Vychovatelství

Bakalářské studium v kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Cílem studia je připravit absolventa, jenž je vybaven profesními kompetencemi zaměřenými na práci s dětmi a mládeží, zejména v oblastech výchovy a volnočasové pedagogiky. Kompetence vychovatele jsou orientovány zejména na cílovou skupinu nezletilých. Pregraduální příprava vychovatele je mimo jiné orientována na rozvoj sociálních kompetencí a dovedností. Absolvent je připraven na pozitivní výchovné působení a rozvoj osobnosti dětí a mládeže, které ovlivňuje po stránce hodnotové, je vybaven odbornými kompetencemi zaměřenými na profesi, která zahrnuje teoretické vědomosti, spektrum základních praktických sociálních dovedností a také jistou profesionálně etickou identitu. Vzdělávacím cílem oboru je profesní příprava vychovatelů pro oblast volného času a mimoškolní výchovy. Základní i aplikované pedagogické a psychologické disciplíny nabízejí primární orientaci v těchto oblastech, jejich prostřednictvím jsou prohlubovány odborné kompetence a dovednosti vychovatele.

„Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné.“

Studijní program vychovatelství je určen jednak zájemcům, kteří chtějí pracovat s dětmi a mládeží ve volnočasové sféře, ale současně se nabízí i těm, kteří chtějí získat určitou orientaci v současných pedagogických a psychologických disciplínách, které usnadňují komunikaci mezi lidmi a nabízejí reflexi v oblasti výchovy a vzdělávání.

Praxe

Praktické dovednosti jsou zastoupeny několika oblastmi, které zahrnují specializace v metodikách zájmové činnosti, odbornou praxi a realizaci výchovně-metodického kurzu.

Oblast volnočasové pedagogiky je soustředěna zejména ve třech profilacích, zahrnujících environmentální vzdělávání, tělesnou a dramatickou výchovu, mezi nimiž si studenti jednu zvolí. Výuka těchto disciplín bude probíhat v menších skupinách, především prostřednictvím praktické výuky. Studenti v průběhu čtyř semestrů získají dovednosti, které je vybaví praktickými i teoretickými kompetencemi, jejichž prostřednictvím vstupují do oblasti volnočasových aktivit, které jsou výrazným činitelem volnočasové pedagogiky. Teoretickou základnu specializací tvoří i předmět pedagogika volného času, teorie a metodika her. Další rovina praktických činností souvisí s předmětem organizace a vedení volnočasových aktivit.

Každý student v rámci studia absolvuje praxi, která si klade za cíl: představit okruh možných zařízení a potencionálních pracovních příležitostí, představit možnosti animace programových činností a aktivit zaměřených na různé oblasti, získat základní zkušenosti a dovednosti s rozmanitými výchovnými činnostmi, seznámit se s různými skupinami dětí a mládeže, poukázat na význam edukativně-stimulačních aktivit v této oblasti.

Chcete vědět víc?

Další informace o oboru je možné najít na webových stránkách katedry: https://ksop.ped.muni.cz/

a facebooku:

https://www.facebook.com/socialnipedagogika/

Uplatnění absolventů

Škála profesních možností absolventů vychovatelství je široká. Absolvent studia bude připraven na komplexní pedagogickou práci s nejrůznějšími věkovými skupinami dětí, dospívajících a mládeže, soustředit se však bude zejména na činnost s dětmi ve věku povinné školní docházky. Konkrétně se absolventi většinou uplatňují jako vychovatelé v různých typech pedagogických, sociálně pedagogických, sociálních či volnočasových zařízeních (např. školy a školní družiny, specializované poradny, ústavy sociální péče, doléčovací centra, terapeutické komunity, dětská krizová centra, diagnostické ústavy, dětské domovy, střediska volného času, krizová a kontaktní centra, nízkoprahové kluby pro děti a mládež atp.). Lze však nalézt i alternativní uplatnění v oblasti sociálních a zdravotnických služeb (např. v psychiatrických léčebnách, nápravných zařízeních a rehabilitačních centrech, v oblasti vězeňství, v rámci policejních složek, v uprchlických zařízeních, v oblasti integrace azylantů, atp). Výchovný vliv pozitivně tráveného volného času jako významný sociálně pedagogický faktor ovlivňuje všechny věkové a sociální skupiny populace. Z pedagogické praxe a průzkumů je známo, že aktivní a smysluplné využívání volného času je výraznou součástí prevence závislostí a dalších sociálně patologických jevů. Za důležitou se považuje nejen výchova ve volném čase, ale také výchova k volnému času.

Vychovatel je tedy významným pedagogickým pracovníkem nejen v oblasti školství, ale i v oblasti volnočasové a mimoškolní pedagogiky, kde je jeho hlavním úkolem pracovat s dětmi a mládeží prostřednictvím činností a dovedností získaných v jedné z nabízených profilací. Tento odborník sehrává také významnou úlohu v oblasti prevence sociálních patologií, které zasahují nejrůznější skupiny dětí a mladých lidí.

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Vychovatelství? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Dana Jakubjanská, DiS.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.