PhDr. David Kroča, Ph.D.

proděkan pro magisterské studium a záležitosti studentů Pedagogické fakulty
vedoucí katedry (pověřen výkonem funkce) – Katedra českého jazyka a literatury


kancelář: bud. B/1023
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1624
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. David Kroča, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Poříčí 7, 603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
 • vedoucí katedry (pověřen výkonem funkce)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1997: Mgr., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, český jazyk a literatura-občanská výchova, učitelství pro střední školy
 • 1997: specializační studium, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, obor dramatická výchova
 • 1998: postgraduální studium literární vědy, Akademie věd ČR, Praha
 • 2003: Ph.D., obhájena doktorská práce a složena státní doktorská zkouška ve studijním oboru česká literatura, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • 2007: PhDr., státní rigorózní zkouška v oboru Český jazyk a literatura, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Přehled zaměstnání
 • 1996-1997: středoškolský učitel, Klasické a španělské gymnázium, Brno
 • 1997-1999: civilní služba, studijní oddělení Pedagogické fakulty MU, Brno
 • 1999-2003: asistent, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • 2003-dosud: odborný asistent, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Pedagogická činnost
 • Teorie literatury 1, 2
 • Teorie literatury pro učitele 1, 2
 • Umělecký přednes
 • Úvod do studia literatury a literární vědy
 • Literární kritika a textologie
 • Kapitoly z literární teorie 1, 2
 • Mluvený projev a přednes v pedagogické praxi
 • Vedení a oponování bakalářských a diplomových prací z oblasti teorie prózy a dramatu.
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2000 - dosud: autorská spolupráce s Akademickým nakladatelstvím CERM (učební texty) a s Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR (slovníková hesla, účast na projektu tzv. akademických Dějin české literatury 1945-1989)
 • 2002: Spoluřešitel projektu Další vzdělávání učitelů v oblasti současné české literatury (Transformační a rozvojové programy MŠMT ČR, ROZV/96/2002,řešitel Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D)
 • 2003: Spoluřešitel projektu Další vzdělávání učitelů v oblasti současné české literatury (Transformační a rozvojové programy MŠMT ČR, ROZV/109/2003, řešitel Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.)
 • 2005-2008: Člen realizačního týmu projektu MŠMT ČR 0106 (EQUAL 106) Proč mají zůstat stranou? Komplexní posílení a využítí pracovního potenciálu žadatelů o azyl. (řešitel PhDr. Hana Reichová, Ph.D.)
 • 2007-2013: Člen výzkumného týmu Výzkumného záměru MSM0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV (hlavní řešitel prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.).
 • 2007: Řešitel projektu Škola a výzkum I. Studentská konference Katedry české literatury PdF MU (MUNI/41/K 03/2007)
 • 2008: Řešitel projektu Škola a výzkum II. (MUNI/41/065/2008)
 • 2009-2012: Spoluřešitel projektu Čeští autoři literatury pro děti a mládež GA 405/09/0938 (Hlavní řešitel PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.)
 • 2010: Spoluřešitel projektu Cyklus konferencí k problematice kurikula a výuky v oborech školního vždělávání MUNI/B/1039/2009 (Hlavní řešitel doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.)
 • 2014: Řešitel projektu Literární teorie dnes: Inovace předmětů z teorie literatury s ohledem na aktuální stav oboru a vzdělávání studentů pedagogické fakulty (MUNI/FR/0064/2014)
 • 2016: Řešitel projektu Podpora dostudování studentů studijního programu Speciální pedagogika na Masarykově univerzitě (MSMT-21656/2016-1)
 • 2018: Řešitel projektu Podpora dostudování studentů studijního programu Speciální pedagogika na Masarykově univerzitě (MSMT- 0681/2018)
Akademické stáže
 • 2013: Erasmus teaching programme, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Slavistics, Slovinsko (1 týden)
 • 2015: Erasmus+ teaching programme, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Slavistics, Slovinsko (1 týden)
 • 2016: Erasmus+ teaching programme, Comenius University, Faculty of Education, Department of Slovak Language and Literature, Slovenská republika (1 týden)
 • 2016: Erasmus+ teaching programme, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Slavistics, Slovinsko (1 týden)
 • 2017: Erasmus+ teaching programme, Comenius University, Faculty of Education, Department of Slovak Language and Literature, Slovenská republika (1 týden)
 • 2019: Erasmus+ teaching programme, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Slavistics, Slovinsko (1 týden)
Universitní aktivity
 • 2015-2019: proděkan pro magisterské studium a záležitosti studentů PdF MU
 • 2019-dosud: proděkan pro magisterské studium PdF MU
Mimouniversitní aktivity
 • 2000 - dosud: člen lektorského sboru národního kola Wolkrova Prostějova
 • 2009, 2010: člen odborné poroty národního kola Hviezdoslavova Kubína, Slovenská republika
 • 1999-2015: literární a divadelní recenzent Českého rozhlasu 3 - Vltava
 • 2003 - dosud: člen Odborné rady pro umělecký přednes a divadlo poezie v České republice, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2002-2007: redaktor odborného časopisu pro učitele základní školy Komenský
 • 2005-2006: člen odborné poroty celostátní literární ceny Magnesia Litera (jmenování Českou sekcí IBBY)
 • 2004-2011: oponent projektů Grantové agentury ČR
 • 2008 - dosud: porotce Mezinárodního festivalu poezie ve Valašském Meziříčí
 • 2009 - dosud: člen Literárněvědné společnosti České republiky
 • 2012: Cena děkana Pedagogické fakulty MU za významný tvůrčí čin
 • 2013: Zlatá stuha - celostátní ocenění v oblasti knižní kultury pro děti a mládež (člen oceněného autorského kolektivu)
 • 2020: Cena děkana Pedagogické fakulty MU v kategorii významný tvůrčí čin zaměstnanců
Vybrané publikace
 • KROČA, David. Literary Conception of Drama in the Work of Jiří Veltruský. In Central European Literary Theory: Sources, Context, and Dissemination. 2019. info
 • KROČA, David a Hana SVOBODOVÁ. Die Entwertung der Sprache in den Stücken von Václav Havel aus den 1960er Jahren des 20. Jahrhunderts. In 11. Bohemicum Dresdense. Václav Havel: Sprache und Diskurs. Institut für Slavistik der TU Dresden. 2019. info
 • KROČA, David. Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 227 s. ISBN 978-80-210-9540-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9541-2019. online info
 • KROČA, David. Česko-slovenský festival poezie jako společenský a kulturní fenomén. In Ivo Pospíšil. Český a slovenský kulturní a politický prostor (vzájemnost ‒ nevzájemnost vstřícnost – rezistence ústup – expanze). 1. vyd. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2017. s. 123-128. ISBN 978-80-906183-9-8. info
 • KROČA, David. Poetics of Names of Drama Characters in Czech Theatre of the Absurd. Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Filologiya, Tomsk State University Journal of Philology. Tomsk: Tomsk State University, 2017, roč. 2017, č. 45, s. 186-192. ISSN 1998-6645. doi:10.17223/19986645/45/13. URL info
 • KROČA, David. Paradoxy válečné paraboly: Performativita Mahlerova Mlýna. In Lenka Jungmannová. Performativita válek a konfliktů. 1. vyd. Praha: Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, Akropolis, 2016. s. 169-175. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře. ISBN 978-80-7470-118-4. info
 • KROČA, David. Básník tónů a lyrických zkratek. Nad poezií Otakara Horkého. In Ivo Pospíšil – Anna Zelenková. Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů, 2015. s. 95-101. Brněnské texty k slovakistice. ISBN 978-80-905336-8-4. info
 • KROČA, David. Příběh zrání a proměny. Nad románovým debutem Jaroslava Nováka. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 2, s. 85-98. ISSN 1213-2144. info
 • KROČA, David. A Reciter with Handicap. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Handicap and Educating Pupils with Special Needs from the Viewpoint of Language and Literary Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 59-69. ISBN 978-80-210-6281-8. info
 • KROČA, David. Fyzicky handicapovaný hrdina v české chlapecké próze. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 155-162. ISBN 978-80-210-6053-1. info
 • KROČA, David. Kritéria hodnocení přednesu dyslektických žáků. In Vítková, M. - Opatřilová, D. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2011. s. 459-466. ISBN 978-80-7315-216-1. info
 • KROČA, David. Škola a výzkum III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 96 s. ISBN 978-80-210-5265-9. info
 • KROČA, David. K problému problémové dramatiky: Já, Jákob Vítězslava Gardavského. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 59, č. 1-2, s. 189-197. ISSN 1213-2144. info
 • KROČA, David. Práce s dyslektickým recitátorem v inkluzivní škole. In Havel, J., Filová, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2010. s. 209-216. Paido. ISBN 978-80-7315-202-4. info
 • KROČA, David. Handicapovaný hrdina v románové trilogii Miloše Zapletala. In Jirásek Ivo (ed.). Zet. Miloš Zapletal. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. s. 102-106. ISBN 978-80-244-2662-4. info
 • KROČA, David. Umělecký přednes a divadlo poezie jako nástroj socializace (Zkušenosti z Wolkrova Prostějova v letech 2000-2008). In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. s. 12-23. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • KROČA, David. Umělecký přednes jako specifická forma literární komunikace. In Komunikace a výuka českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 105-108. ISBN 978-80-210-4533-0. info
 • KROČA, David. Krize řádu i jazyka: drama absurdní a modelové. Red. Pavel Janoušek. In Dějiny české literatury 1945-1989. III. 1958-1969. 1. vyd. Praha: Academia, 2008. s. 439-459. sv. 3. ISBN 978-80-200-1583-9. info
 • KROČA, David. Recitační soutěž jako motivace pro jazykovou kultivaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Krásenský zvoneček). In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV/ Specific learning difficulties in context of educational spheres of Framework education. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 249-256. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-162-1. info
 • KROČA, David. Jaroslav Foglar jako recenzent Zlatého máje. In Jirásek, I. (ed.) Fenomén Foglar. 1. vyd. Praha: Prázdninová škola Lipnice ve spolupráci se Sdružením přátel Jaroslava Foglara, 2007. s. 190-195. ISBN 978-80-239-9736-1. info
 • KROČA, David. V tišinách próz Oty Pavla. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005, roč. 53, č. 1, s. 117-120. ISSN 0009-0468. info
 • KROČA, David. Poetika dramat a básní Josefa Topola. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. 123 s. Edice pedagogické literatury, č. 211. ISBN 80-7315-101-4. info
 • KROČA, David. Proměny a návraty v poezii Josefa Topola. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004, roč. 52, č. 4, s. 485-503. ISSN 0009-0468. info
 • KROČA, David. Krize mikrosvěta. K jednomu tématu v české dramatice 90. let. Weles. Brno: Wendryňská literárně-estetická spol., 2004, č. 20, s. 80-87. ISSN 1214-2948. info
 • DOKOUPIL, Blahoslav, David KROČA, Tomáš KUBÍČEK, Petr LYČKA, Petr HRUŠKA, Alena PŘÍBÁŇOVÁ, Michal PŘIBÁŇ, Richard SVOBODA, Milena ŠUBRTOVÁ, Libor VODIČKA a Miroslav ZELINSKÝ. Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000. 1. vyd. Brno: Host - Votobia, 2002. 334 s. ISBN 80-7294-041-4. info
 • KROČA, David. Dětský přednes a současná poezie. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. 25 s. Edice Item. ISBN 80-7204-147-9. info
 • KROČA, David. Umělecký přednes - texty. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. 20 s. ISBN 80-7204-180-0. info

12. 12. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.