image_pdfimage_print

Pokyny  k obsahu praxí NMgr. prezenčních praxí

Pokyny k obsahu nmgr. prezenčních praxí, k obsahu předmětů: Učitelská praxe 1, 2, 3 a Seminář k učitelské praxi.

1. Obsah praxí a způsob zápisu předmětů – přehled

2. Zápočtové požadavky – podmínky pro úspěšné ukončení předmětů

3. Sebe/hodnocení praxe

1. Obsah praxí a způsob zápisu předmětů – přehled

Úvod

 • Praxe v rámci pedagogicko-psychologické propedeutiky tvoří série na sebe navazujících předmětů, které jednak zprostředkovávají vaše praktikování na ZŠ a SŠ (Učitelská praxe 1, 2, 3) a jednak umožňují reflexi této vaší činnosti (Seminář k učitelské praxi).
 • Smyslem praxe je umožnit vám seznámit se s rolemi, do nichž učitel při své každodenní práci vstupuje, nahlídnout vlastní profesní potřeby a postupně přebírat odpovědnost za vlastní výuku a interakci s žáky, tedy stávat se v roli učitele stále více autonomními.

Činnosti vykonávané na praxi

 • Činnosti vykonávané na praxi si sami proaktivně domlouváte s vaším provázejícím učitelem a dalšími pracovníky školy, případně následujete jejich pokyny. Je třeba provázejícího učitele seznámit s pokyny k praxi (počet hodin praxe, způsob hodnocení praxe ad.).
 • Vedle vlastní výuky se jedná např. o tandemovou výuku (více informací zde), dále o pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky se specifickými potřebami, doprovod (spolu s učitelem) žáků na exkurze, příprava školních projektů a akcí, dozory, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/ třídní dokumentací, příprava třídnické hodiny, suplování ad.
 • Doporučujeme vyhledávat všechny činnosti, které vás mohou profesně posunout (např. náslechy, vyžádání si zpětné vazby na vaši práci aj.). Jinými slovy– co z praxe vytěžíte, závisí z velké míry na vás.
 • Činnosti nemusí být vždy nutně vázány na váš obor (např. náslechy v jiných předmětech, exkurze aj.).

Způsob zápisu předmětů, počet hodin praxe atd.

 • V následujících tabulkách jsou stručně shrnuty základní parametry k praxím. V první tabulce je přehled kódů, druhá tabulka je určena  studentům jednooborového studia, třetí tabulka studentům sdruženého (dvouoborového) studia.
 • Parametry pro mezifakultní studenty jsou stejné jako u jednooborových studentů – počet hodin je však poloviční, Seminář k praxi si student zapisuje během studia pouze 1x.
 • Jakými činnostmi vyplníte čas strávený na praxi ve škole záleží na vaší dohodě s provázejícím učitelem. Závazný je pouze počet hodin samostatné a tandemové výuky. Na začátku praxe je také nezbytné vždy vykonat několik náslechů (nestanovujeme však u náslechů žádný závazný počet).
 • Studenti oborů, jejichž časová dotace ve škole je nízká (např. 1 hodina OV týdně), nemají někdy možnost požadované penzum hodin z nějakého důvodu odučit (např. provázející učitel vyučuje OV jen v jedné třídě). Mohou proto stanovený počet hodin výuky kompenzovat dle možností jinou přímou pedagogickou činností (např. více hodinami tandemové výuky než samostatné výuky, výukou u jiného než provázejícího učitele, podílením se na výuce jiného předmětu v roli asistenta pedagoga, individuálním či skupinovým doučováním žáků, pomoc v družině, pomoc s výukou na prvním stupni apod).

Přehled kódů

 

Učitelská praxe 1

Seminář k učitelské praxi

Učitelská praxe 2

Učitelská praxe 3

Jednooborový studijní plán

SZ6099

SZ6041

%6007

%6008

Sdružené studium MAJOR

SZ6040

SZ6041

%6002

%6003

Sdružené studium MINOR

SZ6093

SZ6094

%6002

%6003

 

NMgr. prezenční jednooborové studium

 

Typ praxe Délka praxe Semestr

Způsob zápisu a

udělení zápočtu

Forma reflexe praxe

Počet hodin praxe

Náplň praxe

 

 

Učitelská praxe 1

 

Průběžná

 

10 týdnů

 

1. semestr


Student si zapíše jeden předmět (
SZ6099).

Zápočet uděluje katedra pedagogiky.

 

Seminář k

učitelské praxi (SZ6041)

 

(4 x 90 minut)

Celkem 120 hodin:

·  80 hodin přímo ve škole (celkem 8h/týden) – z toho 16 h vlastní výuka; 16 h výuka v tandemu; 48 h další činnosti (reflexe výuky s učitelem, hospitace, exkurze aj.) 

·  40 hodin příprava a úkoly.

 

 

Učitelská praxe 2

 

 

Souvislá

 

4 týdny

 

2. semestr


Student si zapíše jeden předmět (
%6007).

Zápočet uděluje oborová katedra.

Seminář k

učitelské praxi

(4 x 90 minut)

 

Student si zapíše předmět pod stejným kódem (SZ6041) znovu.

Celkem 120 hodin:

·  80 hodin přímo ve škole (celkem 20h/týden) – z toho celkem 20 h vlastní výuka; 20 h výuka v tandemu; 40 h další činnosti (reflexe výuky s učitelem, hospitace, exkurze aj.) 

·  40 hodin příprava a úkoly.

 

 

Učitelská praxe 3

 

Souvislá

 

4 týdny

 

3. semestr


Student si zapíše jeden předmět (
%6008).

Zápočet uděluje oborová katedra.

 

Seminář neprobíhá.

Celkem 120 hodin:

·  80 hodin přímo ve škole (celkem 20h/týden) – z toho celkem 40 h vlastní výuka; 40 h další činnosti (evaluace výuky s učitelem, hospitace, exkurze aj.) 

·  40 hodin příprava a úkoly.

 

NMgr. prezenční sdružené (dvouoborové) studium

 

Typ praxe Délka praxe Semestr

Způsob zápisu a

udělení zápočtu

Forma reflexe praxe

Počet hodin praxe

Náplň praxe

 

 

 

Učitelská praxe 1

 

Průběžná

 

10 týdnů

 

1. semestr

Student si zapíše dva předměty – za každý obor jeden.

(SZ6040 a SZ6093)

Zápočet uděluje katedra pedagogiky.

Seminář k

učitelské praxi

(4 x 90 minut)

(SZ6041 nebo SZ6094)
Student si zapíše předmět spolu s jedním oborem.

Celkem 120 hodin (60 h za každý studovaný obor):

·  80 hodin přímo ve škole (celkem 8h/týden) – z toho 16 h vlastní výuka; 16 h výuka v tandemu; 48 h další činnosti (reflexe výuky s učitelem, hospitace, exkurze aj.) 

·  40 hodin příprava a úkoly.

 

 

 

Učitelská praxe 2

 

 

Souvislá

 

4 týdny

 

2. semestr


Student si zapíše dva předměty – za každý obor jeden.

(%6002 a %6002)

Zápočet uděluje oborová katedra.

Seminář k

učitelské praxi

 (4 x 90 minut)

(SZ6041 nebo SZ6094 – ten, který nebyl v 
1. semestru absolvován)

Student si zapíše předmět spolu s druhým oborem.

 

Celkem 120 hodin (60 h za každý studovaný obor):

·  80 hodin přímo ve škole (celkem 20h/týden) – z toho celkem 20 h vlastní výuka; 20 h výuka v tandemu; 40 h další činnosti (reflexe výuky s učitelem, hospitace, exkurze aj.) 

·  40 hodin příprava a úkoly.

 

 

 

Učitelská praxe 3

 

Souvislá

 

4 týdny

 

3. semestr


Student si zapíše dva předměty – za každý obor jeden.

(%6003 a %6003)

Zápočet uděluje oborová katedra.

 

Seminář neprobíhá.

Celkem 120 hodin (60 h za každý studovaný obor):

·  80 hodin přímo ve škole (celkem 20h/týden) – z toho celkem 40 h vlastní výuka; 40 h další činnosti (evaluace výuky s učitelem, hospitace, exkurze aj.) 

·  40 hodin příprava a úkoly.

2. Zápočtové požadavky – podmínky pro úspěšné ukončení předmětů

Seminář k učitelské praxi:

 1. aktivní účast v semináři (100% účast – po dohodě s vyučujícími lze ze závažných důvodů nahradit v jiné seminární skupině) ;
 2. průběžné odevzdávání reflektivního deníku dle pokynů;
 3. odevzdání vybraného portfoliového úkolu.

Učitelská praxe 1, 2, 3:

 1. zvládnutí vstupního testu, který ověřuje formální znalost přihlášení;
 2. řádné přihlášení studenta ke škole v IS ve stanoveném termínu;
 3. seznámení se se „Standardem kvality profesních kompetencí studenta“ a aktivní využívání tohoto nástroje na praxi dle pokynů uvedených přímo ve Standardu;
 4. vyplnění odpovědníku Sebe/hodnotící nástroj pro Učitelskou praxi za každý obor, v rámci kterého student praxi vykonává;
 5. vložení vyplněného „Přehledu činností vykonávaných studentem na praxi“ a zpracovaných „Příprav na výuku“ (odevzdávání příprav se týká jen UP1) do příslušných odevzdáváren předmětu – za každý obor, v rámci kterého student praxi vykonává
 6. v případě že budete osloveni vyučujícím z fakulty ohledně hospitace – aktivně spolupracujete při domluvě na termínu hospitace; Jak funguje systém hospitace je vysvětleno zde.
 7. splnění úkolů, které může zadat vyučující předmětu (oborový didaktik) – týká se jen UP2 a UP3.  

Studenti galerijní pedagogiky (požadavky se týkají pouze UP1; požadavky pro UP2 a UP3 zadává vaše oborová katedra):

 1. zvládnutí vstupního testu, který ověřuje formální znalost přihlášení;
 2. řádné přihlášení studenta ke škole v IS ve stanoveném termínu;
 3. vložení vyplněného „Přehledu činností vykonávaných studentem na praxi“[A1]  do příslušné odevzdávárny předmětu
 4. v případě že budete osloveni vyučujícím z fakulty ohledně hospitace – aktivně spolupracujete při domluvě na termínu hospitace; Jak funguje systém hospitace je vysvětleno zde.

3. Sebe/hodnocení praxe

Po skončení Učitelské praxe 1, 2 i 3 je třeba vyplnit v ISu odpovědník Sebe/hodnotící nástroj pro Učitelskou praxi. Postup jak sebe/hodnotící nástroj vyplnit, je uveden přímo v odpovědníku.

Studenti jednooborového studia po skončení každé praxe (UP1, UP2, UP3) vyplňují celkem jeden odpovědník.

Studenti sdruženého (dvouoborového) studia po skončení každé praxe (UP1, UP2, UP3) vyplňují celkem dva odpovědníky (v každém předmětu jeden).