Back

OP VVV Rozvoj procesu pregraduálního vzdělávání na PdF MU: důkladnou přípravou k dobré praxi

 

V období od 1. 2. 2018 do 31. 7. 2020 byla Katedra pedagogiky PdF MU součástí projektu Rozvoj procesu pregraduálního vzdělávání na PdF MU: důkladnou přípravou k dobré praxi, který významně přispěl k rozvoji systému pedagogických praxí na PdF MU. V průběhu projektu bylo budováno společenství všech aktérů praxí, jejichž společným cílem bylo zkvalitnění praktické složky profesní přípravy. Setkávání provázejících učitelů, garantů praxí fakultních škol a interních mentorů přispělo ke společnému náhledu na kvalitu praxí a tvorbě významných dokumentů.

 

Standard kvality spolupráce PdF a fakultních/klinických škol a zařízení

Stěžejním dokumentem je Standard kvality spolupráce PdF a fakultních/klinických škol a zařízení, kterým byly společně vykomunikovány požadavky na kvalitu pedagogických praxí a na jejich realizaci. Podmínky pak byly uváděny do praxe garanty praxí jednotlivých fakultních škol a pracovníky, kteří zabezpečovali na PdF organizaci praxí. Ke kvalitě praxí přispěly pravidelné každosemestrální evaluace a hodnocení praxí studenty i provázejícími učiteli. Smyslem standardu SKS je pomoci zajistit kvalitní průběh učitelských praxí navazujícího magisterského studia na fakultních/klinických školách a na základě analýzy procesů souvisejících s praxemi popsat jejich úspěšnou organizaci z pohledu všech zúčastněných stran, tedy požadavky na kvalitu procesu praxí.

Dokument je ke stažení zde.

Spolupráce PdF, fakultních/klinických škol a zařízení je ustanovena v dokumentu Statut fakultní školy (fakultního zařízení) Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (ke stažení zde).

Standard kvality profesních kompetencí studentů učitelství

Za výjimečný lze v ČR považovat další dokument - Standard kvality profesních kompetencí studentů učitelství (zkráceně SKPKS), který obsahuje sadu kritérií a indikátorů popisujících požadavky na profesní kompetence studentů. Jedná se o formativní nástroj, který podpořil kvalitu zpětné vazby, která je studentům poskytována provázejícími učiteli i interními mentory. Standard může sloužit jako příklad inspirativní praxe jiným pedagogickým fakultám, neboť je srovnatelný se zahraničními standardy. Ze zpětné vazby provázejících učitelů i studentů je evidentní, že tento nástroj přispívá k rozvoji profesních kompetencí studentů i ke kvalitě praxí.

Dokument je ke stažení zde.

 

Setkávání Společenství praxí

Ke společnému vnímání kvality praxí přispěly kulaté stoly a společné vzdělávací aktivity. Za velmi cenné lze považovat odborné diskuse, které se otevíraly v průběhu vzdělávání napříč všemi aktéry. Poslední setkání Rozvoj společenství praxe (22. 4. 2020) proběhlo online, podívejte se na záznamy workshopu zde.

Mentorský výcvik

Mentorským výcvikem i dalším vzděláváním jsme přispěli k profesnímu rozvoji interních mentorů i provázejících učitelů a garantů škol. Cílem vzdělávání mentorů tj. vysokoškolských učitelů a učitelů fakultních škol je kvalitní zabezpečení nového typu pedagogických praxí studentů PdF MU - budoucích učitelů.

V rámci projektu OP VVV probíhalo vzdělávání reflektivních a mentorských dovednostech učitelů fakultních škol PdF MU a interních mentorů v rozsahu 40 nebo 80 hodin.

 

Účast externistů ve výuce

Základním přístupem pro rozvoj mentorských dovedností, zlepšení spolupráce mezi vysokoškolskými učiteli a učiteli fakultních škol směrem k dlouhodobé oboustranné kvalitní spolupráci bylo předávání vzájemných zkušeností obou skupin. Výměna zkušeností se soustředila na podporu inovace mentorských a reflektivních dovedností a jejich aplikaci v praktické učitelské činnosti.

Celkem bylo realizováno:

  • 5 workshopů zaměřených na podporu reflektivních dovedností učitelů VŠ i provázejících učitelů;
  • setkání zaměřené na reflexi praxe provázejících učitelů, která probíhala jednou za semestr;
  • a tandemová výuka či společná výuka (provázející učitel a vyučující na VŠ).

Celkem bylo takto podpořeno 18 učitelů, kteří se účastnili společné výuky nebo tandemové výuky.