ŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

předmět rozvíjí kompetence charakterizovat edukační prostředí školy; vysvětlit procesy tvorby kurikula v praxi; navrhnout a v praxi aplikovat rámcovou přípravu výuky: formulovat výukové cíle; provést didaktickou analýzu učiva (pojmy, učební úlohy, mezipředmětové vztahy), navrhnout způsoby hodnocení s ohledem na možnosti žáků.

Míra celkové spokojenosti: průměr všech položek kvantitativní části evaluace za uvedená období (převedeno na procenta).

Jak proběhla evaluace

Evaluace předmětu se skládá z kvantitativní části (19 položek dotazníku hodnocených na 4 bodové škále Likertova typu) a kvalitativní části (2 otevřené otázky zjišťující pozitiva a negativa předmětu).  Veškerá data byla shromažďována anonymně.

Data byla shromažďována po 3 semestry: jaro 2017, jaro 2018 a jaro 2019. Průměrná návratnost za všechna období je 36,65 % (263 studentů)

Níže pro Vás vybíráme důležité výsledky z obou částí evaluace a k nahlédnuti přikládáme i souhrnná data za všechna sledovaná období.

Výběr z výsledků
kvantitativní části evaluace

Předkládáme výsledky těch položek, které lze s ohledem na evaluované oblasti považovat za nejdůležitější. Uvedená čísla vyjadřují míru souhlasu s výrokem za všechna evaluovaná období (převedeno na procenta).


Bezpečné výukové prostředí

V semináři jsem se neobával/a říct svůj názor
93%
Atmosféra semináře bylo pro mě příjemná
90%

Rozmanitost

Měl/a jsem dost možností se v semináři aktivně zapojit
96%
Činnosti v semináři byly rozmanité
85%

Kolegialita

Učitel dokázal reagovat na moje otázky a podněty
96%
Učitel byl otevřen jiným názorům
94%

Cíle, smysluplnost, uplatnitelnost

Teorie byla doprovázena praktickými příklady z praxe
91%
Struktura seminářů mně vyhovovala
88%

Zodpovědnost

Učitel byl na výuku připraven
98%
K řešeným úkolům jsem dostával/a přínosnou zpětnou vazbu
91%

 

Výběr z výsledků
kvalitativní části evaluace

Předkládáme početně nejvíce zastoupené typy výpovědí za všechna evaluovaná období. Celkové výsledky kvalitativní části evaluace ukazují, že většina studentů byla se strukturou předmětu spokojená. Jednoznačně pozitivně hodnotili studenti přístup vyučujících, jejich připravenost na výuku a otevřenost k diskuzi. Oceňovali též možnost spolupracovat se spolužáky, neobávali se vyjadřovat své názory a klást otázky.


Co mi ve výuce nejvíc vyhovovalo?

Přístup učitele, prostor pro vlastní vyjádření a diskuzi

 • Líbil se mi přístup a chování vyučujících. Taky to, že každý mohl vyjádřit svůj názor a že jsme rozebírali i věci z praxe.
 • Vyhovoval mi přístup vyučujícího, který byl na každou hodinu pečlivě připravený. Měli jsme také prostor pro vyjádření svého názoru či položení dotazu vztaženého k učitelské profesi či výuce.
 • V semináři jsme měli prostor k diskusi nad podstatnými problémy současné školské praxe.

Praktické zaměření semináře, jeho užitečnost

 • Propojenost s praxí, nejen teorie. Dozvěděli jsme se spoustu věcí, které nám pomáhají utvořit si obrázek, co čekat od práce ve škole.
 • Vyhovovalo mně, že jsem se dozvěděl spoustu praktických informací, které můžu využít v učitelské profesi.
 • Výuka byla velmi praktická, propojená s konkrétními příklady. Byli jsme vedeni k hlubšímu uvažování, jak probíranou věc aplikovat na naši kombinaci předmětů. Seminář byl skvěle veden, byl praktický, byl zde individuální přístup a pohodová atmosféra.

Co vypustit či udělat jinak?

Doporučení zachovat stávající podobu předmětu

 • Na předmětu jsem nenašel nic, co bych chtěl změnit.
 • Semináře pro mě byly přínosné tak, jak probíhaly.
 • Tento seminář mě bavil. Neměnila bych nic. Dokonce si myslím, že mě velmi dobře připravil i na ústní zkoušku.

Doporučení zlepšit organizaci předmětu

 • Vyřešit nasazení předmětu v rozvrhu, zamezit kolizi předmětů, rozvrh seminářů se kryje s přednáškami.
 • Přizpůsobit úkoly více jednotlivým konkrétním předmětům, které studujeme (nesourodá skupina, nejvíce pozornosti pro nejaktivnější ve smyslu nejhovornější studentky jednoho oboru).

 

Opatření katedry: S garantem rozvrhu řešeno nepřekrývání seminářů
a přednášek. Studentům doporučeno zapsat se do semináře dle
zaměření (např. přírodovědné, společenskovědní
a esteticko-výchovné obory).

Souhrnná data