Praxe v bakalářském studiu (tzv. asistentská praxe) je povinně volitelná a spočívá buď v působení studenta v roli asistenta pedagoga ve školní třídě (Asistentská praxe - asistent pedagoga), nebo v individuálním doučování žáků základní a střední školy (Asistentská praxe - doučování).

Tuto ranou zkušenost vaši starší kolegové a kolegyně velmi oceňují, protože většinou přišli na pedagogickou fakultu s tím, že chtějí učit nebo pracovat v oblasti vzdělávání a mít kontakt s žáky. Mezi volitelnými předměty najdete další možnosti pro získání praxe: Asistentská praxe - individuální praxe (SZ6066, SZ6065, SZ6098).


Získejte pedagogické zkušenosti díky užší spolupráci s Katedrou pedagogiky a zapojte se do našich aktivit:

       • ŠKOLA DOMA - více informací o projektu zde.
       • POMÁHÁME SPOLU MIMO ŠKOLU - více informací o projektu zde.
       • INSPIRATIVNÍ BESEDY - setkání s učiteli z praxe. Aktuálně chystaná beseda 12.5.2022 od 14:00 a 16:00 - více informací zde.

V rámci své praxe můžete i pomáhat ukrajinským dětem.

V bakalářském stupni studia je možné Asistentskou praxi doučování i asistování (SZ6055, SZ6085, SZ6036, SZ6088, SZ6007, SZ6032), v prezenční i kombinované formě studia absolvovat i pedagogickou činností s dětmi z Ukrajiny, které začaly navštěvovat české školy nebo trávit čas ve volnočasových organizacích.

Pro takovou praxi platí:

 • Je-li pedagogická činnost realizována v zařízení, kam se student/ka na začátku semestru přihlásil/a na praxi, není třeba nic měnit. Činnosti si vykazujte standardním způsobem.
 • Rozšiřuje-te li svou pomoc/dobrovolnictví do další organizace školského typu, nahlaste tuto skutečnost koordinátorce praxí nebo manažerce praxí e-mailem.
 • Pokud svou činnost rozšiřujete o doučování dalšího dítěte nebo dětí z Ukrajiny, nebo doučujete tyto děti ve spolupráci s jinou organizací, nahlaste tuto změnu svému koordinátorovi praxe. Standardně si vykazujte činnosti do formuláře.
 • Individuální změny konzultujte včas.
 • Pro práci s ukrajinskými dětmi platí, že veškerý čas věnovaný pedagogické činnosti ve formálním vzdělávání i volnočasovém vzdělávání nebo na asistenčních místech či dobrovolnických centrech lze uplatnit jako povinně volitelnou praxi v bakalářském stupni studia i jako individuální praxi. Vždy dopředu komunikujte s vyučující předmětů praxí.

 

Aktuální poptávku pomoci můžete sledovat na webu MUNI Pomáhá a na další informace k zapojení na webu Pedagogické fakulty MU - Pomáháme.

Co je náplní asistentské praxe?

Během praxe budete spolupracovat s učiteli na činnostech spojených s rolí asistenta pedagoga ve školní třídě. Konkrétní náplň asistentské praxe si stanovíte na začátku výkonu praxe s učitelem ve škole. Reflexe asistentské praxe je součástí předmětu Sebezkušenostní příprava na profesi, zapište si ji zároveň s touto praxí. Zhodnocení přínosu praxe probíhá na závěrečném evaluačním setkání na fakultě - jde o skupinovou facilitovanou reflexi.

Během semestru se zúčastněte úvodní organizační schůzky a závěrečné skupinové evaluace. Využít můžete skupinovou nebo individuální supervizi v předem vypsaném termínu na PdF MU (na supervizi se přihlásíte v ISu).

V čem spočívá činnost asistenta pedagoga ve školní třídě?

 •  Výukové činnosti v rámci asistentské praxe:
  • vedení aktivity (10 minut) se skupinou dětí
  • individuální práce s jedním dítětem 
  • vytváření nástěnky s dětmi
  • asistence žákům dle instrukce učitele
  • práce se skupinou – moderace diskuse, distribuce materiálů, práce v centrech činností
  • samostatná výuka dle domluvy s učitelem
  • tandemová výuka
 • Další činnosti v rámci asistentské praxe ve škole:
  • výroba pomůcek
  • kopírování výukových materiálů
  • příprava komunitního kruhu
  • stínování asistenta pedagoga
  • seznámení se s agendou školy – elektronický systém, harmonogram písemek, zápis úkolů
  • konzultace způsobů řešení nestandardních situací ve škole (v kolektivu učitelů)
  • dohled na chodbách, na cestách (doprovod na sportovní akce, exkurze aj.)
  • seznámení se s ŠVP, dokumenty
  • účast na pedagogických radách a třídních schůzkách
  • pomoc ve školní družině
  • pomoc při projektových dnech nebo školní exkurzi

PREZENČNÍ STUDIUM

informace pro studující v prezenčním studiu

KOMBINOVANÉ STUDIUM

informace pro studující v kombinovaném studiu

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE PRAXÍ V DOBĚ OMEZENÍ COVID-19 najdete zde.