image_pdfimage_print

Zajímá vás některé téma, kterému jste se věnovali v průběhu studia do hloubky? Chcete porozumět do hloubky některým pedagogickým jevům, s nimiž jste se setkali na praxi? Máte „badatelského“ ducha?

Pak je pro vás určen doktorský studijní program. Katedra pedagogiky nabízí řadu témat k hlubšímu poznání  pedagogických jevů a procesů. Nehodí se vám žádné téma? Přijďte s vlastním.

Mail: kratochvilova@ped.muni.cz


Téma:  Hodnocení výsledků žáků ve výuce

Školitel: doc. Mgr. Jana Kratochvílová

Hodnocení výsledků  žáků patří k jedné z nejnáročnějších činností učitele a je třeba mu věnovat pozornost ve výzkumu i aplikaci výsledků do praxe.  Nabízené téma vybízí ke zpracování vybraných problémů souvisejících s hodnocením výsledků žáků, například hodnocením podporujícím učení,  hodnocením klíčových kompetencí, hodnocením společných úkolů (výsledků skupinové práce); s preferencí způsobů hodnocení,  vlivem formativního hodnocení  a sebehodnocení na výsledky žáků, jejich motivaci,  využití portfolia žáků… Jde o aktuální téma, v němž může být využito kvantitativního, kvalitativního i smíšeného designu a pestré nabídky metod a technik. Cílem je přinést  nové empirické poznatky, které by obohatily současnou teorii a byly inspirací pro praxi.


Téma: Společné sdílení vzdělávacích výsledků mezi účastníky edukačního procesu

  1. žáky a  rodiči, žáky a učiteli, žáky, rodiči a učiteli;
  2. studenty, provázejícími učiteli, akademickými pracovníky sledující rozvoj profesních kompetencí studentů učitelství.

Školitelé: doc. Mgr. Jana Kratochvílová; doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Konzultant: Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.

  1. Ze zákona mají rodiče právo na informace týkající se výsledků svých dětí, učitelé pak povinnost je s výsledky seznamovat. Jakou formou tento proces probíhá? Co se skrývá za inovativní strategií tzv. konzultačních, hovorových hodin (setkání), v němž společně na jednom místě vede učitel s rodiči a žákem/dítětem diskusi a plánují další rozvoj žáka? Jak tuto zkušenost vnímají všichni tři účastníci edukačního procesu? Z nastíněných otázek vyplývá, že jde o dosud v českém pedagogickém výzkumu neuchopené výzkumné téma, které může významně obohatit pedagogickou teorii a školní praxi.
  2. Studenti učitelství rozvíjejí své profesní kompetence nejen teoretickou přípravou, ale i prostřednictvím reflexe svých zkušeností z pedagogické  praxe. Do tohoto procesu vstupují studenti společně s  provázejícími učiteli, kteří sledují jejich výkon  systematicky v průběhu působení na škole, a akademickými pracovníky, supervizory, zpravidla oborovými didaktiky. Jaké benefity  přináší společná diskuse studenta učitelství, jeho provázejícího učitele a akademického pracovníka nad utvářejícími se profesními kompetencemi studentů učitelství? Co je obsahem společné diskuse, čím se vyznačuje její průběh? Hledání odpovědí na tyto otázky může významně obohatit pedagogickou teorii i praxi a přispět k potvrzení významu sdílení všech aktérů v rámci společenství praxe.

Diferenciace a individualizaci ve výuce, respektování individuálních potřeb žáků na druhém stupni základní školy

Školitel: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, doc. Mgr. Kateřina Vlčková

Respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků je základním požadavkem na kvalitní výuku v inkluzivní škole. Co to však představuje v praxi? Jak se s tímto požadavkem vyrovnávají učitelé ve škole, co se skrývá za diferenciací výuky a zda a v jaké míře probíhá? Jak vstupuje požadavek na individualizaci do domácí přípravy?  To je ukázka otázek, na které je možné hledat odpovědi v empirickém výzkumu, který by výrazně mohl přispět k podpoře učení na druhém stupni základní školy.


Žákovo pojetí školy (škola očima žáka)   

Žákovo pojetí výuky (výuka očima žáka)

Školitelka: PaedDr. Hana Horká, CSc.

 

Cílem tématu je přinést hlubší pohled na to, jak se proměňuje pohled žáků na školu, výuku. Jaké je žákovo pojetí školy nebo výuky a jak se v průběhu školní docházky proměňuje? Téma může vybízet ke komparaci pohledů na školu a výuku v ní  s dospělými (rodiči, prarodiči).


Téma: Začínající učitel  a  jeho další rozvoj

Školitel: doc. Mgr. Jana Kratochvílová

Konzultant: Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.

Cílem tématu je zmapovat klíčové okamžiky profesního startu začínajícího učitele a prozkoumat profesní činnosti z hlediska jejich náročnosti a možnosti profesního rozvoje. Zjištěné výsledky obohatí pedagogickou teorii a promítnou se v kurikulu přípravného vzdělávání.


Téma: Pedagogická interakce ve školní třídě

Školitel: doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

Pedagogická interakce zahrnuje širokou paletu procesů odehrávajících se ve školní třídě. Student se může zaměřit na vybrané procesy, jejich výsledky, aktéry pedagogické interakce a jejich vztahy.


Téma: Alternativy ve vzdělávání

Školitel: doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.

Široce pojaté téma zahrnuje aktéry a procesy v různých podobách alternativního vzdělávání. Student zúží téma na vybraný směr alternativního vzdělávání a zacílí svoji práci na aktéry (učitelé, žáci, rodiče, ředitelé…), procesy (např. pedagogická komunikace) či výsledky a efekty vzdělávání.


Téma: podpora a rozvoj nadaných žáků ve výuce

Školitel: RNDr. Eva Trnová, Ph.D.

Nadaní žáci v inkluzivním vzdělávání, v běžných školách s možností zkoumání z různého úhlu pohledu.