Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra geografie


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

telefon: 549 49 3608
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis
Medailonky
 • Medailonek pro akademiky:

  Vystudovala učitelství odborných předmětů pro ZŠ a SŠ se specializací na služby a obchod (2013) a učitelství geografie pro ZŠ (2023) na Pedagogické fakultě MU. Na Filozofické fakultě MU vystudovala magisterské studium pedagogiky (2013) a zde také absolvovala doktorské studium v oboru Pedagogika (2019, školitelka prof. Milada Rabušicová, název disertace: Transfer poznatků z pedagogického výzkumu mezi akademiky a učiteli). Od roku 2018 působí na katedře geografie a na katedře pedagogiky PdF MU, kde se věnuje přípravě budoucích učitelů, vzdělávání doktorandů a vyučuje také v programech celoživotního vzdělávání. Intenzivně se také věnuje výzkumu vzdělávání a stála v pozadí zrodu aplikace Geo4Tea.com zacílené na zkvalitňování výuky geografie. V minulosti se podílela na několika výzkumných projektech GAČR (1x řešitelka) a TAČR (1x řešitelka) zaměřených na výzkum kurikula nebo výzkum geografického vzdělávání. Aktuálně působí také na Národním pedagogickém institutu ČR v Praze (od r. 2018), kde se věnuje inovaci a tvorbě kurikula.

  ResearcherID: K-6321-2013
  Scopus Author Identifier: 57200642030
  http://orcid.org/0000-0003-1139-6031

 • Medailonek pro neakademickou veřejnost:

  Michaela Spurná je motivátorka a vizionářka zanořená do inovací ve vzdělávání. Působí jako vzdělavatelka učitelů a výzkumnice na Pedagogické fakultě MU. V minulosti se na poli výzkumu i výuky zabývala obecnějšími pedagogickými tématy, aktuálně se více zaměřuje na tvorbu koncepčních dokumentů a geografické vzdělávání. Celoživotně se zajímá o transfer poznatků z výzkumu do praxe. Dále pracuje na Národním pedagogickém institutu ČR v Praze, kde se věnuje vzdělávací politice a tvorbě kurikula. Ve volných chvílích zahradničí a pracuje se dřevem.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra geografie
 • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2023: Rozšíření aprobace: Učitelství zeměpisu pro základní školy, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta (datum ukončení 28. 6. 2023)
 • 2019: Doktorský titul: Pedagogika, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta (datum ukončení 19. 6. 2019)
 • 2013: Magisterský titul: Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy – specializace obchod a služby: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta (datum ukončení 20. 5. 2013)
 • 2013: Magisterský titul: Pedagogika, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta (datum ukončení 3. 6. 2013)
Přehled zaměstnání
 • 2018 – doposud Katedra geografie – odborný asistent, výzkumné projekty, výuka
 • 2018 – doposud Katedra pedagogiky – odborný asistent, výzkumné projekty, výuka
 • 2018 – doposud Národní pedagogický institut České republiky – garant inovací ve vzdělávání a hodnocení žáků a garant pracovní skupiny klíčové kompetence a základní gramotnosti (Koncepce a rozvoj kurikula všeobecného vzdělávání; hodnocení ve vzdělávání) 2014 – doposud Centrum transferu technologií; RMU – kontaktní osoba za pedagogickou fakultu pro transfer technologií
 • 2015–2017 Podané ruce o.s. Garant za výzkum v projektech
 • 2014–2016 Ústav pedagogických věd; FF MU – asistent
Pedagogická činnost
 • Přednášky, semináře a workshopy pro studenty Bc, Mgr. a Ph.D. studia na PED MUNI
 • Výuka pedagogických a metodologických kurzů (statistika, metodologie výzkumu), didaktika geografie
 • Konzultant Ph.D. studentů (Ped MUNI, PřF UK)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkum kurikula
 • Transfer poznatků
 • Výzkum geografického vzdělávání

 • Řešitelka 1 výzkumného projektu Grantové agentury České republiky
 • Řešitelka 1 výzkumného projektu Technologické agentury České republiky

 • Seznam nejvýznamnějších výzkumů

 • TA ČR TL05000033 Vývoj on-line platformy pro podporu profesního růstu studentů učitelství a učitelů geografie: diagnostický nástroj pro identifikaci pojetí výuky; řešitel projektu (2021–2023)
 • TA ČR TL05000360 Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení: Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení; člen výzkumného týmu (2021–2023)
 • GA ČR GA23-05562S Kdo vzdělává budoucí učitele geografie? Sociální reprezentace učitelů a učitelství v učitelské přípravě; řešitelka projektu (2023–2025)
 • GA ČR GA23-05617S Pojetí výuky geografie: ověřování ekologické validity výzkumného nástroje; člen výzkumného týmu (2023–2025)
 • GA ČR 18-08315S Pojetí geografie a geografického vzdělávání: pohled učitelů; člen výzkumného týmu (2018–2020)
 • GA ČR GA15-05122S Mezi akceptací a resistencí: Vnímání kurikulárních změn učiteli v období deseti let implementace reformy; člen výzkumného týmu, (2015–2017)
 • série OP Zaměstnanost, člen řešitelského týmu KA 2 evaluátor klíčových aktivit – nastavení evaluace (2018–2020)
 • CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007282, Minimalizace zdravotních a sociálních rizik u osob ohrožených rozvojem závislostí a sociálním vyloučením (2018–2019)
 • CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007551 Nízkoprahové služby pro drogově závislé Brno (2018–2019)
 • CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007742, KOMPAS - odborné sociální poradenství pro osoby po VTOS (2018–2019)
 • CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007754, Komplexní poskytování služeb pro drogově závislé na území Brna formou odborného sociálního poradenství (2018–2019)
 • CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007493, Integrace sociálně vyloučené mládeže ohrožené rizikovým chováním (2018–2019)
 • CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007326, Poradenské centrum v Brně - rozvoj kompetencí k bydlení a práce s klienty s duální diagnózou (2018–2019)
 • ESF CZ.1.07/4.1.00/06.0001 Kurikulum G Výzkumná aktivita Kvalitní škola; člen výzkumného týmu (2011–2011)
Akademické stáže
 • 29. 11. 2022 – 3. 12. 2022: Pedagogical University in Krakow, Krakow, Erasmus+, POL
 • 1. 8. 2018 – 6. 8. 2018: WERA 2018, Cape Town, Freemover, ZAF
 • 11. 8. 2016 – 25. 8. 2016: Institute for Knowledge Mobilization, Ottawa, Freemover, CAN
 • 23. 5. 2016 – 28. 5. 2016: University of Copenhagen, Copenhagen, Freemover, DNK
Universitní aktivity
 • Centrum transferu technologií; RMU (kontaktní osoba za Pedagogickou fakultu MU pro transfer technologií)

 • Projekty:
 • MUNI/A/1435/2022 Rozvoj vědeckého myšlení: Podpora studentských aktivit tří profesních mikrospolečenství, řešitel
 • MUNI/A/1453/2021 Od rešerše ke vědeckému zkoumání ověřování pedagogických jevů: podpora studentských aktivit tří profesních mikrospolečenství, řešitelka
 • MUNI/A/1515/2020 Od rešerše ke vysokoškolské didaktice, řešitelka

 • OTVŘ-4115721570 Mapa profesního rozvoje studentů učitelství, člen týmu
Mimouniversitní aktivity
 • Národní pedagogický institut České republiky – garant inovací ve vzdělávání a hodnocení žáků a garant pracovní skupiny klíčové kompetence a gramotnosti (Koncepce a rozvoj kurikula všeobecného vzdělávání; hodnocení ve vzdělávání)
 • Členství v České geografické společnosti (ČGS)
Ocenění vědeckou komunitou
 • Vyžádané posudky na studie nabídnuté do následujících časopisů:
 • International Research in Geographical and Environmental Education
 • European Journal of Geography
 • Studia Paedagogica
Vybrané publikace
 • SPURNÁ, Michaela a Petr KNECHT. Souhrnná výzkumná zpráva. Geo4tea. Brno: Munipress, 2023, 10 s. 1. ISBN 978-80-88246-48-0. Elektronická publikace Souhrnné výzkumné zprávy vydané eMUNI pomocí PUBLI.cz info
 • KNECHT, Petr a Michaela SPURNÁ. Does specialization in geography teaching determine teachers' conceptions of geography teaching? International Research in Geographical and Environmental Education. London: Taylor & Francis, Routledge, 2022, roč. 31, č. 3, s. 242-260. ISSN 1038-2046. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10382046.2021.1970967. URL info
 • SPURNÁ, Michaela, Eduard HOFMANN a Petr KNECHT. Pilíře učitelské způsobilosti: nástroj pro mezioborovou spolupráci přípravě budoucích učitelů geografie. Geografické informácie. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2022, roč. 26, č. 1, s. 58-71. ISSN 1337-9453. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17846/GI.2022.26.1.58-71. URL info
 • SPURNÁ, Michaela, Petr KNECHT, Petr KVĚTON a Eduard HOFMANN. Geo4tea. 2022. Responsive online application for the self-development of geography pre-service and in-service teachers. Responzivní on-line aplikace určená k seberozvoji učitelů a studentů učitelství geografie. info
 • SPURNÁ, Michaela, Petr KNECHT a Hana SVOBODOVÁ. Perspectives on geography education in the Czech National Curriculum. International Research in Geographical and Environmental Education. Taylor & Francis, 2021, roč. 30, č. 2, s. 164-180. ISSN 1038-2046. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10382046.2020.1789807. URL URL info
 • KNECHT, Petr, Michaela SPURNÁ a Hana SVOBODOVÁ. Czech secondary pre-service teachers’ conceptions of geography. Journal of Geography in Higher Education. 2020, roč. 44, č. 3, s. 458-473. ISSN 0309-8265. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/03098265.2020.1712687. URL info
 • SVOBODOVÁ, Hana, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Pojetí geografie a geografického vzdělávání u studentů učitelství v Česku. Geografie. Česká geografická společnost, 2020, roč. 125, č. 4, s. 501-526. ISSN 1212-0014. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.37040/geografie2020125040501. URL info
 • PEŠKOVÁ, Karolína, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Teachers’ Acceptance of Curriculum Reform in the Czech Republic: One Decade Later. Center for Educational Policy Studies Journal. 2019, roč. 9, č. 2, s. 73-97. ISSN 1855-9719. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.26529/cepsj.560. URL info
 • SPURNÁ, Michaela a Petr KNECHT. Využívání kurikulárních dokumentů učiteli ZŠ: aplikace Johnsonovy typologie. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 23, č. 1, s. 29-54. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2018-1-3. URL info
 • SPURNÁ, Michaela a Dušan KLAPKO. Optimalizace řešení „sociálních pohřbů“ ve městě Brně. 2018. vyd. Brno: Magistrát města Brna, Statutární město Brno, 2018, 35 s. info
 • PEŠKOVÁ, Karolína, Tomáš JANKO, Tomáš JANÍK a Michaela SPURNÁ. Proměny postojů učitelů ke kurikulární reformě a jejímu zavádění. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2018, roč. 12, č. 1, s. 69-93. ISSN 1802-4637. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2018.282. URL info
 • PEŠKOVÁ, Karolína, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Teoretický model pro výzkum vnímání kurikulárních změn učiteli ZŠ. Orbis scholae. Praha: Karolinum, 2017, roč. 11, č. 2, s. 99-124. ISSN 1802-4637. URL info
 • SPURNÁ, Michaela a Josef MAŇÁK. Případová studie: Postavení etické výchovy v kurikulu. In Píšová, M., Kostková, K., & Janík, T. (Eds.), Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011, s. 242-268. Kurikulum G. ISBN 978-80-87000-78-6. URL info

17. 6. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.