Nové vysvědčení: Primárním účelem hodnocení je podporovat učení a rozvoj žáků.

Školní hodnocení je významnou složkou komunikace mezi vyučujícími a žáky a také mezi učitelem a rodiči. Hodnocení ve výuce je více než testování a zkoušení, je zpětnou vazbou pro učitele a žáky.  Její kvalita má významný dopad na učení žáků a jejich výsledky, na vyučovací činnost učitele i na komunikaci učitele s rodiči.

Půlroční úsilí žáků je v základní škole zakončeno sumarizací výsledků, které jsou oficiálně zaznamenány na vysvědčení. Zatímco v průběhu školního roku rozvíjíme s využitím formativní zpětné vazby učení a výsledky žáků a komunikujeme je průběžně s žáky i rodiči, na konci pololetí je pak jednoduše sumarizujeme většinou v podobě čísel (klasifikační stupnicí), jíž se zaměřujeme především na hodnocení znalostí. Osobnost žáka se transformuje do množiny čísel, kterou si dvakrát ročně odnáší domů.

O tom, že to jde změnit, svědčí jednak snahy některých našich škol a učitelů, které nejen k průběžnému, ale i závěrečnému hodnocení přistupují odlišným způsobem, jednak zkušenosti ze zahraničí, kde má vysvědčení kvalitativně odlišnou hodnotu vypovídající o procesu učení i výsledcích žáka a jeho osobnosti.

Domníváme se, že tak tomu může být také u nás a přicházíme s nabídkou nahlédnout na závěrečnou zprávu o žákovi odlišným způsobem.

 

O projektu

Projekt Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty MU - Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení podpořila Technologická agentura ČR v programu ÉTA.

Cílem projektu je vytvořit pilotní design vysvědčení (závěrečného – sumativního hodnocení) pro základní školy, které by odpovídalo současným výzvám souvisejícím s propojováním formativního a sumativního hodnocení (Strategie 2030+, uzavření škol COVID).  Tento cíl rozvíjíme pomocí spojení průběžného a závěrečného hodnocení, které umožňuje žákovi monitorovat svůj pokrok a výsledky, participovat na plánování svého učení a rozvoji a zodpovědně přijímat výsledek učení.

Projekt cílí na rozvoj lidského potenciálu a na jeho uplatnění v osobním i profesním životě. Konkretizuje a přivádí do škol záměry spjaté s reformou kurikula základního vzdělávání (RVP ZV) a se Strategií vzdělávací politiky ČR 2030+ . Výstupy projektu podpoří intervenci ke změně zastaralého hodnocení v ČR, které nezměnilo svoji podobu desítky let. To se promítne do vzdělávání žáků a nové kultury učení a vyučování v našich školách.

Realizace projektu 5/2021 - 12/2023.

Stěžejní výstupy projektu:

  • Pilotní design vysvědčení pro 1. a 2. stupeň ZŠ
  • Studie o procesu tvorby designu a popisu vysvědčení (souhrnná výzkumná zpráva) s uvedením propojení formativního a sumativního hodnocení do praxe
  • Workshop zaměřený na způsoby a zákonitosti využití pilotního designu vysvědčení
  • Popularizační text

Řešitelský tým:

  • Hlavní řešitelka: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
  • Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D.
  • PhDr. Dana Musilová
  • doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
  • Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D.
  • Mgr. et Mgr. David Havelka, Ph.D.

Projekt je založený na spolupráci s našimi partnery:

Články a publikace