Back

Evaluace

Evaluace kvality výuky je pro nás výzvou - rozvíjí nejen modul učitelské propedeutiky, ale i nás.

Od 1.9.2016 implementujeme v profesní přípravě studentů nově koncipovaný pedagogicko-psychologický modul, kterým chceme přispět ke zkvalitnění učitelské profesní přípravy. Výuka předmětů se opírá o principy kvality výuky, které jsme pojmenovali ve spolupráci se studenty a které reprezentují naše společné požadavky kladené na výuku. Zajímá nás, jakým způsobem se stanovené principy kvality výuky odrážejí v kultuře vyučování a učení v předmětech pedagogicko-psychologického modulu.

Abychom zjistili, jak se nám to daří, zahájili jsme hned na podzim roku 2016 dlouhodobý proces interní formativní evaluace. Jejím cílem bylo po tři roky získávat zpětnou vazbu, jak je nový intervenční program implementován v praxi, postupně identifikovat silné a slabé stránky pedagogicko-psychologické přípravy studentů a včas zavádět do výuky opatření, která by přispěla k její vyšší kvalitě.

Na těchto stránkách přinášíme souhrnné informace, které umožnují nahlédnout do dat získaných z evaluace.

 

Bakalářské studium

Úvod do pedagogiky a psychologie

Základy pedagogicko-psychologické diagnostiky

Sebezkušenostní příprava na profesi

Magisterské studium

Pedagogicko-psychologická diagnostika

Seminář k učitelské praxi

Školní pedagogika