ÚVOD DO PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

předmět je vyučován jako přednáška a seminář v prvním ročníku bakalářského studia. V návaznosti na přednášky je cílem semináře prohloubit a prodiskutovat vybraná témata, jako například dobrý učitel či význam psychologie pro pedagogickou práci. Studenti v semináři pracují s vlastními zkušenostmi se vzděláváním, které konfrontují nejčastěji s popularizačními texty z časopisu Komenský. Seminář je veden v tandemu pedagogem a psychologem.

Míra celkové spokojenosti: průměr všech položek kvantitativní části evaluace za sledované období (převedeno na procenta).

Jak proběhla evaluace

Evaluace probíhala v podzimním semestru 2016 a 2017 dvěma různými evaluačními dotazníky, které zahrnovaly jak kvantitativní část (škálu Likertova typu), tak i kvalitativní část.

V roce 2016 dotazník vyplnilo 182 studentů (návratnost 29 %), v roce 2017 pak 270 studentů (návratnost 47 %.). V podzimním semestru 2018 proběhl pouze sběr kvalitativních dat. Zpětné vazby jsme také sbírali průběžně ve výuce a na konci semestru.

Níže pro Vás vybíráme důležité výsledky z obou částí evaluace a k nahlédnuti přikládáme i souhrnná data za sledované období.

Výběr z výsledků
kvantitativní části evaluace

Předkládáme výsledky těch položek, které lze s ohledem na cíl semináře považovat za nejdůležitější. Uvedená čísla vyjadřují míru souhlasu s výrokem za obdobím podzim 2016 a podzim 2017.


Bezpečí

V semináři jsem se neobával/a říct svůj názor
94%

Smysluplnost

Učitelé provazovali vhodně poznatky z pedagogiky a psychologie
88%
Teorie byla doprovázena praktickými příklady z praxe
75%

Kolegialita

Učitelé byli otevřeni jiným názorům
95%
Učitelé byli dobře sehraní
95%
Přítomnost dvou vyučujících v semináři byla užitečná
89%

 

Výběr z výsledků
kvalitativní části evaluace

Předkládáme početně nejvíce zastoupené typy výpovědí za všechna evaluovaná období. Celkově výsledky kvalitativní části evaluace prokazují, že studenti, považují předmět za smysluplný, oceňují způsob práce v semináři, probíraná témata a zejména přístup vyučujících.


Co mi ve výuce nejvíc vyhovovalo?

Přístup učitelů, jejich odbornost a pozitivní atmosféra

  • Semináře byly naprosto skvělé, učitelské duo se nádherně doplňovalo, semináři není co vytknout.
  • Vyhovovala mi forma výuky celkově. V semináři byla dobrá nálada a nikdo se nebál nic říct. Možná to dělal taky přístup vyučujících a způsob jakým jsme seděli.
  • Líbil se mi osobní přístup, a že tento předmět vyučuje někdo, kdo o tomto tématu opravdu něco ví a dokáže to předat.

Kooperace mezi studenty a rozmanitost výuky

  • Důraz na naše otázky a probírané skutečnosti, které nás nejvíce zajímaly.
  • Vyhovovalo mi pracovat se spolužáky, zkoušet různé aktivity na vlastní kůži.

Co vypustit či udělat jinak?

Propojení přednášek a seminářů

  • Lépe tematicky provázat semináře s přednáškami. Semináře více zaměřit na přípravu ke zkoušce.
Opatření katedry: Do seminářů jsme zařadili opakovací aktivity,
například znalostní pexeso. Zdůrazňujeme odlišné cíle
přednášek a seminářů.

Revidovat texty využívané v seminářích

  • Při čtení některých článků bych dala na výběr, zda chtějí číst anglický text a nedávat jej jako povinný.
Opatření katedry: Texty v anglickém jazyce jsme v semináři zachovali,
nabízíme je jako povinně volitelné.

Navýšení časové dotace semináře

  • Myslím, že vše bylo, jak má být, jen by to chtělo více času. Za dvě vyučovací hodiny jednou za dva týdny se toho moc nestihne.
Opatření katedry: Vzhledem k akreditaci předmětu a množství studentů (cca 700) ponecháme stávající časovou dotaci. Zájemce však odkazujeme
na další studijní zdroje, vybízíme k neformálním diskusím se spolužáky.

Souhrnná data