Vychovatelství

Bakalářské studium v kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Termín podání přihlášky do půlnoci 28. 2. 2023.

Co se naučíte

Cílem studia je připravit absolventa, jenž je vybaven profesními kompetencemi zaměřenými na práci s dětmi a mládeží, zejména v oblastech výchovy a volnočasové pedagogiky. Kompetence vychovatele jsou orientovány zejména na cílovou skupinu nezletilých. Pregraduální příprava vychovatele je mimo jiné orientována na rozvoj sociálních kompetencí a dovedností. Absolvent je připraven na pozitivní výchovné působení a rozvoj osobnosti dětí a mládeže, které ovlivňuje po stránce hodnotové, je vybaven odbornými kompetencemi zaměřenými na profesi, která zahrnuje teoretické vědomosti, spektrum základních praktických sociálních dovedností a také jistou profesionálně etickou identitu. Vzdělávacím cílem oboru je profesní příprava vychovatelů pro oblast volného času a mimoškolní výchovy. Základní i aplikované pedagogické a psychologické disciplíny nabízejí primární orientaci v těchto oblastech, jejich prostřednictvím jsou prohlubovány odborné kompetence a dovednosti vychovatele.

„Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné.“

Studijní program vychovatelství je určen jednak zájemcům, kteří chtějí pracovat s dětmi a mládeží ve volnočasové sféře, ale současně se nabízí i těm, kteří chtějí získat určitou orientaci v současných pedagogických a psychologických disciplínách, které usnadňují komunikaci mezi lidmi a nabízejí reflexi v oblasti výchovy a vzdělávání.

Praxe

Praktické dovednosti jsou zastoupeny několika oblastmi, které zahrnují specializace v metodikách zájmové činnosti, odbornou praxi a realizaci výchovně-metodického kurzu.

Oblast volnočasové pedagogiky je soustředěna zejména ve třech profilacích, zahrnujících environmentální vzdělávání, tělesnou a dramatickou výchovu, mezi nimiž si studenti jednu zvolí. Výuka těchto disciplín bude probíhat v menších skupinách, především prostřednictvím praktické výuky. Studenti v průběhu čtyř semestrů získají dovednosti, které je vybaví praktickými i teoretickými kompetencemi, jejichž prostřednictvím vstupují do oblasti volnočasových aktivit, které jsou výrazným činitelem volnočasové pedagogiky. Teoretickou základnu specializací tvoří i předmět pedagogika volného času, teorie a metodika her. Další rovina praktických činností souvisí s předmětem organizace a vedení volnočasových aktivit.

Každý student v rámci studia absolvuje praxi, která si klade za cíl: představit okruh možných zařízení a potencionálních pracovních příležitostí, představit možnosti animace programových činností a aktivit zaměřených na různé oblasti, získat základní zkušenosti a dovednosti s rozmanitými výchovnými činnostmi, seznámit se s různými skupinami dětí a mládeže, poukázat na význam edukativně-stimulačních aktivit v této oblasti.

Chcete vědět víc?

Další informace o oboru je možné najít na webových stránkách katedry: http://katedry.ped.muni.cz/socialni-pedagogika/o-katedre

a facebooku:

https://www.facebook.com/socialnipedagogika/

Uplatnění absolventů

Škála profesních možností absolventů vychovatelství je široká. Absolvent studia bude připraven na komplexní pedagogickou práci s nejrůznějšími věkovými skupinami dětí, dospívajících a mládeže, soustředit se však bude zejména na činnost s dětmi ve věku povinné školní docházky. Konkrétně se absolventi většinou uplatňují jako vychovatelé v různých typech pedagogických, sociálně pedagogických, sociálních či volnočasových zařízeních (např. školy a školní družiny, specializované poradny, ústavy sociální péče, doléčovací centra, terapeutické komunity, dětská krizová centra, diagnostické ústavy, dětské domovy, střediska volného času, krizová a kontaktní centra, nízkoprahové kluby pro děti a mládež atp.). Lze však nalézt i alternativní uplatnění v oblasti sociálních a zdravotnických služeb (např. v psychiatrických léčebnách, nápravných zařízeních a rehabilitačních centrech, v oblasti vězeňství, v rámci policejních složek, v uprchlických zařízeních, v oblasti integrace azylantů, atp). Výchovný vliv pozitivně tráveného volného času jako významný sociálně pedagogický faktor ovlivňuje všechny věkové a sociální skupiny populace. Z pedagogické praxe a průzkumů je známo, že aktivní a smysluplné využívání volného času je výraznou součástí prevence závislostí a dalších sociálně patologických jevů. Za důležitou se považuje nejen výchova ve volném čase, ale také výchova k volnému času.

Vychovatel je tedy významným pedagogickým pracovníkem nejen v oblasti školství, ale i v oblasti volnočasové a mimoškolní pedagogiky, kde je jeho hlavním úkolem pracovat s dětmi a mládeží prostřednictvím činností a dovedností získaných v jedné z nabízených profilací. Tento odborník sehrává také významnou úlohu v oblasti prevence sociálních patologií, které zasahují nejrůznější skupiny dětí a mladých lidí.

Termíny

1. 11. 2022 – 28. 2. 2023

Termín pro podání přihlášek

Termíny přijímacích zkoušek Termíny přihlášek

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Vychovatelství? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Mgr. František Trapl, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Mgr. Kateřina Štěpařová

Konzultant programu

e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.