Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení.

Technologická agentura ČR v programu ÉTA podpořila projekt Katedry pedagogiky Pedagogické fakulty MU - Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení.

Cílem projektu je vytvořit pilotní design vysvědčení (závěrečného – sumativního hodnocení) pro základní školy, které by odpovídalo současným výzvám souvisejícím s propojováním formativního a sumativního hodnocení (Strategie 2030+, uzavření škol COVID).  Tento cíl rozvíjíme pomocí spojení průběžného a závěrečného hodnocení, které umožňuje žákovi monitorovat svůj pokrok a výsledky, participovat na plánování svého učení a rozvoji a zodpovědně přijímat výsledek učení.

Závěrečné hodnocení by mělo výsledky žáků sumarizovat podle již žákům známých kritérií hodnocení a mělo by být pojato holisticky. Mělo by zachycovat nejen hodnocení kognitivní domény, ale i další aspekty, které souvisejí s procesem učení a jeho výsledky.

Projekt cílí na rozvoj lidského potenciálu a na jeho uplatnění v osobním i profesním životě. Konkretizuje a přivádí do škol záměry spjaté s reformou kurikula základního vzdělávání (RVP ZV) a se Strategií vzdělávací politiky ČR 2030+ . Výstupy projektu podpoří intervenci ke změně zastaralého hodnocení v ČR, které nezměnilo svoji podobu desítky let. To se promítne do vzdělávání žáků a nové kultury učení a vyučování v našich školách.

Realizace projektu 5/2021 - 12/2023.
Hlavní řešitelka: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
Řešitelský tým:

  • Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D.
  • PhDr. Dana Musilová
  • doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
  • Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D.
  • Mgr. et Mgr. David Havelka, Ph.D.

Mezi naše stěžejní výstupy bude patřit:

  • Pilotní design vysvědčení pro 1. a 2. stupeň ZŠ
  • Studie o procesu tvorby designu a popisu vysvědčení (souhrnná výzkumná zpráva) s uvedením propojení formativního a sumativního hodnocení do praxe
  • Workshop zaměřený na způsoby a zákonitosti využití pilotního designu vysvědčení
  • Popularizační text

Projekt je založený na spolupráci s našimi partnery: