doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

docent – Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/2009
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4886
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Petr Kachlík, nar. 23. září 1966, Brno, okr. Brno-město
Pracoviště
 • Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky
  Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
  Poříčí 9
  Brno 603 00
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1985-1991: Lékařská fakulta MU v Brně, obor Všeobecné lékařství, titul MUDr.
 • 1998-2005 Lékařská fakulta MU Brno, obor Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, státní doktorská zkouška. Disertační práce Informační zdroje a metody primární protidrogové prevence, titul Ph.D.
 • 2012 Pedagogická fakulta MU Brno, obor Speciální pedagogika. Habilitační práce Analýza drogové scény na MU Brno, titul doc.

  Semináře a kursy
 • kurs vysokoškolské pedagogiky organizovaný MU Brno
 • 8 kursů pořádaných Státním zdravotním ústavem Praha a zaměřených na prevenci a terapii rizikových forem chování
 • kurs "Internet v prevenci závislostí" organizovaný IKEM Praha a CECHE Washington
 • mezinárodní seminář "Advocacy-účinné prosazování opatření ke kontrole tabáku" organizovaný IKEM Praha a CECHE Washington
 • kurs "Vzdělávání speciálních pedagogů v informačních technologiích pro žáky se specifickými potřebami" organizovaný Univerzitou Karlovou v Praze
 • seminář Rady Evropy "Unterrichten ohne auszugrenzen", LG-Nr. 208169, Staatliche Akademie Donaueschingen, Spolková republika Německo
 • odborný seminář "Adaptace a implementace evaluačního modelu primárně preventivních programů Lions-Quest-SFA Skills for Adolescence" organizovaný Českou lékařskou komorou
 • kurs "Gambling-patologické hráčství", Centrum IES, Brno
 • získání certifikátu Národního centra distančního vzdělávání o úspěšném absolvování kursu pro pracovníky distančního vzdělávání (tutor, autor, organizátor a administrátor), reg. č. 464/2006
 • absolvování programu celoživotního vzdělávání Úvod do distančního vzdělávání 1 a 2 organizovaného Západočeskou univerzitou v Plzni, ev.č. ZČU-ÚCV 2490/2007 a ZČUÚ-ÚCV 2484/2007
 • kurs GCK a panelová diskuse k projektu NETAD, Klinika adiktologie 1. LF UK Praha
 • workshop Měření znalostí a dovedností, garant FSS MU, Brno
 • seminář "I hodné děti berou drogy-Specifika péče o děti s drogovými závislostmi", garant Administrativní a školicí centrum Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Brno
 • od r. 2011 každoroční účast na konferenci Open Space věnované e-learningu, pořádá FI MU Brno
 • od r. 2013 každoroční účast na konferencích studentů DSP Speciální pedagogika, pořádá KSIP PdF MU Brno
Přehled zaměstnání
 • 1991-1992: Ošetřovna Zahraničního školicího institutu Vojenské akademie Brno, posádkový lékař
 • 1992-2000: Ústav preventivního lékařství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, asistent II
 • 2000-2013: Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, odborný asistent, od r. 2012 docent
 • 2014-2017: Institut výzkumu školy a zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, docent, zástupce vedoucího institutu
 • 2017-dosud: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, docent
Pedagogická činnost
 • odborný garant medicínsky zaměřených předmětů bakalářských a magisterských studijních programů speciální pedagogiky a celoživotního vzdělávání
 • výuka medicínsky zaměřených předmětů Základy zdravotních nauk, Pediatrie, Psychiatrie, Základy adiktologie, Neurologie, Základy geriatrie, Zdravotní prevence a epidemiologie, Vybraná témata ochrany a podpory veřejného zdraví na PdF MU
 • výuka předmětů na LF MU - Preventivní lékařství, Nutriční epidemiologie
 • výuka předmětu Školní hygiena a prevence na Mendelově univerzitě v Brně
 • výuka předmětu Pediatrie na PdF UK Praha
 • konzultant, školitel a oponent závěrečných, bakalářských, diplomových, rigorosních a disertačních prací studentů PdF MU
 • řešitel a spoluřešitel projektů zaměřených na primární prevenci drogových závislostí, monitoring drogové scény, peer-programy, rizikové chování, informační zdroje a ICT v primární prevenci
 • člen oborové rady doktorského studijního programu oboru Pedagogika a Speciální pedagogika na PdF UK Praha
 • člen programové rady studijních programů Speciální pedagogika, Special Education na PdF MU
 • člen a předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářského a magisterského studijního programu na PdF MU ve studijních oborech Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro ZŠ a Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ
 • předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na PdF MU v programech Pedagogika, Speciální pedagogika, Specializace v pedagogice, Učitelství pro střední školy a Učitelství pro základní školy
 • předseda zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky na PdF MU v programu CŽV v oborech Speciální pedagogika, Doplňující pedagogické studium speciální pedagogiky pro středoškolské pedagogické pracovníky a Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace speciální pedagogiky
 • člen zkušební komise pro závěrečné zkoušky na PdF MU v programu CŽV na PdF MU v oboru Specializace
 • člen zkušební komise pro závěrečné zkoušky na PdF MU v programu CŽV pro obory Behaviorální analytik - akreditovaný kvalifikační kurs, Behaviorální technik - akreditovaný kvalifikační kurs, Asistent behaviorálního analytika - akreditovaný kvalifikační kurs
 • externí člen komise pro státní rigorosní zkoušky na PdF UP v Olomouci, studijní programy Učitelství pro ZŠ a Učitelství pro SŠ
 • odborný garant kursu KTVVkZ PdF MU Zdravotník zotavovacích akcí
Vědeckovýzkumná činnost
 • Vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na problematiku drogových závislostí (vč. alkoholismu, tabakismu a behaviorálních závislostí), rizikového chování, na monitoring drogové scény, peer-programy, informační zdroje a moderní technologie v primární prevenci. Svou účastí v projektech se podílí na šíření poznatků ze zájmových oblastí do pedagogické teorie a praxe. Publikováním a aktivním vystupováním na konferencích, seminářích, přednáškách a dalších akcích v domácím i zahraničním prostředí zajišťuje šíření získaných poznatků a zkušeností z vědeckovýzkumné činnosti především směrem k odborné veřejnosti.
  Jako spoluřešitel se zapojil do výzkumného záměru Škola a zdraví pro 21. století (MSM0021622421) a výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM 0021622443). Spolupráce s pracovišti uvnitř i mimo MU. Účast ve dvou mezinárodních projektech (TIMSIS, ERASMUS Plus).

  Výběr nejvýznamnějších projektů:
 • Spoluřešitel výzkumného záměru Škola a zdraví pro 21. století (MSM0021622421). Řešitel na MU: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (PdF MU). Poskytovatel MŠMT. 2005-2011.
 • Spoluřešitel výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM0021622443). Řešitel na MU: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (PdF MU). Poskytovatel MŠMT. 2007-2013.
 • Spoluřešitel projektu Význam speciální pedagogiky a role speciálního pedagoga v mezioborovém kontextu. Řešitel na MU: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D., období řešení: 1/2022–12/2022, MUNI/A/1510/2021.
 • Spoluřešitel projektu Význam speciální pedagogiky a role speciálního pedagoga z pohledu rodičů. Řešitel na MU: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D., období řešení: 1/2021–12/2021, MUNI/A/1429/2020.
 • Spoluřešitel projektu Význam speciální pedagogiky při podpoře a efektivním vzdělávání žáků v inkluzivním prostředí základní školy (MUNI/A/1332/2019). Řešitel na MU: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D., období řešení: 1/2020 — 12/2020, GA MU.
 • Spoluřešitel projektu Role speciální pedagogiky v prostředí inkluzivního školského prostředí(MUNI/A/1432/2018). Řešitel na MU: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D., období řešení: 1/2019 — 12/2019, GA MU.
 • Spoluřešitel projektu Zohledňování speciálních vzdělávacích potřeb žákyň a žáků základní školy(MUNI/A/1151/2017). Řešitel na MU: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D., období řešení: 1/2018 — 12/2018, GA MU.
 • Spoluřešitel projektu Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách hlavního vzdělávacího proudu (MUNI/A/1183/2016). Řešitel na MU: PhDr. Radka Horáková, Ph.D. Období řešení: 1/2017 -12/2017, GA MU.
 • Spoluřešitel projektu Podpora žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání (MUNI/A/0989/2015). Řešitel na MU: PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. Období řešení: 1/2016-12/2016, GA MU.
 • Spoluřešitel projektu Současné trendy v pojetí a realizaci inkluzivního vzdělávání v ČR a na PdF MU se zřetelem na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (MUNI/A/1169/2014). Řešitel na MU: PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D. Poskytovatel: Masarykova univerzita/Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora). Období řešení: 1/2015 - 12/2015.
 • Spoluřešitel projektu Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti (MUNI/A/0801/2013). Řešitel na MU: doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. Poskytovatel: Masarykova univerzita/Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora). Období řešení: 1/2014 - 12/2014.
 • Spoluřešitel projektu Intervence pro inkluzi ve vzdělávání (MUNI/A/0709/2012). Řešitel na MU: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. Poskytovatel: Masarykova univerzita/Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora). Období řešení: 1/2013 - 12/2013.
 • Spoluřešitel projektu Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (MUNI/A/0886/2011). Řešitel na MU:doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. Poskytovatel: Masarykova univerzita/Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora). Období řešení: 1/2012 - 12/2012.
 • Spoluřešitel projektu Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Zaměření na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (MUNI/A/1007/2009). Řešitel na MU: doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. (PdF MU). Poskytovatel MU (specifický výzkum, program rektora). 1/2010 - 12/2010.
 • Řešitel výzkumu Problematika virtuálních drog ve vzorku studentů Masarykovy univerzity (MUNI/41/012/2009). Poskytovatel MU (specifický výzkum, program rektora). 1/2009 - 12/2009.
 • Řešitel výzkumu Problematika patologických závislostí v populační skupině osob s tělesným postižením - pilotní studie (MUNI/41/002/2008). Poskytovatel MU (specifický výzkum, program rektora). 1/2008 - 12/2008.
 • Řešitel výzkumu Deskripce drogové scény na MU v Brně a návrh preventivních opatření. Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora (MUNI/41/V 05/2007). Poskytovatel MU (specifický výzkum, program rektora). 1/2007 - 12/2007.
Akademické stáže
 • 2001: týdenní stáž a přednášková činnost na Psychiatrické klinice a LF UK v Bratislavě, SR, zaměřeno na prevenci a léčbu závislostí
 • 2002: týdenní pobyt, lektorství a přednášková činnost v rámci Socratec/Erasmus, Donaueschingen, Staatliche Akademie Donaueschingen. Unterrichten ohne auszugrenzen, Spolková republika Německo
 • 2004: týdenní studijní pobyt s účastí na semináři Přechod mezi školou a povoláním z pohledu propojování (Übergang Schule - Beruf aus der Sicht der Vernetzung), konáno v rámci česko-bádensko-würtemberské spolupráce v oboru speciální pedagogika (Equal) BBW (Berufsbildungswerk Waiblingen), Stuttgart a Waiblingen, Spolková republika Německo
 • 2005: týdenní pobyt a přednášková činnost v rámci mobility učitelů Socrates/Erasmus, Jyväskylä Polytechnic, VTEC (Vocational Teacher Education College), Dept. of Social and Health Care, Finsko
Univerzitní aktivity
 • odpovědná osoba za PdF MU v Brně pro poskytování první pomoci v rámci §132a, odst. 6 a §133, odst. 1h, pověřen děkanem fakulty
 • zapojení do skupiny e-learningu na MU v systému Mood-link-a
 • příprava přijímacího řízení do následného magisterského studia na KSIP PdF MU, garant oboru
 • člen dílčí komise k hodnocení fakultních výzkumných grantů PdF MU zaměřených na speciálněpedagogickou problematiku
 • člen Etické komise výzkumu na MU
 • redakce sborníků z konferencí Kalokagathia-fórum výchovy ke zdraví, Benešov u Prahy
 • redakce monografií a sborníků s výsledky specifického výzkumu z oblasti etopedie a výchovy ke zdraví
 • konzultant projektů využívajících kvantitativní výzkumné strategie
Mimouniverzitní aktivity
 • člen České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, sekce pro preventivní medicínu
 • člen výboru Sekce pro podporu zdraví dětí a mládeže při Společnosti hygieny a komunitní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
 • člen výboru SAAD (Společnosti pro alergické a astmatické děti)
 • expert pro projekt "Návrh Národního programu výzkumu a vývoje a způsobu jeho realizace" (NPOVaV) AV ČR, obory "Zdravotnictví" a "Informační technologie a komunikace"
 • zapojení do projektu Ministerstva zdravotnictví ČR a Lékařského informačního centra H.E.L.P. (Hlavní evidence léčebné péče v ČR) v oblasti protidrogové primární prevence
 • člen pracovní skupiny pro terciární protidrogovou prevenci při Odboru zdravotnictví Magistrátu města Brna
 • člen občanského sdružení Instantní astronomické noviny, sídlo Hvězdárna, Kraví hora 2, 61600 Brno
 • člen ATEE (Associatìon for Teacher Education in Europe), ATEE Secretariat Rue de la Concorde 60 1050 Brussels-BELGIUM
 • člen SOPHE (Society for Public Health Education), 10 G St, NE Suite 605,Washington, DC 20002, USA
 • člen SSA (Society for Study of the Addiction), 19 Springfield Mount,Leeds, LS2 9NG, UK
 • externí lektor a konzultant firmy OKDriver v oblasti patologických závislostí a jejich prevence
 • externí lektor vzdělávací společnosti DESCARTES v oblasti sociálně patologických jevů a jejich prevence
 • člen redakční rady časopisu LLL (LifeLong Learning), vydávaného Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 5 / 613 00 Brno
 • člen etické komise Společnosti Podané ruce, o.p.s.
Ocenění vědeckou komunitou
 • člen výboru Sekce pro podporu zdraví dětí a mládeže při Společnosti hygieny a komunitní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
 • člen výboru SAAD (Společnosti pro alergické a astmatické děti)
 • redakce sborníků z konferencí Kalokagathia-fórum výchovy ke zdraví, Benešov u Prahy li>redakce monografií a sborníků s výsledky specifického výzkumu z oblasti etopedie a výchovy ke zdraví
 • člen redakční rady časopisu LLL (LifeLong Learning), vydávaného Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 5 / 613 00 Brno, od r. 2017
 • vyžádaná přednáška na 1. konferenci Výchova ke zdraví a aktivní životní styl, JČU České Budějovice, 2013
 • vyžádaná přednáška na 2. konferenci Výchova ke zdraví a aktivní životní styl, JČU České Budějovice, 2015
 • člen vědeckého výboru 1. mezinárodní vědecké konference "Výchova ke zdraví a aktivní životní styl", JČU České Budějovice, 2013
 • člen vědeckého výboru 2. mezinárodní vědecké konference „Výchova ke zdraví a aktivní životní styl“, JČU České Budějovice, 2015
 • člen vědeckého výboru vědecké konference "70 ve zdraví" pořádané pod záštitou děkana PdF MU při příležitosti 70. výročí založení PdF MU. Návaznost na výzkumný záměr Škola a zdraví pro 21. století (MSM0021622421), PdF MU, Brno, 2016
 • člen vědeckého výboru vědecké konference "Život ve zdraví" pořádané pod záštitou děkana PdF MU. Návaznost na výzkumný záměr Škola a zdraví pro 21. století (MSM0021622421), PdF MU, Brno, 2017
 • vyžádaná přednáška na XIII. konferenci studentů DSP Speciální pedagogika Vhodné strategie ve speciálně pedagogickém výzkumu, PdF MU, Brno, 2019
Vybrané publikace
 • KACHLÍK, Petr. Prevence rizikového chování závislostního typu na vybraných středních školách. In ADAMEC, P., ŠIMÁNĚ. M., KOVÁŘOVÁ, E. (Eds.). Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2019. Udržitelnost ve vzdělávání: Minulost, současnost a budoucnost. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. s. 116-134. ISBN 978-80-7509-702-6. Odkaz ke stažení elektronické verze sborníku info
 • KACHLÍK, Petr a Táňa VAŘACHOVÁ. Názory středoškoláků na vegetariánství. Výživa a potraviny. Praha: Výživaservis s.r.o., 2020, roč. 75, č. 3, s. 71-75. ISSN 1211-846X. Odkaz na číslo časopisu s publikací na webu info
 • KACHLÍK, Petr. Dědičnost závislostního chování a možnosti jeho včasného odhalování. In BĚLÍK, M. (ed). Sborník referátů ze semináře Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí konaného v České Skalici ve dnech 22. – 24. 5. 2018. 1. vyd. Úpice: Hvězdárna v Úpici, 2019. s. 91-99. ISBN 978-80-86303-53-6. info
 • KACHLÍK, Petr. Prevention of risky addictive behavior at selected secondary schools. In BENDOVÁ, A., ŠIMÁNĚ, M. (Eds.). Abstract Proceedings. 11th International Scientific Conference ICOLLE 2019. 2019. ISBN 978-80-7509-673-9. info
 • KACHLÍK, Petr, Věra VOJTOVÁ, Karel ČERVENKA, Martin FIALA, Michaela FIALOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO, Jiří MARTINEC, Petra SEGEŤOVÁ a Kateřina ŠTRAUSOVÁ. Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 199 s. ISBN 978-80-210-9379-9. Čítárna Munispace info
 • KACHLÍK, Petr. The Impact of Modern Information and Communication Technologies on the Behaviour of Adolescents with Psychiatric Diagnoses. In HOLINKOVÁ, M., ADÁMKOVÁ, L. (Eds.). Life in Health 2019: Research and Practice. Proceedings of the International Conference held on 5 – 6 September 2019. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. s. 11-33. ISBN 978-80-210-9484-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9484-2019. Odkaz na publikaci na MuniSpace info
 • KACHLÍK, Petr a Irena LEBEDOVÁ. Mapping the Health Education Knowledge of Primary School Pupils in the Czech Republic. In HOLINKOVÁ, M., ADÁMKOVÁ, L. (Eds.). Life in Health 2019: Research and Practice. Proceedings of the International Conference held on 5 – 6 September 2019. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. s. 137-151. ISBN 978-80-210-9484-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9484-2019. Odkaz na publikaci na MuniSpace info
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Veronika JÁNSKÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Michaela KRISTLOVÁ, Štěpánka LAUKOVÁ, Martina MALENOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MÁTLOVÁ, Eva MATULOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Kristýna PIPALOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Dita ŠIMÁČKOVÁ, Dagmar TRCHALÍKOVÁ, Mária VINDIŠOVÁ, Věra VOJTOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice - speciální pedagog a jeho role. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 250 s. ISBN 978-80-210-9562-5. info
 • KACHLÍK, Petr. Vznik a řešení výskytu školní fobie u žáků základní školy. In ŠIMÁNĚ, M., DANIELOVÁ, L. (eds.). Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2018. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. s. 157-179. ISBN 978-80-7509-569-5. info
 • KACHLÍK, Petr. Fobické stavy ve školním prostředí. 1. vyd. Košice: Centrum protidrogových a poradenských služieb TUKE, 2018. 9 s. ISBN 978-80-553-3203-1. info
 • KACHLÍK, Petr. Rizika moderních způsobů komunikace pro žáky základní školy. 1. vyd. Košice: Centrum protidrogových a poradenských služieb TUKE, 2018. 10 s. ISBN 978-80-553-3203-1. info
 • KACHLÍK, Petr. Ústavní výchova jako příležitost k novému začátku. 1. vyd. Košice: Centrum protidrogových a poradenských služieb TUKE, 2018. 10 s. ISBN 978-80-553-3203-1. info
 • KACHLÍK, Petr. Charakteristika práce metodiků prevence na středních školách v metropoli. 1. vyd. Košice: Centrum protidrogových a poradenských služieb TUKE, 2018. 10 s. ISBN 978-80-553-3203-1. info
 • KOPEČNÝ, Petr, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Karel ČERVENKA, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Petr KACHLÍK, Jana MAGEROVÁ, Ivana MÁROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Evžen ŘEHULKA, Věra VOJTOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Reflexe speciálních vzdělávacích potřeb v edukačním procesu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 150 s. ISBN 978-80-210-9206-8. info
 • KACHLÍK, Petr a Irena LEBEDOVÁ. Analysis of Morbidity at a Selected Elementary School of Mainstream Education. In KRKOŠKOVÁ, M., PROCHÁZKOVÁ, L. (Eds). Life in Health 2018: Research and Practice. Proceedings of the International Conference held on 6–7 September 2018. 1st Ed. Brno: Masaryk University, 2018. s. 58-74. ISBN 978-80-210-9178-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9178-2018. Odkaz na soubor s publikací info
 • KACHLÍK, Petr. Opinions of Secondary School Students on Vegetarianism. In KRKOŠKOVÁ, M., PROCHÁZKOVÁ, L. (Eds). Life in Health 2018: Research and Practice. Proceedings of the International Conference held on 6–7 September 2018. 1st Ed. Brno: Masaryk University, 2018. s. 75-114. ISBN 978-80-210-9178-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9178-2018. Odkaz na soubor s publikací info
 • KOPEČNÝ, Petr, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Karel ČERVENKA, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Petr KACHLÍK, Jana MAGEROVÁ, Ivana MÁROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Evžen ŘEHULKA, Věra VOJTOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Reflexe speciálních vzdělávacích potřeb v edukačním procesu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 150 s. ISBN 978-80-210-9206-8. info
 • KACHLÍK, Petr. Holistické pojetí zdraví. In KORNATOVSKÁ Z., KUKAČKA, V. (eds.). Výchova ke zdraví a zdravý životní styl. Recenzovaný sborník z mezinárodní konference. první. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2017. s. 23-36. ISBN 978-80-7394-565-7. info
 • KACHLÍK, Petr. Lidské biorytmy a jejich význam. Tělesná kultura. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, roč. 40, č. 1, s. 23-32. ISSN 1211-6521. doi:10.5507/tk.2017.001. URL info
 • KACHLÍK, Petr. Názory a postoje vzorku žáků základní školy k omamným a psychotropním látkám a k preventivním aktivitám. In ČECH, T., KRAJČÍKOVÁ, L., ŠIMÁNĚ, M. (eds). Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2017. Proceedings of International Scientific Conference ICOLLE 2017. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. s. 134-148. ISBN 978-80-7509-503-9. info
 • KACHLÍK, Petr a Irena LEBEDOVÁ. Faktory, které negativně ovlivňují zdraví žáků základních škol. In PROCHÁZKOVÁ, L. (ed). Život ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7.–8. září 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 135-151. ISBN 978-80-210-8875-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8875-2017. info
 • KACHLÍK, Petr, Věra VOJTOVÁ, Karel ČERVENKA, Martin FIALA, Michaela FIALOVÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO, Jiří MARTINEC, Petra SEGEŤOVÁ a Kateřina ŠTRAUSOVÁ. Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování. první. Brno: MU, 2017. 199 s. ISBN 978-80-210-8916-7. URL info
 • KACHLÍK, Petr. Analýza rizikových faktorů životního stylu žáků základní školy. In KACHLÍK, P., VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. et al. (eds). Edukační přístupy k dětem v riziku, s problémy a s poruchami v chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 97-120. ISBN 978-80-210-8916-7. URL info
 • KACHLÍK, Petr. Životní styl a pohled vzorku žáků mladšího školního věku na výhody a nebezpečí spojené s moderními komunikačními technologiemi. In HLAĎO, P. (Ed.). Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. s. 182-197. ISBN 978-80-7509-426-1. info
 • KACHLÍK, Petr. Problematika rizika látkových závislostí u vzorku prezenčních studentů Masarykovy univerzity. In TKÁČOVÁ, R., HORENSKÝ, M. (eds). Teoreticko-praktické pohľady na problémy súčasnej spoločnosti. Zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2016. s. 91-96. ISBN 978-80-553-2590-3. info
 • KACHLÍK, Petr. Problematika rizika nelátkových závislostí u vzorku prezenčních studentů Masarykovy univerzity. In TKÁČOVÁ, R., HORENSKÝ, M. (eds). Teoreticko-praktické pohľady na problémy súčasnej spoločnosti. Zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2016. s. 97-103. ISBN 978-80-553-2590-3. info
 • KACHLÍK, Petr. Využití biorytmů ke zefektivnění pedagogického procesu. In Slaná Reissmannová, J. a L. Gajzlerová, eds. 70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.–9. září 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 107-120. ISBN 978-80-210-8477-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8477-2016. URL info
 • KACHLÍK, Petr. Rozhovory s pěti metodiky prevence na vybraných pražských středních školách. In Slaná Reissmannová, J. a L. Gajzlerová, eds. 70 ve zdraví. Soubor příspěvků z mezinárodní konference konané dne 8.–9. září 2016. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 151-162. ISBN 978-80-210-8477-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8477-2016. URL info
 • KACHLÍK, Petr. Addictive Behavior of Full-time Students at Masaryk University and Options in its Prevention. první. Brno: MU, 2016. 185 s. ISBN 978-80-210-8514-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8515-2016. info
 • KIMÁKOVÁ, Tatiana a Petr KACHLÍK. Prevence patologických závislostí v univerzitním prostředí. In OCHABA, R. (ed.). Prevencia najčastejšie sa vyskytujúcich chronických neinfekčných ochorení. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 39. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu. první. Bratislava: Ústav verejného zdravotníctva SR, 2016. s. 122-127. ISBN 978-80-7159-228-0. info
 • KACHLÍK, Petr a Tatiana KIMÁKOVÁ. Omamné a psychotropní látky v univerzitním prostředí. In OCHABA, R. (ed.). Prevencia najčastejšie sa vyskytujúcich chronických neinfekčných ochorení. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 39. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu. první. Bratislava: Ústav verejného zdravotníctva SR, 2016. s. 128-133. ISBN 978-80-7159-228-0. info
 • KACHLÍK, Petr. Postoje žáků základní školy k návykovým látkám a k prevenci drogových závislostí. In KACHLÍK, P., ČERVENKA, K., VOJTOVÁ, V. et al. (eds.). Inkluze jako cesta k předcházení rozvoji problémů v chování. první. Brno: MU, 2016. s. 65-80. ISBN 978-80-210-8509-1. info
 • KACHLÍK, Petr. Působení ústavní výchovy na děti z nepodnětného rodinného prostředí. In KACHLÍK, P., ČERVENKA, K., VOJTOVÁ, V. et al. (eds.). Inkluze jako cesta k předcházení rozvoji problémů v chování. první. Brno: MU, 2016. s. 99-131. ISBN 978-80-210-8509-1. info
 • KACHLÍK, Petr. Addictive Behavior of Full-time Students at Masaryk University and Options in its Prevention. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 186 s. ISBN 978-80-210-8515-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8515-2016. info
 • KACHLÍK, Petr, Karel ČERVENKA, Věra VOJTOVÁ, Veronika BUCHTOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Tereza KRČMÁŘOVÁ, Viktor KRIŽO a Petra SEGEŤOVÁ. Inkluze jako cesta k předcházení rozvoji problémů v chování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 174 s. ISBN 978-80-210-8509-1. info
 • KACHLÍK, Petr. Analýza případových studií dívek umístěných ve výchovném ústavu. In Česko-slovenská pediatrie, SLOVENSKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES s medzinárodnou účasťou, Košice, 4.-6.6.2015, červen 2015, S1/70, s. 63. 2015. ISSN 0069-2328. info
 • KACHLÍK, Petr. Vzdělávání školních metodiků prevence a realizace programů primární prevence na vybraných školách v teritoriu hlavního města Prahy. In DANIELOVÁ, L., SCHMIED, J. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2015. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 270-280. ISBN 978-80-7509-287-8. info
 • KACHLÍK, Petr. Analýza chování s rysy závislosti a primární prevence u prezenčních studentů Masarykovy univerzity. LIFELONG LEARNING- CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015, roč. 5, č. 3, s. 45-74. ISSN 1805-8868. Kachlík - článek Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání , 2015, roč. 5, č. 3, s. 45-74 info
 • BUCHTOVÁ, Veronika, Tomáš ČECH, Karel ČERVENKA, Martina DAMIANOVÁ, Michaela FIALOVÁ, Petr KACHLÍK, Ivana KOLIBOVÁ, Viktor KRIŽO, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MATOCHOVÁ, Lucie NOVÁČKOVÁ, Jan OLBERT, Hana PAVLÍČKOVÁ, Tereza PETINISOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Pavlína PŘIBYLOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Adéla TICOVÁ a Věra VOJTOVÁ. Faktory resilience v intervenci 3P jako koncept inkluzivních strategií v etopedii. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 303 s. ISBN 978-80-210-8131-4. info
 • KACHLÍK, Petr. Výskyt návykových látek substančního typu ve vysokoškolském prostředí - ohlédnutí. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. s. 98-151. ISBN 978-80-210-8139-0. info
 • KACHLÍK, Petr. Vybrané sociálně patologické jevy u dívek v prostředí výchovného ústavu. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. s. 152-165. ISBN 978-80-210-8139-0. info
 • KACHLÍK, Petr. Možné ohrožení virtuálními drogami a jinými nelátkovými závislostmi ve vysokoškolském prostředí - ohlédnutí. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. s. 166-213. ISBN 978-80-210-8139-0. info
 • KACHLÍK, Petr. Názory vysokoškolských studentů na využívání primární prevence závislostního chování - ohlédnutí. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. s. 214-246. ISBN 978-80-210-8139-0. info
 • KACHLÍK, Petr. Sonda do rizikové konzumace alkoholu a její prevence u vzorku žáků dvou brněnských středních škol. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. s. 247-267. ISBN 978-80-210-8139-0. info
 • KACHLÍK, Petr. Výskyt kyberšikany ve vzorku žáků základních a středních škol v oblasti Třebíčska. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. s. 268-278. ISBN 978-80-210-8139-0. info
 • KACHLÍK, Petr. Pilotní šetření mapující znalosti o poskytování první pomoci a prevenci úrazů na vybraných středních odborných školách. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J., GAJZLEROVÁ, L. (eds.). ŠKOLA A ZDRAVÍ V 21. STOLETÍ: sborník za roky 2014 a 2015. první. Brno: MU, 2015. s. 279-287. ISBN 978-80-210-8139-0. info
 • KACHLÍK, Petr. Studenti Masarykovy univerzity a návykové látky charakteru substancí. In TKÁČOVÁ, R., RAČKOVÁ, M. Spoločne proti drogám. Nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice: Centrum protidrogových a poradenských služieb, Technická univerzita v Košiciach, 2014. s. 28-50. ISBN 978-80-553-1732-8. info
 • KACHLÍK, Petr. Riziko nelátkových závislostí u studentů Masarykovy univerzity. In TKÁČOVÁ, R., RAČKOVÁ, M. Spoločne proti drogám. Nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice: Centrum protidrogových a poradenských služieb, Technická univerzita v Košiciach, 2014. s. 51-63. ISBN 978-80-553-1732-8. info
 • KACHLÍK, Petr a Tatiana KIMÁKOVÁ. Studenti Masarykovy univerzity a prevence závislostního chování. In TKÁČOVÁ, R., RAČKOVÁ, M. Spoločne proti drogám. Nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice: Centrum protidrogových a poradenských služieb, Technická univerzita v Košiciach, 2014. s. 64-76. ISBN 978-80-553-1732-8. info
 • KACHLÍK, Petr. Problematika závislostního chování dívek umístěných ve výchovném ústavu. In 6. mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2014. 2014. info
 • KACHLÍK, Petr. Potenciálně rizikové chování studentů Masarykovy univerzity a jeho prevence. In KOZOŇ, A. et al. (eds.). Sociálne zdravie jedinca a spoločnosti. 1. vyd. Trenčín: Spoločnosť pre sociálnu integráciu v SR, 2014. s. 271-292. ISBN 978-80-89533-12-1. info
 • VOJTOVÁ, Věra, Karel ČERVENKA, Kristýna BALÁTOVÁ, Pavlína GRÁC LIVŇANSKÁ, Pavlína JUNOVÁ, Petr KACHLÍK, Kristýna KEHAROVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Jarmila MATOCHOVÁ, Radka PROKOPOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Paulína RADIMÁKOVÁ, Marie ROUČKOVÁ, Monika RŮŽIČKOVÁ, Radka SKOŘEPOVÁ, Petra SEGEŤOVÁ, Kateřina ŠTRAUSOVÁ, Jana VRASPÍROVÁ a Petra ZLATUŠKOVÁ. Intervence pro inkluzi dětí s problémy/poruchami v chování. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 200 s. ISBN 978-80-210-7610-5. info
 • KACHLÍK, Petr. Pití alkoholu, černé kávy a kouření u prezenčních studentů Masarykovy univerzity. In DANIELOVÁ, L., LINHARTOVÁ, D., SCHMIEDOVÁ, K. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013. 1. vyd. Křtiny: Mendelova univerzita v Brně, 2013. s. 241-252. ISBN 978-80-7375-825-7. info
 • TIRPÁKOVÁ, Michaela, Tatiana KIMÁKOVÁ a Petr KACHLÍK. Nutrition from the point of view of health as a basis of prevention againrt oncological diseases. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J. Contemporary Trends in Education for Health. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 213-223. ISBN 978-80-210-6316-7. info
 • KACHLÍK, Petr. Problematika patologických závislostí a jejich primární prevence v univerzitním prostředí. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J. Současné trendy výchovy ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 295-326. ISBN 978-80-210-6316-7. info
 • KACHLÍK, Petr. Postoje a znalosti vzorku žáků druhého stupně základní školy o konzumaci alkoholu. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J. Současné trendy výchovy ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 327-357. ISBN 978-80-210-6316-7. info
 • KACHLÍK, Petr. Pohled učitelů na závislostní chování. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 85-102. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • KACHLÍK, Petr. Užívání legálních drog ve vzorku studentů Masarykovy univerzity. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA. K. et al. Intervence pro inkluzi. Intervention for Inclusion. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 187-202. ISBN 978-80-210-6645-8. info
 • KACHLÍK, Petr. Kalokagathie 2011 - Fórum výchovy ke zdraví XIV. Kachlík, Petr (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 799 s. ISBN 978-80-210-5800-2. info
 • KACHLÍK, Petr. Protidrogová výchova In KOTULÁN, J. a kol. (eds.) Zdravotní nauky pro pedagogy. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 9 s. ISBN 978-80-210-5763-0. info
 • ŠIMŮNEK, Jan a Petr KACHLÍK. Vybrané kapitoly z první pomoci In KOTULÁN, J. a kol. (eds.) Zdravotní nauky pro pedagogy. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 8 s. ISBN 978-80-210-5763-0. info
 • KACHLÍK, Petr. Addictive substances, the risks of abuse and possible prevention. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 43 s. Elektronický učební text. Elektronický učební text v anglickém jazyce o problematice patologických závislostí info
 • KACHLÍK, Petr. Možnosti prevence závislostního chování ve školním prostředí. In VOJTOVÁ, V., ČERVENKA, K. et al. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational Needs of Children at Risk for and with Behavioural Disorders. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 139-160. ISBN 978-80-210-6134-7. info
 • KACHLÍK, Petr a Tatiana KIMÁKOVÁ. Sonda do životního stylu žáků základní školy před jejich vstupem na střední školu. In SZÁRAZOVÁ, M., KAVCOVÁ, E., JANUŠOVÁ, T. Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi-VII. 1. vyd. Martin: JLF UK v Martine, 2011. s. 47-55. ISBN 978-80-88866-93-0. info
 • KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Virtuální drogy ve vzorku studentů Masarykovy univerzity Brno. In KACHLÍK, P. Kalakogathie - Fórum výchovy ke zdraví XIII. 1. vyd. Brno: MU, 2011. s. 302-317. ISBN 978-80-210-5436-3. info
 • KACHLÍK, Petr. Kalakogathie - Fórum výchovy ke zdraví XIII. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 769 s. ISBN 978-80-210-5436-3. info
 • KACHLÍK, Petr. Rizikové chování žáků základní školy a středoškolských studentů při práci s počítačem a s internetem. In ŘEHULKA, E., JANDA, M. (eds.) ANOTACE příspěvků 7. konference s mezinárodní účastí Škola a zdraví 21. 2011. ISBN 978-80-210-5532-2. info
 • KACHLÍK, Petr. Postoje a znalosti vzorku žáků druhého stupně základní školy o konzumaci alkoholu. In ŘEHULKA, E., JANDA, M. (eds.) ANOTACE příspěvků 7. konference s mezinárodní účastí Škola a zdraví 21. 2011. ISBN 978-80-210-5532-2. info
 • KACHLÍK, Petr. Rizika související s využitím moderních informačních a komunikačních technologií ve vzorku žáků základních škol a středoškolských studentů. In LINHARTOVÁ, D., DANIELOVÁ, L., MÁCHAL, P. Sborník z mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2011. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. s. 102-116. ISBN 978-80-7375-535-5. info
 • KACHLÍK, Petr a Tatiana KIMÁKOVÁ. Vliv pohybové aktivity žáků základní školy na jejich rizikové chování. In KATRENIAKOVÁ, Z., RAJNIČOVÁ-NAGYOVÁ, I. (eds.). 4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou Posilňovanie systému verejného zdravotníctva - zborník príspevkov. 1. vyd. Košice: EQUILIBRIA, 2011. s. 183-193. ISBN 978-80-89284-92-4. info
 • KACHLÍK, Petr. Mapování drogové scény, aktivit a úrovně protidrogové prevence na Masarykově univerzitě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 343 s. ISBN 978-80-210-5724-1. info
 • KACHLÍK, Petr. Soubor metodických listů k podpoře primární protidrogové prevence ve školním prostředí. 1. vyd. Praha: RAABE, 2011. 60 s. VAŇKÁTOVÁ, E. et al. (eds.) Co dělat, když…. ISSN 1804-5537. info
 • NIGUTOVÁ, Monika, Tatiana KIMÁKOVÁ a Petr KACHLÍK. Disruption of social bonds as a cause of delinquency of adolescents. In Řehulka, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21 Education and Healthcare. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011. s. 233-242. ISBN 978-80-210-5721-0. info
 • KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Výskyt nových forem závislostního chování ve vzorku studentů Masarykovy univerzity. In ŘEHULKA, Evžen. Škola a zdraví 21 Studie k výchově ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 307-324. ISBN 978-80-210-5722-7. info
 • KACHLÍK, Petr. Pilotní projekt zaměřený na mapování výskytu závislostního chování ve vybraném vzorku osob s tělesným postižením. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. (eds.). Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 111-133. ISBN 978-80-210-5709-8. info
 • KACHLÍK, Petr. Risk behavior among elementary school pupils and high school students while working with computers and the internet. In ŘEHULKA, E., SOLLÁROVÁ, E. et al. (eds.). HEALTH EDUCATION: CZECH-SLOVAK EXPERIENCES. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011. s. 189-208. ISBN 978-80-210-5723-4. info
 • KACHLÍK, Petr. Prevence kouření na 2. stupni ZŠ, projekt DDD. In ŽALOUDÍKOVÁ, I., HRUBÁ, D., ROTREKLOVÁ, I., ŘEZÁČ, J., KACHLÍK, P., ČECH, T. (eds.) Normální je nekouřit-V. díl pro 5. třídu základní školy. Program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let) [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: PdF a LF MU, 2011. 2 s. ISBN 978-80-7392-176-7. info
 • KACHLÍK, Petr. Tuzemské a zahraniční zdroje primární prevence ve škole. In ŽALOUDÍKOVÁ, I., HRUBÁ, D., ROTREKLOVÁ, I., ŘEZÁČ, J., KACHLÍK, P., ČECH, T. (eds.) Normální je nekouřit-V. díl pro 5. třídu základní školy. Program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let) [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: PdF a LF MU, 2011. 4 s. ISBN 978-80-7392-176-7. info
 • KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. New and old tasks of ergonomics at basic school. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Contexts and Inspiration. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 317-332. ISBN 978-80-210-5259-8. info
 • KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Výskyt nových forem závislostního chování ve vzorku studentů Masarykovy univerzity. In ŘEHULKA, E. (Ed.). Anotace referátů ze 6. Mezinárodní vědecké konference Škola a zdraví pro 21. století. 2010. ISBN 978-80-210-5262-8. info
 • KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Zkušenosti a názory studentů Masarykovy univerzity na virtuální drogy. In LINHARTOVÁ, D., MÁCHAL, P. DANIELOVÁ, L. (Eds.) ICOLLE 2010: Sborník z mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Brno: KONVOJ, 2010. s. 123-137, 236 s. ISBN 978-80-7302-154-2. info
 • HAVELKOVÁ, Marie a Petr KACHLÍK. Speciální požadavky chronicky nemocných žáků na kvalitu školního prostředí. Speciální pedagogika. Praha: UK v Praze, 2010, roč. 20, č. 2, s. 114-121. ISSN 1211-2720. info
 • KACHLÍK, Petr a Tatiana KIMÁKOVÁ. Rizikové momenty životného štýlu žiakov a študentov. 1. časť. Bedeker zdravia. Bratislava: RE-PUBLIC s.r.o., 2010, roč. 6, č. 5, s. 68-69. ISSN 1337-2734. info
 • KACHLÍK, Petr a Tatiana KIMÁKOVÁ. Rizikové momenty životného štýlu žiakov a študentov. 2. časť. Bedeker zdravia. Bratislava: RE-PUBLIC s.r.o., 2010, roč. 6, č. 6, s. 42-43. ISSN 1337-2734. info
 • KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. The attitudes and opinions of pupils at three selected schools in the South Moravian Region on the issue of pathological addiction. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: International Experiences. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 311-332. ISBN 978-80-210-5398-4. info
 • KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Study of a segment of people with physical disabilities, focusing on dependency behavior. In Řehulka, E. (ed.) SCHOOL AND HEALTH 21. Health Education: International Experiences. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 333-356. ISBN 978-80-210-5398-4. info
 • KACHLÍK, Petr a Radek KLECH. The probe into the university drug scene in Slovenia and its comparison with the situation in the Czech Republic. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: International Experiences. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 291-310. ISBN 978-80-210-5398-4. info
 • KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Sonda do segmentu osob s tělesným postižením zaměřená na závislostní chování. In ŘEHULKA, E. (ed.). Škola a zdraví pro 21. století. Výchova ke zdraví: mezinárodní zkušenosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 321-342. ISBN 978-80-210-5398-4. info
 • KACHLÍK, Petr a Radek KLECH. Sonda do vysokoškolské drogové scény ve Slovinsku a její srovnání se situací v České republice. In ŘEHULKA, E. (ed.). Škola a zdraví pro 21. století. Výchova ke zdraví: mezinárodní zkušenosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 281-299. ISBN 978-80-210-5398-4. info
 • KACHLÍK, Petr. Role psa (nejen) v humánní medicíně. In ŘEHULKA, E. (ed.). Škola a zdraví pro 21. století. Výchova ke zdraví: mezinárodní zkušenosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 401-414. ISBN 978-80-210-5398-4. info
 • KACHLÍK, Petr, Lenka PROCHÁZKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Informovanost školních dětí v Brně o poruchách výživy. 1. vyd. Brno: Anabell, 2009. 5 s. Zpravodaj Anabell, 2009, roč. 4, č. 21, s. 6-10. URL info
 • KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Evaluation of the primary antidrug prevention of Masaryk University students. In ŘEHULKA, E. et al. (Ed.). School and Health 21: Topical Issues in Health Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2009. s. 195-207. ISBN 978-80-210-4930-7. info
 • KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Implementation of Minimal preventive programme in primary and secondary school conditions. In ŘEHULKA, E. et al. (Ed.). School and Health 21: Topical Issues in Health Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2009. s. 209-217. ISBN 978-80-210-4930-7. info
 • KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Possibilities of primary prevention of addictions in conditions of primary and secondary school. In BÉREŠOVÁ, A., ŠRAMKA, M. (Eds.). Quality of Life and Health-IV. 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o., 2009. s. 375-383. Kvalita života a zdravia. ISBN 978-80-89271-65-8. info
 • KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Drug Scene Analysis at the Masaryk University in Brno. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (Eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: Pido Brno, 2009. 29 s. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • KACHLÍK, Petr a Jiřina KÜHNELOVÁ. Drug Abuse During Pregnancy. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. (Eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 17 s. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • KACHLÍK, Petr. Pilot Programme of Primary Drug Abuse Focused on Higher Primary School Pupils in Risk. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V.(Eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU, 2009. 19 s. ISBN 978-80-7315-188-1. info
 • ŽALOUDÍKOVÁ, Iva, Drahoslava HRUBÁ, Irena ROTREKLOVÁ, Jaroslav ŘEZÁČ, Tomáš ČECH a Petr KACHLÍK. Normální je nekouřit. 5. díl. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 104 s. 1. vydání. ISBN 978-80-210-5021-1. info
 • KACHLÍK, Petr a Vladislav MUŽÍK. Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví 2009. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 27 s. ISBN 978-80-210-4996-3. info
 • KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. "Deskripce drogové scény na MU a návrh preventivních opatření. Etapa 3 - Zmapování preventivních aktivit na MU a jejich podpora.". 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. 66 s. Výzkumná zpráva. info
 • ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK a Ilka VAĎUROVÁ. Questions about Education of Pupils Suffering from Chronic Disease or Another Grave Illness from The Parents Point of View-International Project TIMSIS. In Řehulka, Evžen et al. Social and Health Aspects of Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 221-239. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-043-2. info
 • HAVELKOVÁ, Marie, Tomáš JANÍK, Petr KACHLÍK, Hana HÁJKOVÁ a Pavel MENŠÍK. PARTICIPACE STUDENTA NA TVORBĚ INFORMAČNÍCH TEXTŮ PRO UČITELE, JE JEDNA Z FOREM, JAK ZKVALITNIT JEHO PROFESNÍ PŘÍPRAVU. In EFEKTIVITA A OPTIMALIZACE PŘÍPRAVY UČITELŮ. 1. vyd. Praha: ČZU Praha, UKF Nitra, UK Praha, 2008. s. 105 - 111. ISBN 978-80-7399-459-4. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lenka, Marie HAVELKOVÁ a Petr KACHLÍK. Učitel, nadaný žák a jejich komunikace. In UČITEL A NADANÝ ŽÁK. 1. vyd. Brno: MSD s.r.o. Brno, 2008. s. 158 - 172. ISBN 978-80-7392-054-8. info
 • KACHLÍK, Petr a Vladislav MUŽÍK. Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví 2008. 1. vyd. Brno: MU, 2008. 30 s. ISBN 978-80-210-4677-1. info
 • KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Pohled studentů Masarykovy univerzity na prevenci patologických závislostí. In Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. s. 13-24. ISBN 978-80-7392-077-7. info
 • KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Návykové látky, jejich konzumace, postoje a názory studentů Masarykovy univerzity. In Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 25-45. ISBN 978-80-7392-077-7. info
 • PROCHÁZKOVÁ, Lenka, Petr KACHLÍK a Marie HAVELKOVÁ. Žáci druhého stupně základních škol v Brně a jejich informovanost o možných závislostech vznikajících na jídle. In Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 54-65. ISBN 978-80-7392-077-7. info
 • JANKŮ, Petr, Lukáš HRUBAN, Michael DOUBEK, Radan DOUBEK, Vít UNZEITIG a Petr KACHLÍK. Importance of Some Lymphocyte Subpopulations and Markers of Thrombocyte Activation in Preeclampsia and Gestational Hypertension. In Sen, C. PROCEEDINGS OF THE XXI EUROPEAN CONGRESS OF PERINATAL MEDICINE. 1. vyd. 40128 BOLOGNA: MEDIMOND S R L, 2008. s. 195-198. ISBN 978-88-7587-482-7. URL info
 • KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Michal RAUS. Charakteristika klíčových momentů způsobu života žáků před vstupem na střední školu. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2007. Sekce 8: Firma a vzdělanostní kapitál. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2007. s. 30-39, 83 s. ISBN 978-80-86633-90-9. info
 • KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Deskripce drogové scény na MU v Brně a návrh preventivních opatření. Etapa 2: Realizace deskriptivní dotazníkové studie na MU. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2007. 96 s. Výzkumná zpráva. info
 • KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Kateřina VRBECKÁ. Co vědí a jak se dívají na některé módní způsoby zdobení těla a jejich zdravotní rizika žáci druhého stupně základní školy. Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2007, roč. 17, 1-2, s. 18-37. ISSN 1211-2720. info
 • KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Lenka PROCHÁZKOVÁ. Znalosti o problematice poruch příjmu potravy a možnosti jejich prevence u žáků na 2. stupni pěti brněnských základních škol. Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2007, roč. 17, 1-2, s. 1-17, 18 s. ISSN 1211-2720. info
 • HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Barbora KUŘECOVÁ, Jana ZAHRADNÍČKOVÁ, Aleš ROZTOČIL, Martin KUČERA a Petr KACHLÍK. ST analýza fetálního EKG u porodů plodů se zvýšeným rizikem intrapartální hypoxie. In Sborník abstrakt. XXIV. Konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, 19. – 20. 4. 2007, Pardubice. Pardubice: Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, 2007. info
 • KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Kateřina VRBECKÁ. The Knowledge of Pupils in the Second Grade of Primary School about Certain Ways of Decorating the Human Body and its Health Risks. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 225-247, 904 s. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK a Ilka VAĎUROVÁ. Issues of Education of Pupils with Chronic or Other Serious Disorders in Terms of a Teacher-International Project TIMSIS. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 463-480. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Drugs, Future Doctors and Pedagogues at Masaryk University. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 655-670. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Lenka PROCHÁZKOVÁ. Food Intake Disorders-Awarness and Prevention of Pupils of the Second School Year at Elementary Schools in Brno. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 793-812. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • KACHLÍK, Petr a Vladislav MUŽÍK. Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 34 s. ISBN 978-80-210-4369-5. info
 • HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Hana HÁJKOVÁ a Pavel MENŠÍK. Diabetický žák ve třídě-manuál pro učitele ZŠ. In Social and Health Aspects of Health Education. 1. vyd. Brno: MSD s.r.o.,Brno, 2007. s. 241-256, 15 s. Śchol and Healh 21. ISBN 978-80-7392-043-2. info
 • KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Drogová scéna na MU po 10 letech. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1. vyd. Brno: MSD a PdF MU, 2007. s. 18-19, 48 s. ISBN 978-80-86633-98-5. info
 • KACHLÍK, Petr a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Problematika podpory žáků s chronickým či jiným závažným onemocněním. In VÍTKOVÁ, M. et al. (Eds.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I (Education of Pupils with Special Educational Needs I). 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 252-261. ISBN 978-80-7315-163-8. info
 • MUŽÍKOVÁ, Leona, Vladislav MUŽÍK a Petr KACHLÍK. Health Education in the School and Health 21 Layout. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21 (1) - Volume 1. 1. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury a Masarykova univerzita, 2006. s. 133-170. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • JANKŮ, Petr, Lukáš HRUBAN, Barbora KUŘECOVÁ, Aleš ROZTOČIL, Petr KACHLÍK a Jana ZAHRADNÍČKOVÁ. ST analýza fetálního EKG u předčasných porodů ve 30. - 36. týdnu těhotenství. Česká gynekologie. Praha, 2006, roč. 71/2006, č. 3, s. 163-168. ISSN 1210-7832. info
 • HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Kateřina LEFNEROVÁ a Pavel MENŠÍK. Cytogenetika ve výuce budoucích učitelů. In Didaktika v přírodovědných oborech EDUCO. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta, 2006. s. 16-22, 100 s. EDUCO. ISBN 80-86561-28-3. info
 • HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Tomáš MRÁČEK a Jitka REISSMANNOVÁ. PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZE SOMATOLOGIE - protokoly část I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2006. 120 s. skripta. ISBN 80-210-4216-8. info
 • KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 1. část. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, 2006, roč. 41, č. 1, s. 3-15. ISSN 0862-0350. info
 • KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní intervenční projekt "DDD" (Drogy-Důvod-Dopad) - analýza výsledků a zhodnocení efektivity. 2. část. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: OBZOR, 2006, roč. 41, č. 3, s. 129-144. ISSN 0862-0350. info
 • KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Sonda do drogové scény na 2 fakultách MU. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2006. Sekce 9: Firma v právním a sociálním prostředí. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s.r.o., 2006. s. 21-39, 200 s. ISBN 80-7302-113-7. info
 • HRUBAN, Lukáš, Petr JANKŮ, Jana ZAHRADNÍČKOVÁ, Barbora KUŘECOVÁ, Aleš ROZTOČIL, Petr KACHLÍK, Martin KUČERA a Gabriel JELENEK. Význam ST-analýzy fetálního EKG při intrapartálním monitorování plodů s předpokládanou růstovou retardací. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 71, č. 4, s. 268-272. ISSN 1210-7832. info
 • JANKŮ, Petr, Lukáš HRUBAN, Barbora KUŘECOVÁ, Aleš ROZTOČIL, Petr KACHLÍK a Martin KUČERA. ST Analysis of Fetal ECG versus intrapartal fetal pulse oximetry and cardiotocography during the preterm labour. In XVIII FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics. Kuala Lumpur Malaysia: FIGO, 2006. s. 53. info
 • KACHLÍK, Petr. Problém závislostí u vysokoškolských studentů a možnosti jeho zvládání. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2005, sekce 9: Firma a sociální prostředí. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s.r.o., 2005. s. 56-69, 144 s. ISBN 80-7302-096-3. info
 • HAVELKOVÁ, Marie, Kateřina LEFNEROVÁ, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. METODY DETEKCE GENOTOXICKÝCH LÁTEK VE VÝUCE BUDOUCÍCH UČITELŮ NA PdF MU V BRNĚ. In 4th BIOLOGICAL DAYS/PROGRESS in BIOLOGY. 1. vyd. Slovakia, Nitra: Univ. Const. Phil., Fac. Natur. Sci., Ed. Prírodovedec, č. 178. Nitra, Slovakia, 2005. s. 259 - 262. ISBN 80-8050-864-X. info
 • KACHLÍK, Petr, Vladislav MUŽÍK, Evžen ŘEHULKA, Marie HAVELKOVÁ a Leona MUŽÍKOVÁ. Aktuální stav výchovy ke zdraví v přípravě učitelů. In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Česká republika, Ostrava: Česká lékařská společnost J. E Purkyně., 2005. s. 13-20. ISBN 80-7329-107-X. info
 • KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 1. část. Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, 2005, roč. 40, č. 4, s. 193-221. ISSN 0862-0350. info
 • KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek studenty MU v Brně. 2. část. Protialkoholický obzor. Bratislava: Obzor, 2005, roč. 40, č. 5, s. 259-282. ISSN 0862-0350. info
 • HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Kateřina LEFNEROVÁ. MODEL PRACTICAL in GENOTOXICITY and MUTAGENICITY TESTING for STUDENTS of the FoE in BRNO. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21. 1. vyd. Brno: Nakladatelství PAIDO Brno, 2005. s. 1171-1190. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • KACHLÍK, Petr, Hana DRLÍKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. PROJECT "MYSTERY OF HUMAN BODY". In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 1109-1130. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Jana KUBÁTOVÁ. Support of First Aid Teaching at the 1st Grade of Basic School. In ŘEHULKA, Evžen. Sborník School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 1091-1108. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • HAVELKOVÁ, Marie, Kateřina LEFNEROVÁ, Petr KACHLÍK a Pavel MENŠÍK. Vybraná praktická cvičení z cytogenetiky ve výuce budoucích učitelů. In Výchova ke zdraví I. 1. vyd. ČR Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005. s. 81 - 90, 9 s. ISBN 80-210-3918-3. info
 • KACHLÍK, Petr. Deskripce drogové scény a prevence závislostí na 6 fakultách MU v Brně. In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účastí XXXIII. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: ČLS JEP, 2005. s. 272-288. ISBN 80-7329-107-X. info
 • KACHLÍK, Petr. Osoby s drogovým problémem a ztráta práce. In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2004. s. 169-181. ISBN 80-7329-072-3. info
 • KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní projekt DDD (Drogy.-Důvod-Dopad) zaměřený na primární prevenci závislostí na druhém stupni základní školy. Adiktologie. Tišnov: Sdružení SCAN, 2004, roč. 4, č. 2, s. 136-153. ISSN 1213-3841. info
 • KACHLÍK, Petr. Suchtprävention als pädagogische Aufgabe der Schule. In Sasse, A., Vítková, M., Störmer, N. (Ed.) Integrations- und Sonderpädagogik in Europa. Professionelle und disziplinäre Perspektiven. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2004. s. 315-322. ISBN 3-7815-1342-4. info
 • KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK, Magdalena KUBÍNIOVÁ, Lucie OGROCKÁ a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Stravovací zvyklosti kuřáků marihuany.Výsledky analytické retrospektivní studie u kuřáků marihuany a dvou srovnávacích souborů (kuřáci tabáku, nekuřáci). 1. vyd. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2004. URL info
 • KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA a Jan ŠIMNEK. Prevence zneužívání návykových látek u studentů středních odborných škol a učilišť - důležitý předpoklad zdravého životního stylu. In Sborník příspvků z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenní prosřtedí 2004 - Změny konkurenčního prostředí ped vstupem ČR do EU. Sekce 9: Firma a sociální prostředí. 1. vyd. Brno: KONVOJ, 2004. s. 32-56, 273 s. ISBN 80-7302-081-5. info
 • KACHLÍK, Petr. Internet a zdravotně postižení. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. rozš. vyd. Brno: PAIDO, 2004. s. 427-445, 464 s. ISBN 80-7315-071. info
 • KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Primary Drug Prevention at the Second Level of Elementary Schools. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. A Collection from International Conference Teachers and Health. 1. vyd. Brno: PAIDO, 2004. s. 529-541. ISBN 80-7315-093-X. URL info
 • ROZTOČIL, Aleš, Martin KUČERA, Petr KACHLÍK, Petr JANKŮ, Jan MIKLICA a Pavel VENTRUBA. The Decrease in Caesarean Section Rate Based on the Precise Diagnosis of the Fetal Oxygen Saturation by Means of Intraprtum Fetal Pulse Oximetry. In XIX European Congress of Perinatal Medicine. Internationa Proceedengs.Athens (Greece), October 14-16, 2004. Bologna, Italy: Antsaklis, A. Medimond-, 2004. s. 1-4. ISBN 88-7587-091-8. info
 • KACHLÍK, Petr, Halina MATĚJOVÁ a Jan ŠIMŮNEK. Prevence zneužívání návykových látek na základních školách. Projekt DDD: Drogy-Důvod-Dopad. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 2003, roč. 48, Suppl. 1, s. S33-S37. ISSN 1210-7840. info
 • KACHLÍK, Petr, Jana PAZDEROVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Problematika zneužívání návykových látek a šikany u dětí na 1. stupni ZŠ. BULLETIN NÁRODNÍ PROTIDROGOVÉ CENTRÁLY. Praha: nakl. START, 2003, IX/2003, č. 3, s. 2 - 25. ISSN 1211-8834. info
 • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Petr KACHLÍK. Drogy u mladých nezaměstnaných. In Firma a konkurenční prostředí. Brno: MZLU Provozně ekonomická fakulta, 2003. s. 63-78, 15 s. ISBN 80-7157-703-0. info
 • KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA a Jan ŠIMŮNEK. Zneužívání návykových látek u studentů středních odborných škol a učilišť-výsledky tříleté studie. In Teachers and Health 5. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. s. 379-404, 25 s. ISBN 80-86669-02-5. info
 • KACHLÍK, Petr, Stanislav OURODA a Jan ŠIMŮNEK. Drug and Substance Abuse among the Students of Secondary Technical and Secondary Vocational Schools- Results of a Three-Year Research Study. In : Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Teachers and Health 5. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. s. 379-404. ISBN 80-86669-02-5. info
 • KACHLÍK, Petr, Magdalena KUBÍNIOVÁ, Halina MATĚJOVÁ a Jan ŠIMŮNEK. Stravovací zvyklosti kuřáků marihuany. Adiktologie. ČR: Sdružení SCAN, 2002, roč. 2, č. 1, s. 10-21. ISSN 1213-3841. info
 • KACHLÍK, Petr. Drogová závislost-současný stav a výzkum. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: V Obzor, 2002, roč. 37, č. 2, s. 111-116. ISSN 0862-0350. info
 • ROZTOČIL, Aleš, Martin KUČERA, Petr KACHLÍK a Pavel VENTRUBA. The Fetal Oxygen Saturation in Premature Labor Measured by Means of Intrapartum Fetal Pulse Oximetry. In Conference The Woman and Child Before, During and After Pregnancy. 1. vyd. Rome: E.V. Cosmi, 2002. s. 349-354. ISBN B522R9091. info
 • KACHLÍK, Petr. Sucht und Drogen: Epidemiologie, Anzeichen, Entwicklung, Beratung und Vorbeugung. 1. vyd. Brno: KSpP PdF MU v Brně, Council of Europe Strasburg (FR) a Staatliche Akademie Donaueschingen (BRD), 2002. 67 s. Studijní materiály pro 98. Evropský seminář učitelů Unterrichten ohne auszugrenzen info
 • KACHLÍK, Petr a Jana PAZDERKOVÁ. Problematika zneužívání návykových látek a šikany u dětí na 1. stupni ZŠ. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: V Obzor, 2002, roč. 37, 4-5, s. 233-260. ISSN 0862-0350. info
 • KACHLÍK, Petr a Božena ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ. Souvislost mezi nezaměstnaností, zdravotním stavem a užíváním drog. In Sborník z mezinárodní konference Firma a konkurenční prostředí-Sekce 8. 1. vyd. Brno: KONVOJ Brno, 2002. s. 23-46. ISBN 80-7302-038-6. info
 • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Petr KACHLÍK. Vztahy mezi nezaměstnanými a zneužíváním návykových látek II. Metodika a výsledky výzkumu. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: Obzor, 2002. Protialkoholický obzor. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Irena, Petr KACHLÍK a Marie HAVELKOVÁ. Syndrom týraného a zneužívaného dítěte - zmapování výskytu a příčin. In XXIX. Ostravské dny dětí a dorostu - konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Praha 2001: Státní Zdravotní ústav, Čs. lékařská společnost J. E. Purkyně, KHS Ostrava. Nakl. Repronis., 2001. s. 164-176. ISBN 80-86122-85-9. info
 • KACHLÍK, Petr. Prevence, učitelé a Internet. In Učitelé a zdraví 3 - sborník ze 3. konference s mezinárodní účastí Učitelé a zdraví. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2001. s. 233-243, 322 s. ISBN 80-902653-7-5. info
 • KACHLÍK, Petr, Halina MATĚJOVÁ a Jan ŠIMŮNEK. Protidrogový preventivní program u žáků druhého stupně základní školy. In Sborník z konference s mezinárodní účastí - Ostravské dny dětí a dorostu. Praha: SZÚ Praha, 2001. s. 77-87. ISBN 80-86122-85-9. info
 • BUDÍKOVÁ, Marcela, Petr KACHLÍK a Jan ŠIMŮNEK. Internet a výchova ke zdraví. In Sborník ze zahraniční konference s mezinárodní účastí Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi. Martin: JLF UK Martin, SR, 2001. s. 33-39. ISBN 80-88866-1. info
 • HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Kouření a já-výsledky edukačního programu. In Sborník ze zahraniční konference s mezinárodní účastí Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi. Martin, SR: JLF UK Martin, 2001. s. 70-76. ISBN 80-88866-1. info
 • OURODA, Stanislav, Petr KACHLÍK a Jan ŠIMŮNEK. K hodnotové orientaci žáků středních odborných škol a učilišť. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: MZLU Brno, 2001, roč. 49, č. 6, s. 211-215. ISSN 1211-8516. info
 • KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Irena BEDNÁŘOVÁ. Syndrom CAN je problémem i v české škole. In Psychologické otázky adolescence, Ed. O. Řehulková a E. Řehulka. 1. vyd. Brno: Psychologický ústav AV ČR, nakl. Albert Reprocentrum, Blansko., 2001. s. 87-102. ISBN 80-7326-001-8. info
 • ROZTOČIL, Aleš, Martin KUČERA, Petr KACHLÍK, Jan MIKLICA a Pavel VENTRUBA. The Contribution of Continual Fetal oxygen saturation (FSpO2) by means of intrapartum fetal pulse oximetry (IFPO) to the diagnosis od acute fetal hypoxia. Archives of Perinatal Medicine. Polsko, Krakow: Polish Society of Perinatal Medicine, 2001, roč. 7, č. 3, s. 33-35. ISSN 1505-0548. info
 • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Petr KACHLÍK. Vztahy mezi nezaměstnaností a zneužíváním návykových látek I. Přehled údajů. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: Obzor, 2001. Protialkoholický obzor. info
 • ROZTOČIL, Aleš, Jan MIKLICA, Martin KUČERA, Pavel VENTRUBA a Petr KACHLÍK. Vliv polohy rodičky v I.porodní době na kyslíkovou saturaci /SpO2/ matky a plodu a na krevní tlak matky. Česká Gynekologie. Česká Republika: Česká Lékařská Společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 65, č. 5, s. 298-301. ISSN 1210-7832. info
 • HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Program "Kouření a já" ovlivňuje žáky základních škol již po tři roky. Čs. Hygiena. Praha, 2000, roč. 45, č. 1, 7 s. ISSN 1210-7840. info
 • HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Influence of maternal active and passive smoking during pregnancy on birthweight in newborns. Central European Journal of Public Health. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 8, č. 4, s. 249-252. ISSN 1210-7778. info
 • ROZTOČIL, Aleš, Jan MIKLICA, Pavel VENTRUBA, Martin KUČERA a Petr KACHLÍK. Vliv inhalace O2 matkou na hodnoty kyslíkové saturace rodičky /SpO2/ a plodu /FSpO2/. Česká Gynekologie. Česká republika: Česká Lékařská Společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 65, č. 6, s. 393-397. ISSN 1210-7832. info
 • HRUBÁ, Drahoslava, Petr KACHLÍK a Anna KLIMOVÁ. Poporodní výživa dětí kouřících a nekouřících matek. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 1999, roč. 44, č. 4, s. 204-213. ISSN 1210-7840. info
 • HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Konzum alkoholu a drog u školních dětí. Alkoholizmus a drogové závislosti. Bratislava: V Obzor, 1999, roč. 34, č. 3, s. 139-146. ISSN 0862-0350. info
 • KACHLÍK, Petr. Drogová scéna u studentů středních zemědělských škol a učilišť na Moravě. In Sborník z konference XXVII.Ostravské dny dětí a dorostu. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1999. s. 232-237. ISBN 80-7071-120-5. info
 • HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Budou v r.2000 na lékařské fakultě MU v Brně pouze nekouřící absolventi ? Alkohol a drogová závislosť. Bratislava: V-Obzor, 1998, roč. 33, č. 4, s. 215-222. ISSN 0862-0350. info
 • HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Teaching medical students about smoking: Evaluation of the effects of a 7-year-period of education. Scripta Medica. Brno: LF MU, 1998, roč. 71, 2-3, s. 153-160. ISSN 1211-3395. info
 • HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Pregnancy, a great opportunity for smoking cessation. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1998, roč. 71, č. 5, s. 321-328. ISSN 1211-3395. info
 • HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Smoking and me :an interventional pilot study about school children smoking behaviour. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1998, roč. 71, č. 5, s. 329-338. ISSN 1211-3395. info
 • MATĚJOVÁ, Halina, Zuzana BRÁZDOVÁ a Petr KACHLÍK. Elixir M: Project focused on increasing calcium intake among czech children. Scripta medica. Brno: LF MU, 1998, roč. 71, č. 8, s. 461-470. ISSN 1211-3395. info
 • KLIMOVÁ, Anna a Petr KACHLÍK. Breast-feeding awareness in the students of selected schools of nursing and the Brno medical faculty. Scripta Medica. Brno: LF MU Brno, 1998, roč. 71, 2-3, s. 125-134. ISSN 1211-3395. info
 • KACHLÍK, Petr a Jan ŠIMŮNEK. Brno-Medical students, habit-forming substances, and anti-drug consulting service. Scripta Medica. Brno: LF MU Brno, 1998, roč. 1971, č. 5, s. 305-320. ISSN 1211-3395. info
 • KACHLÍK, Petr a Jan ŠIMŮNEK. Brno Medical students, habitual substances, and anti-drug consulting service. In Mechanisms in drug abuse and addiction translation to treatment. 1. vyd. Brno: NIDA, 1998. s. 30. info
 • KACHLÍK, Petr a Jan ŠIMŮNEK. Zlepšení znalostí a postojů k návykovým látkám u studentů SZŠ v Brně. 1. vyd. Brno: MU LF, 1998. 37 s. info
 • KACHLÍK, Petr a Jan ŠIMŮNEK. Brněnští medici a návykové látky. In XXV. Ostravské dny dětí a dorostu. Ostrava: ČLS j. E. Purkyně, 1997. s. 233-245. info
 • HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Jak se liší kouřící děti od nekuřáků? Hygiena. 1997, roč. 42, č. 4, s. 229-233. ISSN 1210-7840. info
 • HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Kdo kouří? In XXV. Ostravské dny dětí a dorostu. Ostrava: ČLS J. E. Purkyně, 1997. s. 223-232. info
 • KLIMOVÁ, Anna a Petr KACHLÍK. Kojení a jeho význam pro zdraví dětí. In Sborník z konference XXV.ostravské dny dětí a dorostu. Ostrava: ČLS J. E. Purkyně, 1997. s. 29-33. info
 • HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Konzumace kávy a frekvence poruch reprodukce. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1997, roč. 77, č. 10, s. 491-493. ISSN 0032-6739. info
 • NOVÁ, Eva, Drahoslava HRUBÁ a Petr KACHLÍK. Kuřáctví dospívajících a jeho souvislosti s jinými formami nežádoucího chování mládeže. Hygiena. 1997, roč. 42, č. 4, s. 234-238. ISSN 1210-7840. info
 • HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Prevalence rizikových faktorů a poruch reprodukce v různých lokalitách České republiky. Hygiena. 1997, roč. 42, č. 4, s. 197-208. ISSN 1210-7840. info
 • RÍČNÝ, Drahoslav a Petr KACHLÍK. Self - Management of Bronchial Asthma - a chance for Cooperation between Speleotherapeutic Centers and the Medical care at Home. In Abstract Book Slovak Environmental Agency. Banská Bystrica: Slovak Environmental Agency, 1997. s. 83-86. info
 • HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Souvislost kuřáctví žen v reprodukčním věku s poruchami reprodukce. Česká gynekologie. 1997, roč. 62, č. 4, s. 191-196. ISSN 1210-7832. info
 • HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Kuřáctví pedagogů na základních školách. Hygiena. 1996, roč. 41, č. 4, s. 202-208. ISSN 1210-7840. info
 • HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Kuřáctví a poruchy reprodukce u žen - učitelek. Hygiena. 1996, roč. 41, č. 3, s. 110-117. ISSN 1210-7840. info
 • KLIMOVÁ, Anna, Zuzana BRÁZDOVÁ a Petr KACHLÍK. Postoje brněnských žen ke kojení. Acta hygienica epidemiologica et microbiologica. 1996, příloha 7, s. 151-159. ISSN 0862-5956. info

8. 5. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.