SEMINÁŘ K UČITELSKÉ PRAXI

předmět, jehož smyslem je dát studentům učitelství prostor sdílet a reflektovat jejich zkušenosti z praxe na ZŠ/SŠ

Míra celkové spokojenosti: průměr všech položek kvantitativní části evaluace za uvedená období (převedeno na procenta).

Jak proběhla evaluace

Evaluace předmětu se skládá z kvantitativní části (25 položek dotazníku hodnocených na 4 bodové škále Likertova typu) a kvalitativní části (2 otevřené otázky zjišťující pozitiva a negativa předmětu).  Veškerá data byla shromažďována anonymně.

Data byla shromažďována po 4 semestry: podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017 a jaro 2018. Průměrná návratnost za všechna období je 47,1 % (zpětnou vazbu ke kvalitě předmětu poskytlo celkem 442 studentů).

Níže pro Vás vybíráme důležité výsledky z obou částí evaluace a k nahlédnuti přikládáme i souhrnná data za všechna sledovaná období.

Výběr z výsledků
kvantitativní části evaluace

Předkládáme výsledky těch položek, které lze s ohledem na cíl semináře považovat za nejdůležitější. Uvedená čísla vyjadřují míru souhlasu s výrokem za všechna evaluovaná období (převedeno na procenta).


Bezpečí

Učitel byl otevřen jiným názorům.
93%
Ve výuce jsem se neobával/a říct svůj názor.
92%
Atmosféra předmětu byla pro mě příjemná.
87%

Sdílení

Měl/a jsem prostor sdílet své zkušenosti s ostatními.
96%
Měl/a jsem dost možností se aktivně ve výuce zapojit.
94%

Reflexe

Měl/a jsem možnost kriticky nahlédnout vlastní postoje k edukaci.
82%
Výuka mě vedla k hlubšímu uvažování o sobě a mých zkušenostech.
81%

Užitečnost

Získal/a jsem užitečné podněty pro praxi.
77%
Předmět pro sebe považuji za užitečný.
76%

 

 

Výběr z výsledků
kvalitativní části evaluace

Předkládáme početně nejvíce zastoupené typy výpovědí za všechna evaluovaná období. Celkově výsledky kvalitativní části evaluace prokazují, že studenti považují předmět za smysluplný. Potvrzují to především kategorie výpovědí doporučující zachovat stávající podobu předmětu a oceňující způsob realizace hlavního cíle semináře, totiž sdílet a reflektovat zkušeností studentů z praxe.


Co mi ve výuce nejvíc vyhovovalo?

Ocenění sdílení a reflexe zkušeností z praxe

 • Možnost sdílet zkušenosti z praxe a diskutovat o nich, kriticky je nahlédnout i z jiného úhlu pohledu.
 • Diskuze se spolužáky, sdílení zkušeností a nápadů, reflexe praxe.
 • Možnost diskuse, sdělování zkušeností.

Ocenění příjemné atmosféry

 • Příjemná atmosféra, pocit bezpečného prostředí pro vyjádření.
 • Přátelská atmosféra, otevřenost.
 • Celková atmosféra hodiny.

 

Co vypustit či udělat jinak?

Doporučení zachovat stávající formu předmětu

 • Se seminářem jsem byla spokojená, nic bych tedy neměnila.
 • Všetko bolo super.
 • Nemám žádné připomínky.

Doporučení upravit časové rozvržení předmětu

 • Časově byla hodina poněkud pozdě. NEBO: Večerní čas semináře byl náročný po celém dnu.
 • Zkrátit výuku. NEBO: Zbytečně dlouhý seminář.
 • Více seminářů 
  Opatření katedry: Časové rozvržení předmětu je bohužel silně
  limitováno rozvrhem učeben na fakultě. Podařilo se nám vyjednat
  začátek semináře o jednu hodinu dříve.

Souhrnná data