Práva a povinnosti poskytovatelů praxí
a studentů na praxi

Cílem předmětů praxe je poskytnout studentům možnost propojit získané teoretické znalosti během studií se školní praxí. 

Co zajišťuje poskytovatel praxe:

 • seznámení studenta s chodem organizace, školy;
 • vytvoření odpovídajícího pracovního prostředí (technické a prostorové zázemí);
 • zajištění bezpečnostních požadavků pro výkon práce (BOZP, PO), seznámení s pravidly organizace pro výkon praxe;
 • ve spolupráci se studentem domluva na termínech vykonávání praxe dle předem daného rozsahu seznámení dopředu studenta s rozsahem hodin;
 • určení zodpovědného pracovníka, který metodicky studenta povede a bude se studentem konzultovat pracovní záležitosti;
 • vyhodnocení průběhu praxe a potvrzení studentovi Potvrzení o absolvování praxe (týká se předně praxí s odměnou pro provázející osobu, podklady doručí studující).

Co může poskytovatel vyžadovat po studentovi:

 • včasnou a řádnou docházku na pracoviště dle předchozí domluvy,
 • dodržování vnitřních předpisů organizace,
 • plnění zadaných úkolů v mezích znalostí získaných během dosavadního studia,
 • zachování mlčenlivosti o informacích, za porušení mlčenlivosti odpovídá student v mezích zákonné úpravy.

Smluvní zajištění praxe:

Praxe studentů Pedagogické fakulty MU je v organizacích ošetřena rámcovou smlouvou o realizaci vzájemné spolupráce. Součástí smlouvy je ujednání o výplatě odměny provázejícím osobám za studenty, kteří absolvovali domluvenou praxi a u nichž provázející učitel poskytne zpětnou vazbu. 

Pokud se tedy jedná o praxi spojenou s finanční odměnou provázející osobě, doporučujeme studujícím konat praxi na školách či organizacích s podepsanou rámcovou smlouvou o spolupráci.

Studující mohou oslovit i další školu či organizaci, kde ještě smlouva není podepsaná, ale je potřeba vedení školy či organizace oslovit s předstihem, předat podklady ke smlouvě a zajistit podpisy smlouvy ještě před nástupem na praxi.

Více informací pro nové poskytovatele najdete v záložce Informace pro nové poskytovatele praxí.

Protokol o přijetí studenta na praxi:

 • Pokud student absolvuje praxi, která je bez finanční odměny provázející osobě, může tak učinit i na škole, která ještě nemá podepsanou rámcovou smlouvu o spolupráci k praxím, a pokud to organizace nevyžaduje, pak není potřeba rámcovou smlouvu uzavírat. Je ale potřeba, aby vedení organizace studujícím podepsala PROTOKOL O PŘIJETÍ STUDENTA NA PRAXI, že s jeho /jejím nástupem na praxi souhlasí.
 • V případě již podepsané rámcové smlouvy o spolupráci s Pedagogickou fakultou MU není potřeba vyplňovat další formuláře. V případě zájmu organizace nebo studenta, může k potvrzení přijetí na praxi do organizace využít formulář PROTOKOL O PŘIJETÍ STUDENTA NA PRAXI.

PROTOKOL O PŘIJETÍ STUDENTA NA PRAXI může mít katedra vlastní. Součástí je často průvodní dopis pro vedení školy a provázející osobě ke konkrétní praxi. Studenti Vám tento protokol doloží dle informací a podkladům k praxi.

Případně můžete využít tento formulář PROTOKOL O PŘIJETÍ STUDENTA NA PRAXI - formulář ke stažení zde.