PhDr. Ivana Kolářová, CSc.

odborná asistentka – Katedra českého jazyka a literatury


kancelář: bud. B/5025
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5056
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Ivana Kolářová,CSc., nar. 6. 9. 1965
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Pedagogická fakulta
  katedra českého jazyka a literatury
  Adresa:
  Poříčí 7
  Brno 603 00
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
  od října 2012 do února 2019 garant jazykovědné sekce, T-zástupce pro jazykovědnou sekci
 • od února 2019 zástupce vedoucího katedry, T-zástupce pro jazykovědnou sekci
 • od října 2019 členka Programové rady studijního programu Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1994 - ukončení rozšiřujícího studia německého jazyka na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem
  1988-1991 interní vědecká aspirantura (ukončena v r. 1991, v r. 1993 obhájena kandidátská disertační práce)
  1988 - absolvování Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, obor český jazyk - dějepis; získání titulu PhDr.
Přehled zaměstnání
 • 1. 9. 1999 - dosud: odborná asistentka katedry českého jazyka PdF MU v Brně.
  1. 9. 1997 - 30. 8. 1999: odborná asistentka ÚBaK FPF Slezské univerzity v Opavě
  1. 9. 1991 - 30. 8. 1997: odborná asistentka katedry českého jazyka PdF UJEP v Ústí nad Labem
  1. 10. 1988 - 30. 8. 1991: interní vědecká aspirantka katedry bohemistiky FF MU v Brně
Pedagogická činnost
 • Bakalářské a magisterské studium

  Obor Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
  Úvod do studia jazyka a jazykovědy
  Vybrané poznatky o jazyce a jazykovědě
  Základy korpusové lingvistiky
  Syntax českého jazyka 1
  Syntax českého jazyka 2

  Obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy
  Skladba
  Slovní zásoba a tvoření slov
  Jazykový rozbor

  Obor Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem
  Mluvená čeština
  Rozšiřující studium Český jazyk a literatura pro SŠ(Celoživotní vzdělávání)

  Textová lingvistika 1, Textová lingvistika 2

  Základy korpusové lingvistiky
  Využití korpusů v pedagogické praxi

  Rozšiřující studium Český jazyk a literatura pro ZŠ(Celoživotní vzdělávání; rozšíření učitelské kvalifikace)

  Úvod do studia českého jazyka
  Syntax českého jazyka 1
  Syntax českého jazyka 2

  Předměty Erasmus Friendly
  CJMPE_JKTT Česká konverzace a tvorba textu
Vědeckovýzkumná činnost
 • Spoluřešitelství grantů

  Vědeckovýzkumné projekty
  * Spolupracovník řešitelského týmu grantu GA405/03/0377 Meze a možnosti gramatiky češtiny ve světle Českého národního korpusu. ÚJČ AV ČR 2003-2005
  * Člen řešitelského týmu grantu GA405/06/1057 Kapitoly z gramatiky češtiny. ÚJČ AV ČR 2006-2008
  * Spolupracovník D2 výzkumného záměru Škola a zdraví pro 21. století. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra psychologie

  * Spoluřešitelka grantu AKTION Erarbeitung von Studienplänen für Wahlfachmodulen Tschechisch an der Universität Innsbruck und Erneuerung der Studienprogramme für das Fach Bohemistik das Tschechische als Fremdsprache für die Lehrer (PädF MU, Brünn) / Vypracování studijních plánů pro volitelný studijní modul čeština na Univerzitě v Innsbrucku a inovace studijního programu bohemistika čeština jako cizí jazyk pro učitele (PdF MU Brno) 2001, 2002, 2003

  Rozvojové projekty

  * Spoluřešitelka grantu z Fondu rozvoje vysokých škol "Další vzdělávání učitelů ve vazbě na potřeby regionu". Pedagogická fakulta UJEP, katedra bohemistiky. Ústí nad Labem, 1996
  Spoluřešitelka grantu z Fondu rozvoje vysokých škol "Další vzdělávání učitelů ve vazbě na potřeby regionu". Pedagogická fakulta UJEP, katedra bohemistiky. Ústí nad Labem, 1997 (do odchodu z pracoviště)
  * Spoluřešitelka grantu z Fondu rozvoje vysokých škol Návrh studijních programů jednooborového studia učitelské češtiny (do srpna 1997 do odchodu z UJEP v Ústí nad Labem)
  Spoluřešitelka grantu Další vzdělávání učitelů základních a středních škol v českém jazyce. PdF MU v Brně 2001; 2003
  * Spolupráce na projektu získaném v rámci programu Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů Doplňkový kurz češtiny pro učitele-nečeštináře základních a středních škol a další pedagogické pracovníky. PdF MU v Brně 2000, 2001, 2002, 2003 (projekt úspěšně ukončen)
  Spolupráce na projektu získaném v rámci programu Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů Doplňkový kurz češtiny pro učitele-nečeštináře základních a středních škol a další pedagogické pracovníky. Okruh Region. PdF MU v Brně 2002 (pokračování projektu z r. 2000)
Akademické stáže
 • * Srpen 1993 - Jazykový kurz němčiny (Goetheinstitut - Donaueschingen)
  * Prosinec 1993, prosinec 1995, prosinec 1996 - týdenní pobyt - Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Czenstochowe
  * 11. 9. - 15. 9. 2001 - pracovní pobyt na Institutu slavistiky Univerzity v Innsbrucku
  * 21. - 25. 5.2002 - pracovní pobyt na Institutu slavistiky Univerzity v Innsbrucku
  * 28. 11. - 1. 12. 2005, listopad 2016 - pracovní pobyt na Univerzitě Komenského v Bratislavě
  * 1.-5. 12. 2012 - pobyt Erasmus na Filozofické fakultě Prešovské univerzity
  * duben 2015 - pobyt Erasmus na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě (1 týden)
  * 24.-28. 4.2017 - pobyt Erasmus na Fakultě polské a klasické filologie Univerzity v Poznani (Polsko)
  * 23.-27. 4. 2018 - pobyt Erasmus na Univerzitě ve Wroclavi (Polsko)
Universitní aktivity
 • Redakční činnost:

  Spolupráce při redakci sborníku Vlastní jména v mluvnicích češtiny a v tradicích českého mluvnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2513-1.
  Spolupráce při redakci sborníku E. Minářová, K. Ondrášková (eds.): Spisovnost a nespisovnost zdroje, proměny a perspektivy. Brno. Masarykova univerzita, 2004, s. 269-273. ISBN 80-210-3568-4.
  Spolueditorství monografie Stylistika v kontextu historie a současnosti (s K. Klímovou a J. M. Tuškovou)BR>
Mimouniversitní aktivity
 • Členství v oborovém a verifikačním panelu, AI - jazykověda (2014 - dosud)
  Ediční a redakční práce
  Spolupráce při redakci sborníku Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Řada jazykovědná D, ročník 1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodověd. fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2001. ISBN 80-7248-102-9.
  Recenzní činnost pro odborné časopisy
  Pravidelná recenzní činnost pro časopis Korpus - gramatika - axiologie, zařazený na seznam českých neimpaktovaných recenzovaných periodik
  Pravidelná recenzní činnost pro časopis Stylistyka (Polsko, Opole), zařazený do databáze ERIH+
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2015: Cena děkana za významný tvůrčí čin (ocenění za dvoudílnou publikaci pro učitele oboru český jazyk 2. stupně ZŠ a nižších gymnázií: Čeština zajímavě a komunikativně I, Čeština zajímavě a komunikačně II; spolu s K. Klímovou)
Vybrané publikace
 • VÁLKOVÁ, Adriana a Ivana KOLÁŘOVÁ. CZEDD a SLAN — online nástroje zaměřené na práci se slovotvorbou češtiny jako druhého/cizího jazyka. Nová čeština doma a ve světě. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 78-92. ISSN 1805-367X. URL info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Konjugace. In František Štícha. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. II. Morfologie - morfologické kategorie, flexe. 1. vyd. Praha: Academia, 2021, s. 665-799. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-200-3185-3. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana a František ŠTÍCHA. Slovník univerbizátů (zjednoslovněných názvů). 1. vyd. Praha: Academia, 2020, 753 s. Lingvistika. ISBN 978-80-200-3131-0. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Nestandardně tvořené univerbizáty, jejich slovotvorná struktura a hodnocení jejich užití z pohledu vyjadřovacích konvencí stylových oblastí. In Mieczysław Balowski. Konwencja i kreacjaw języku i w literaturze czeskiej. 1. vyd. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznani, 2020, s. 173-190. Bohemica Posnaniensia, fasc. 24. ISBN 978-83-63090-33-3. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovesa od substantiv s časovým významem a jejich prefixální deriváty v současné češtině. In Jana Bílková - Ivana Kolářová - Miloslav Vondráček. Korpus - lingvistika - empirie. 1. vyd. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2020, s. 178-190. ISBN 978-80-88211-13-6. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. V ulici Kobližná/Kobližné, do ulice Nerudova/Nerudovy: gramatické tvary adjektivních jmen v postpozici jména obecného. In Ivana Kolářová - Hana Svobodová. Variantnost v onymii a dialektech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, s. 139-154. ISBN 978-80-210-9820-6. info
 • ŽIŽKOVÁ, Hana, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK a Jana Marie TUŠKOVÁ. Čeština v pohybu 2. Teoretické a komunikační aspekty proprií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 135 s. ISBN 978-80-210-9534-2. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovesa desubstantivní. In František Štícha. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy slov/Tvoření slov. Část 2. 1. vyd. Praha: Academia, 2018, s. 958-998. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-200-2719-1. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovesa deadjektivní. In František Štícha. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy slov/Tvoření slov. Část 2. 1. vyd. Praha: Academia, 2018, s. 998-1016. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-200-2719-1. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovesa deadverbiální. Slovesa deinterjekční. In František Štícha. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy slov/Tvoření slov. Část 2. 1. vyd. Praha: Academia, 2018, s. 1020-1024. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-200-2719-1. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovotvorné procesy a prostředky derivační. In František Štícha. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. I. Morfologie: Druhy slov/Tvoření slov. Část 1. 1. vyd. Praha: Academia, 2018, s. 125-133. Jazykověda a literární věda. ISBN 978-80-200-2719-1. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizace v současné slovní zásobě, obzvláště slovotvorbě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 378 s. ISBN 978-80-210-8851-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8929-2017. URL info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Mluvený projev žáků 1. stupně základní školy. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 139, č. 03, s. 21-25. ISSN 0323-0449. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Slovesa odvozená od adverbií jako periferie slovotvorného systému (na materiálu Českého národního korpusu). Časopis pro moderní filologii. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2015, roč. 97, č. 2, s. 179-189. ISSN 0008-7386. URL info
 • ŠRÁMEK, Rudolf. Recenzní posudek stati pro časopis Slavistična revija. 1. vyd. Ljublana: Slavic Society of Slovenia, 2015. ISSN 0350-6894. info
 • KLÍMOVÁ, Květoslava a Ivana KOLÁŘOVÁ. Čeština zajímavě a komunikativně II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2014, 336 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4120-8. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Význam a konkurence vybraných druhů odkazovacích zájmen v kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 257 s. ISBN 978-80-210-7570-2. info
 • KLÍMOVÁ, Květoslava a Ivana KOLÁŘOVÁ. Čeština zajímavě a komunikativně I. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2013, 296 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4112-3. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Jubileum Evy Minářové. In Český jazyk a literatura. 1. vyd. Praha: SPN-pedagogické nakladatelství, a. s., 2013, s. 151-152. ISSN 0009-0786. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Univerbizáty. In ŠTÍCHA, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013, s. 163-178. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Kompozita (substantiva). In ŠTÍCHA, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013, s. 179-196. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Tvoření číslovek. In ŠTÍCHA, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013, s. 282-287. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Doplněk. In ŠTÍCHA, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013, s. 722-724. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Cena děkana za významný tvůrčí čin. Masarykova univerzita, 2013. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Styly primární a sekundární v komunikaci češtinou. In Přednáška na Humboldtově univerzitě v Berlíně. 2013. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Skladba. In Český jazyk. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012, s. 169-280. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3358-6. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Základní jevy koreference. In Kapitoly z české gramatiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2011, s. 979-1000. Lingvistika. ISBN 978-80-200-1845-8. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. The teachers role in creating a classrooom atmosphere that promotes the development of primary school pupils communication skills. In ŘEHULKA, E. (ed.) School and Health 21 2. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 387-396, 9 s. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • ŠRÁMEK, Rudolf, Ingeborg OHNHEISER, Jana OBROVSKÁ, Karel KOMÁREK a Ivana KOLÁŘOVÁ. Základy české gramatiky s texty a cvičeními - Grundlagen der tschechischen Grammatik mit Texten und Übungen. 1. vyd. Brno - Innsbruck: Masarykova univerzita - Verlag des Instituts für Sprachen und Literaturen der Universität Innsbruck, 2003, 303 s. Volná řada - Slavica Aenipontana, Band 11. ISBN 3-85124-207-6. info
 • ČECHOVÁ, Marie, Jan CHLOUPEK a Eva MINÁŘOVÁ. Stylistika současné češtiny. Praha: Institut sociálních vztahů - nakladatelství, 1997, 284 s. ISBN 80-85866-21-8. info
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Vliv komunikace na významové posuny některých sloves. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 1997, 115 s. Acta Universitatis Purkynianae, sv. č. 24. ISBN 80-7044-179-8. info

2. 11. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.