Cena za významný tvůrčí počin studentů

Cena děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity byla udělena studentce Bc. Kateřině Václavkové za bakalářskou práci, kterou vypracovala v rámci ukončení bakalářského studijního programu Učitelství pro mateřské školy.

24. 11. 2021

Bakalářská práce s názvem „Proměny názorů na věkově homogenní a heterogenní třídy v MŠ“ vznikla v jarním semestru roku 2021 pod vedením doc. PhDr. Zory Syslové, Ph.D.

Pojednává o věkovém uspořádání tříd v mateřských školách. Přibližuje historický vývoj institucí předškolního vzdělávání v souvislosti s věkovým uspořádáním a přináší analytický pohled na tato dvě uspořádání vycházející z dosavadních poznatků jak v českém, tak zahraničním kontextu. Teoretická východiska doplňuje empirické šetření prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru s učitelkami mateřských škol, které prošly změnou ve věkovém uspořádání tříd. Cílem bylo zjistit preference učitelek a jejich důvody.

Obě hodnocení, jak vedoucí, tak oponentky (Mgr. Eva Nováková, Ph.D.) vyzdvihovala vysokou erudovanost autorky a celkovou formální i obsahovou úroveň práce.

Vybrané části bakalářské práce se staly kapitolami v připravované monografii „Věkově heterogenní třídy v mateřské škole“.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info