Back

This post is also available in: en

image_pdfimage_print

Profil absolventa bakalářského studia:
Asistent pedagoga

Student získá potřebné kompetence, aby mohl jako absolvent vykovávat přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo formou individuální integrace. Dále může absolvent působit v centrech volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností. Vedle profesního vyústění je absolvent připraven pro vstup do NMgr. studia oboru či učitelství oboru pro ZŠ/SŠ.

Student během studia získá řadu kompetencí:
 • Dokáže navrhnout, realizovat a vyhodnotit volnočasové aktivity (v rámci školy v přírodě, školní družiny, zájmového vzdělávání atd.) odpovídající věku a zájmu vzdělávaných a fázi vývoje sociální skupiny.
 •  Dokáže vymezit a uspořádat cíle a metody výchovně-vzdělávacích činností ve vztahu ke specifikům cílové skupiny.
 • Umí vytvořit (s účastí zainteresovaných osob) soubor základních pravidel chování pro fungování vzdělávací a zájmové skupiny (školní klub, kroužek, klubovna, zájmové vzdělávání dospělých) a ověřit tato pravidla v edukační praxi. 
 • Je připraven na spolupráci s různými učiteli ve škole, dokáže pracovat ve třídách pod jejich vedením, případně v tandemu s učitelem. 
 • Dokáže komunikovat s učitelem ohledně toho, co je aktuálně ve třídě potřeba a po domluvě s ním samostatně pracuje s jednotlivými žáky či se skupinou žáků ve třídě.
 • Koordinuje práci jednoho žáka, skupiny či třídy, poskytuje jim formativní zpětnou vazbu při řešení učebních úkolů.
 • Dokáže dle pokynů učitel hodnotit práce žáků.
 • Ovládá základy komunikace s rodiči žáků.
 • Zná specializovaná poradenská pracoviště v resortu MŠMT, orientuje se v agendě, kterou tato pracoviště řeší.
 • Dokáže identifikovat základní druhy poruch chování a problémů v chování, hledat jejich příčiny a ve spolupráci s ostatními (učitel, rodič, poradenský pracovník školního poradenského pracoviště či poradenských zařízení v resortu MŠMT)  a dokáže naplňovat specifický (individuální) postup jejich nápravy.
 • Dokáže zjišťovat charakteristiky jednotlivce i sociální skupiny. Ve vztahu jednotlivci např. jaká je jeho zájmové orientace, jaké postavení zaujímá v tomto spektru jeho studijní motivace, vztah ke škole a jednotlivým předmětům školního vzdělávání, jaká opatření by mohla prospět zjištěnému stavu.