This post is also available in: en

image_pdfimage_print

Doktorský studijní program, obor Pedagogika. Po úspěšném absolvování studia se přiznává akademický titul “doktor” – PhD.

Požadavky k přijetí

 • Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu příslušného nebo příbuzného oboru (např. Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů). Tuto podmínku musí uchazeč splnit nejpozději k datu zápisu do studia v doktorském studijním programu, tj. do 1. 9. příslušného kalendářního roku. Výjimku tvoří studenti, kteří absolvují státní závěrečné zkoušky v září tohoto roku. Těmto studentům se termín zápisu posunuje na příslušné pozdější datum.
 • Předložení nástinu projektu předpokládané doktorské disertační práce a jeho úspěšná obhajoba před přijímací komisí. Součástí projektu je i návrh na školitele a jeho písemný souhlas s touto funkcí.
 • Úspěšně složená přijímací zkouška z pedagogiky (se zaměřením na pedagogickou metodologii, obecnou didaktiku, teorii výchovy a podle orientace předpokládané disertační práce) a z jednoho světového jazyka, dle výběru z angličtiny, němčiny, francouzštiny nebo ruštiny.

Povinnosti studentů v rámci studia

 • Vedení výuky nebo participace na ní (cca 4 hodiny týdně),
 • odborné asistentské činnosti na katedře dle specifikace vedoucího pracoviště (cca 4-8 hodin týdně),
 • předložení výkazu odpracovaných hodin (Výkaz asistentských činností ke stažení),
 • účast na doktorských seminárních skupinách a poradách katedry,
 • zpracování souhrnu činnosti doktorského studenta za semestr a plánu na semestr příští (Souhrn činností ke stažení zde).

Další povinnosti

 • aktivní účast na konferencích nebo seminářích domácích (minimálně na 3) a zahraničních (minimálně na 1).
 • publikace v recenzovaném odborném tisku (minimálně 4 články, z toho 1 v zahraničí), vztahující se k tématu disertační práce.

Ukončení studia

 • Odevzdání disertační práce
 • Státní doktorská zkouška