1

Informace pro provázející učitelky a učitele

Informace pro provázející učitelky a učitele

V tomto oddíle najdete informace, které se týkají praxí pro navazující magisterské studenty učitelství – od podzimu 2019 jsou tyto pokyny de facto totožné pro  prezenční i kombinované (dálkové) studenty.

Informace k organizaci praxí

 • Od ledna 2021 došlo ke změně proplácení odměn pro provázející učitele. Dle Smlouvy o realizaci vzájemné spolupráce je odměna proplácena na základě faktury vystavené vedením školy (organizací). Více informací v Manuálu fakturace a vzor přílohy k faktuře.
 • Fakultní škola obdrží průvodní dopis s uvedením jmen studentů, názvu, kódu praxe a částku za konkrétní praxi od administrátorky praxí PdF MU. Tyto informace jsou podkladem pro vystavení faktury pro PdF MU. 
 • Spolupracující školy dostanou od studenta průvodní dopis či sylabus předmětu, kde je uveden kód předmětu. Tyto informace jsou podkladem pro vystavení faktury pro PdF MU.
 • Ceník praxí Vám poskytneme na vyžádání.
 • Prosíme o uvádění na fakturu pouze seznam studentů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
 • Na rozdíl od prezenčních studentů mají kombinovaní studenti možnost nechat si praxi uznat, pokud nyní či v minulosti vykonávali učitelskou profesi. Student za tímto účelem požádá o potvrzení určeného formuláře ředitelku či ředitele školy. Pro vaši informaci je formulář dostupný k nahlédnutí zde.

Informace k obsahu praxí

Dovolte, abychom Vás informovali o základních povinnostech, které studenti mají plnit během své praxe na Vaší škole. Studenti jsou instruování k tomu, aby ve škole vykonávali činnosti spadající do učitelské profese, které jim zadáte Vy, případně ředitelka či ředitel školy. Vyzýváme studenty k tomu, aby sami byli pro-aktivní a sami vyhledávali činnosti, které považují v rámci jejich profesního růstu za významné. Pokud to bude možné, prosíme, abyste studentům umožňovali tyto činnosti vykonávat a vytvářeli tak pro ně příležitosti k vlastnímu učení.

Vedle vlastní výuky studentů, se jedná např. o tandemovou výuku (více informací zde), pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky se specifickými potřebami, doprovod (spolu s Vámi) žáků na exkurze, příprava školních projektů a akcí, dozory, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, příprava třídnické hodiny, suplování, náslechy.

Pro profesní růst studenta je vedle vyzkoušení si různých učitelských rolí a činností stěžejní také komunikace s Vámi. Pomozte prosím studentovi pojmenovat, co by se chtěl na praxi naučit, jakým způsobem by toho chtěl dosáhnout a jak mu v tom můžete být nápomocni. Studenti mají totiž v průběhu praxe povinnost stanovovat a vyhodnocovat cíle svého profesního rozvoje (na začátku, v polovině a na konci praxe) dle Standardu kvality profesních kompetencí studenta učitelství. Student s ním pracuje v reflektivním semináři, k dispozici je Vám také zde

Po skončení praxe prosím dejte studentovi zpětnou vazbu v on-line formuláři, který Vám student zpřístupní.

Další informace k Učitelským praxím, termíny a pokyny pro studenty – odkaz. Zde najdete také aktuální informace k praxím v případě omezení praxí související hygienickými opatřeními Vlády či krajské hygienické stanice.

V následující tabulce předkládáme základní údaje o praxích magisterských (prezenčních i kombinovaných) studentů.

Praxe magisterských prezenčních a kombinovaných (dálkových) studentů

 

Typ praxe, Délka praxe, Semestr (období)

Počet hodin praxe

Učitelská praxe 1

Průběžná, 10 týdnů,
1. semestr – tedy podzim

Celkem 120 hodin (dvouoboroví studenti 60h hodin za každý obor):
· 80 hodin přímo ve škole (8h/týden), z toho:
    a) 16 hodin vlastní výuka (dvouoboroví studenti 8 hodin za každý obor);
    b) 16 hodin 
výuka v tandemu s provázejícím učitelem (dvouoboroví studenti   8 hodin za každý obor);

    c) 48 hodin další činnosti (reflexe výuky s učitelem, hospitace, exkurze aj.)
· 40 hodin příprava a úkoly.

Učitelská praxe 2

 

Souvislá, 4 týdny,
2. semestr – tedy jaro

Celkem 120 hodin (dvouoboroví studenti 60h hodin za každý obor):
· 80 hodin přímo ve škole (20h/týden), z toho:
    a) 20 hodin vlastní výuka (dvouoboroví studenti 10 hodin za každý obor);
    b) 20 hodin 
výuka v tandemu s provázejícím učitele (dvouoboroví studenti 10 hodin za každý obor);

    c) 40 hodin další činnosti (reflexe výuky s učitelem, hospitace, exkurze aj.)
· 40 hodin příprava a úkoly.

Učitelská praxe 3

Souvislá, 4 týdny,
3. semestr – tedy podzim

Celkem 120 hodin (dvouoboroví studenti 60h hodin za každý obor):
· 80 hodin přímo ve škole (20h/týden), z toho:
    a) 40 hodin vlastní výuka (dvouoboroví studenti 20 hodin za každý obor);
    b) 40 hodin další činnosti (reflexe výuky s učitelem, hospitace, exkurze aj.)
· 40 hodin příprava a úkoly.


Kontakty

V případě dotazů k administraci a organizaci praxí nás prosím kontaktujte:

 • Bc. Denisa Foltová, DiS, administrátorka praxí
  • foltova@ped.muni.cz, 549 49 3724
 • Bc. Eliška Bařina Barochová, manažerka praxí
  • barina@ped.muni.cz, 549 49 7798