečů ke studiu v cizojazyčných studijních programech jsou uplatňovány specifické podmínky a kritéria ustanovená v samostatném dokumentu přístupném ze stránek Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

6) Tvary mužského rodu v tomto dokumentu jsou zástupné pro všechna pohlaví.

Článek 6
PLATNOST A ÚČINNOST

1) Tento dokument byl schválen Akademickým senátem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity dne 1. 10. 2019.

2) Tento dokument nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2019.