PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ
DIAGNOSTIKA V PRÁCI UČITELE

předmět, jehož smyslem je umožnit budoucím učitelům zažít vybrané metody pedagogicko-psychologické diagnostiky na sobě samých a v konkrétních školních aplikacích.

Míra celkové spokojenosti: průměr všech položek kvantitativní části evaluace za uvedená období (převedeno na procenta).

Jak proběhla evaluace

Evaluace předmětu se skládá z kvantitativní části (23 položek, z toho 21 položek bylo na 4 bodové škále Likertova typu) a kvalitativní části (2 otevřené otázky zjišťující pozitiva a negativa předmětu).  Veškerá data byla shromažďována anonymně.

Data byla shromažďována po 2 semestry: podzim 2017 a podzim 2018. Průměrná návratnost za všechna období je 56 % (zpětnou vazbu ke kvalitě předmětu poskytlo celkem 301 studentů).

Níže pro Vás vybíráme důležité výsledky z obou částí evaluace a k nahlédnuti přikládáme i souhrnná data za všechna sledovaná období.

Výběr z výsledků
kvantitativní části evaluace

Předkládáme výsledky 5 evaluovaných oblastí, tzv. principů kvality výuky, které představují současné priority ve výuce pedagogicko-psychologického modulu na KPed. Za každou oblast jsou vybrány 2 položky. Uvedená čísla vyjadřují míru souhlasu s výrokem za všechna evaluovaná období (převedeno na procenta).


Kolegialita

Učitel dokázal reagovat na moje otázky a podněty
90%
Učitel byl otevřen jiným názorům
80%

Zodpovědnost

Učitel byl na výuku připraven
94%
Učitel zadal jasné požadavky na ukončení předmětu
80%

Rozmanitost

Měl/a jsem dost možností se v semináři aktivně zapojit
91%
Často jsem v semináři spolupracoval/a s jinými studenty
90%

Bezpečné výukové prostředí

V semináři jsem se neobával/a říct svůj názor
80%
Atmosféra semináře byla pro mě příjemná
72%

Cíle, smysluplnost

Teorie byla doprovázena praktickými příklady z praxe
88%
Cíle seminářů pro mě byly srozumitelné
62%

 

Výběr z výsledků
kvalitativní části evaluace

Předkládáme početně nejvíce zastoupené typy výpovědí za všechna evaluovaná období. Celkově výsledky kvalitativní části evaluace prokazují, že studenti ukazují, že většina studentů velmi pozitivně hodnotí možnost spolupráce a diskuse v seminářích. Studenti oceňují přístup vyučujících a výuku vedenou střídavě pedagogem a psychologem.


Co mi ve výuce nejvíc vyhovovalo?

Spolupráce a diskuze na seminářích

 • Práce ve skupinách a ve dvojicích. Otevřená diskuze.
 • Celkově jsem se nebála říci svůj názor a kantoři byli velmi open-minded, čehož si cením.
 • Skupinové práce na zadaném úkolu - diskuze ve skupině, poté celé třídy.

Střídání vyučujících a forma výuky

 • Líbilo se mi, že se střídali vyučující – pedagog a psycholog. A že jsme probírali praktické věci.
 • Střídání učitelů (rozmanitost názorů).
 • Líbilo se mi, že na různou problematiku přicházeli různí odborníci.

 

Co vypustit či udělat jinak?

Doporučení zachovat stávající podobu předmětu

 • Může to být tak jak to je…
 • Myslím si, že kvalitně nastaveny seminář. Který nepřetěžoval, ale dal mi dost nových informaci.
 • Nechala bych výuku tak jak probíhala.

Doporučení upravit časové rozvržení předmětu

 • Bylo by vhodné říci studentům Speciální pedagogiky požadavky na ukončení předmětu ještě před konáním Pedagogické praxe, kterou jsme bohužel absolvovali ještě před začátkem semináře.
 • Zvážila bych zlepšení instrukcí při zadávání práce.
 • Semináře by měly být rozděleny dle oborů a měl by být brán ohled na speckaře, hlavně v závěrečném úkolu.
Opatření katedry: Zadání závěrečného úkolu zasíláme studentům, kteří
absolvují praxi dříve, před zahájením semináře tak, aby ji mohli lépe s praxí
propojit. Studentům speciální pedagogiky je nabízena alternativa podoby
závěrečného úkolu tak, aby lépe vyhovovala jejich aprobaci.

Souhrnná data