Uznávání předmětů

Course recognition

Doporučení pro uznání předmětu lze vydat pouze v případě prokazatelné shody z hlediska jazykové úrovně, obsahu a metod hodnocení mezi již absolvovaným předmětem a předmětem, o jehož uznání student žádá (předměty tedy musejí být ekvivalentní z hlediska všech uvedených kritérií). Případná nesplněná prerekvizita nemá na dané rozhodnutí vliv.

________________________________________________________________________________

A recommendation for a course recognition can be issued only in the case of a clear agreement in the language level, content and assessment methods between the course already successfully completed and the course which the student would like to have recognized (the courses must be equivalent in all the aspects mentioned above). A potential incomplete prerequisite does not have impact on the decision.

O uznání jazykových předmětů mohou požádat:

1 studenti, kteří již úspěšně ukončili daný či ekvivalentní předmět povinně-volitelného jazyka v rámci předchozího či souběžného studia na PdF (Žádost se podává prostřednictvím IS).

2 studenti, kteří úspěšně ukončili předmět "cizí jazyk pro akademické/odborné/specifické účely" vyučovaný na MU (Žádost se podává prostřednictvím IS. Dále je třeba doložit výstupní úroveň, obsah absolvovaného předmětu a metody hodnocení na emailovou adresu garanta předmětu, o jehož uznání student žádá).

3 studenti, kteří úspěšně ukončili předmět "cizí jazyk pro akademické/odborné/specifické účely" na jiné univerzitě. (Tištěná žádost s přílohami dokládajícími výstupní úroveň jazyka u absolvovaného předmětu, obsah a metody hodnocení se podává na studijní oddělení PdF MU).

O individuální podmínky ukončení předmětů mohou požádat:

  • držitelé jazykových certifikátů (PET, FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, státní jazyková zkouška na úrovni B1 a vyšší a jejich německé, příp. ruské ekvivalenty) – certifikáty pouze do 4 let od absolvování.
  • studenti, kteří již absolvovali jazykovou výuku na PdF či jiných fakultách MU, případně na jiné univerzitě, avšak plně nesplňují podmínky uvedené v bodě 2 výše.

U předmětu "Vstupní test A2(k)" je třeba předložit certifikát/diplom garantovi předmětu, a to nejpozději do konce třetího týdne semestru.

V případě žádosti o individuální podmínky ukončení ostatních předmětů je podmínkou přihlášení do seminární skupiny a individuální domluva s vyučujícím na začátku semestru, tj. nejpozději do konce třetího týdne semestru! Na počátku semestru je rovněž třeba předložit certifikát/diplom vyučujícímu.

S případnými dotazy se prosím obracejte na garanty předmětů (v případě žádosti o uznání předmětu) nebo na konkrétního vyučujícího (v případě žádosti o individuální podmínky ukončení předmětu).

 

Aktualizace k 1. 10. 2019

The following students can ask for a course recognition:

1 students who successfully completed the same or an equivalent language course in their previous or parallel study at the Faculty of Education (The application is submitted in IS).

2 students who successfully completed the course of foreign language for academic/specific purposes taught at Masaryk University (The application is submitted in IS. It is important to email the course guarantor documents verifying the language level reached in the course, the content and assessment methods).

3 students who successfully completed the course of foreign language for academic/specific purposes at a different university (A printed application with attachments verifying the language level reached in the course, the content and assessment methods is to be handed in at the Office for Studies at the Faculty of Education).

The following students can ask for individual conditions for the course completion:

  • owners of language certificates (PET, FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, state language exam on B1 and higher levels) – only certificates not older than 4 years can be accepted.
  • students who successfully completed a language course at the Faculty of Education or another faculty at Masaryk University, or another university, but do not meet the conditions in point 2 above.

In the course "Entrance test A2(k)" students have to show the certificate to the course guarantor no later than at the end of the third week in the semester.

In the case of the request for individual conditions for the course completion, the student has to be enrolled in a seminar group and has to discuss the conditions with the teacher at the beginning of the semester, no later than at the end of the third week in the semester. It is also necessary to present the certificate to the teacher at the beginning of the semester.

If you have any questions, please contact the course guarantor (in the case of the request for the course recognition) or the teacher of your seminar group (in the case of the request for individual conditions for the completion of the course).

Updated on 1 October 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.