Od září začíná navazující magisterské studium Předškolní pedagogiky

3. 3. 2020

Navazující studijní program Předškolní pedagogika poskytuje absolventům magisterské vzdělání, které rozšiřuje teoretické znalosti oboru předškolní pedagogika a profesní dovednosti učitelů mateřských škol potřebné pro práci v malých týmech i pro jejich řízení, metodicky vést učitele směrem k inkluzi v předškolním vzdělávání a k podpoře profesního rozvoje učitelů s nižší kvalifikací. Absolvent tohoto studijního programu může po splnění předepsaných podmínek pokračovat v doktorském studiu v oboru Školní pedagogika.

Cílem studia je utváření a rozvíjení především pedagogických, psychologických, diagnostických, komunikačních a osobnostně kultivujících kompetencí. Těžiště vzdělávání spočívá v prohloubení reflektivity studentů.

Převládající složkou studijního programu je pedagogicko-psychologická složka (40%) tvořená předměty odvozenými z pedagogických a psychologických oborů relevantních pro rozvoj vědní disciplíny předškolní pedagogika. Důraz je kladený na rozvoj diagnostických, intervenčních a manažerských dovedností.

Druhou složku tohoto studijního programu tvoří složka osobnostně rozvíjející (20%), která obsahuje předměty univerzitního základu a předměty, které rozvíjí komunikační dovednosti včetně rozvoje cizího jazyka.

Další, oborově propedeutická složka (10%) je koncipována tak, aby byli studenti schopni podporovat komplexní rozvoj pregramotnosti v předškolním vzdělávání s přesahem do primárního vzdělávání a přispívat ke vzdělávání dětí s obtížemi, ze sociálně znevýhodněného prostředí a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Součástí studia je také praktická složka (30%), která tvoří systém praxí umožňující studentům hlubší porozumění spolupráci s rodinou a poradenskými zařízeními, ale i práci v týmech.

Zásady kontroly a hodnocení studia jsou stanoveny ve Studijním a zkušebním řádu MU. Nutnou podmínkou úspěšného absolvování studia v programu je získání 120 kreditů.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info