1

Celoživotní studium v oblasti pedagogických věd

Chcete se stát učitelem/učitelkou?

Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
nabízí zájemcům/zájemkyním

Studium v oblasti pedagogických věd
zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ
v rámci systému DVPP

 

O studiu

Studium je určeno pro absolventy/absolventky vysokých škol akreditovaných studijních programů magisterského stupně (včetně absolventů/absolventek technických, lingvistických nebo uměleckých oborů) ve studijním oboru, který odpovídá charakteru vzdělávacích nebo odborných předmětů ZŠ, ZUŠ, konzervatoří nebo SŠ.

Studium je nabízeno pro oborové zaměření:

 • Matematika
 • Výtvarná výchova
 • Geografie
 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyka literatura
 • Německý jazyk a literatura
 • Francouzský jazyk a literatura
 • Ruský jazyk a literatura
 • Biologie
 • Dějepis
 • Občanská výchova
 • Fyzika
 • Chemie
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Výchova ke zdraví

(vizte § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd).

Jeho cílem je připravit absolventy/absolventky nepedagogických oborů pro kvalifikovaný výkon učitelské profese. Absolvent/Absolventka studia získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, oborové didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka/pracovnice. Nedílnou součástí studia jsou praxe ve škole spojené s jejich reflexí.

Studium je rozloženo do tří semestrů. Výuka i zkoušky se konají v pátek, příp. v sobotu. Katalog předmětů pro studijní program v akademickém roce 2020/2021 najdete zde.

Studium je realizováno jako placené celoživotní vzdělávání.
Celková cena za studium zaměřené na jeden aprobační předmět je 27.000 Kč. Celková cena za studium je rozpočítána tak, aby účastník/účastnice hradil každý semestr zvlášť. Cena studia je 9.000 korun za 1 semestr.

Kontaktní osoby:
Mgr. Simona Kubíčková (Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU) – kubickova@ped.muni.cz
Garantka studia: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (Katedra pedagogiky PdF MU) – horka@ped.muni.cz

 

Reflektovaná učitelská praxe

Součástí studia je reflektovaná učitelská praxe na základní nebo na střední škole v rozsahu celkem 90 hodin (tj. 30 hodin za semestr).

Na praxi navazuje reflektivní seminář (18 hodin), jehož cílem je umožnit účastníkům/účastnicím studia propojovat teoretické poznatky získané na fakultě s praktickými zkušenostmi a prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti potřebné k práci učitele/učitelky.

 • Informace (dokumenty, formuláře a další) k praxím najdete zde.
 • Standardy pro praxi najdete zde. 

Závěrečná práce

 • Závěrečnou práci zpracovává účastník/účastnice ve druhém a třetím semestru.
 • Do 31. 3. si účastník/účastnice zvolí vedoucího/vedoucí práce, který/která zadá téma do ISu.
 • Termín odevzdání: závěrečnou práci účastník/účastnice odevzdává poslední výukový den podzimního semestru do ISu a ve dvou vyhotoveních vedoucímu/vedoucí práce.
 • Závěrečná práce pro studijní program akademického roku 2021/2022 najdete zde.

Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška se skládá z pedagogiky, psychologie, oborové didaktiky (dle studijního plánu účastníka/účastnice) a obhajoby závěrečné práce.

 • Požadavky k závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie naleznete zde (pro studijní plán od podzimního semestru 2020).
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky dějepisu naleznete zde.
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky matematiky naleznete zde.
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky fyziky naleznete zde. 
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky francouzského jazyka naleznete zde.
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky technické a informační výchovy naleznete zde.
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky anglického jazyka naleznete zde.
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky německého jazyka naleznete zde.
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky českého jazyka naleznete zde.
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky občanské výchovy naleznete zde.
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky geografie naleznete zde.
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky výchovy ke zdraví zde.
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky biologie zde.
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky ruského jazyka a literatury zde.
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky výtvarné výchovy zde
 • Požadavky k závěrečné zkoušce z didaktiky hudební výchovy zde.

Pro zájemce o CŽV Pedagogická fakulta MU

Studium je třísemestrální, skládá se ze tří modulů, jejichž obsahem je pedagogicko-psychologická složka profesní přípravy, praxe a jejich reflexe a složka oborově didaktická. Celkový rozsah studia přímé výuky činí 250 hodin.

Modul 1 (1. semestr studia): Soustředí se především na učitele, rozvoj jeho profesního vědění, vnímání a jednání. Předměty vedou k porozumění základní pedagogické a psychologické terminologie a jejímu uplatňování v praxi. Studenty seznamuje se základními kurikulárními dokumenty, kontextem výchovy a vzděláván a s vlivem sociálního prostředí na edukační proces. Studenti se učí plánovat svoji výuku, stanovit si její cíle, zvolit vhodné metody a formy a tomu i odpovídající způsob hodnocení.

Modul 2 (2. semestr studia): Studenty seznamuje se základními principy a zákonitostmi psychického vývoje žáka, studenta a vede je k vnímání a porozumění jejich potřeb. Studenti poznávají procesy řízení – na úrovni školy a třídy, učí se na praktických příkladech řešit problémové situace, a to ve vazbě na planou legislativu. Součástí je oborově didaktická příprava.

Modul 3 (3. semestr studia): Seznamuje studenty s problematikou inkluzivního vzdělávání a vede je k diagnostikování individuálních potřeb žáků, k poznávání žáků ve třídě. Na základě svých zjištění se učí studenti volit vhodná opatření pro individualizaci a diferenciaci výuky. Jde o hledání různých možností, jak zprostředkovat vzdělávací obsah rozmanitému spektru žáků, a to v návaznosti na oborově didaktickou přípravu.

Pedagogicko-psychologická složka a praxe: hodinová dotace pedagogicko-psychologické a praktické složky profesní přípravy je 141 hodin. Výuku zajišťuje Katedra pedagogiky a Katedra psychologie.

Předmět semestr hodinová dotace ukončení
Úvod do studia 1. 5 z
Úvod do pedagogiky a psychologie 1. 12 zk
Školní pedagogika 1. 12 zk
Učitelská praxe 1 (ped-psy) 1. 30 z
Reflexe praxe 1 – učitel (ped-psy) 1. 18 k
Sociální psychologie 1. 8 k
Vývojová psychologie 2. 8 z
Školský a školní management 2. 12 zk
Pedagogická komunikace 2. 12 zk
Inkluzivní pedagogika 3. 12 zk
Základy pedagogické diagnostiky 3. 12 zk

Oborově didaktická složka a reflektované praxe: hodinová dotace oborově didaktické a praktické složky profesní přípravy je 109 hodin. Výuku zajišťují oborové katedry. 

Předmět semestr hodinová dotace ukončení
Didaktika oboru I 2. 12 zk
Učitelská praxe 2 2. 30 z
Reflexe praxe 2 – žák 2. 18 k
Didaktika oboru II 3. 12 zk
Učitelská praxe 3 3. 30 z
Metodický seminář k závěrečné práci 2. 7 z

Kapacitní limity pro aprobační předměty jsou nastaveny na maximálně 10 účastníků/účastnic v oboru.