Vyhodnocení výzkumu

Výtvarná tvorba, která jakýmkoliv způsobem pracuje se slovem či jazykem představuje široké pole možností pro uplatnění ve výuce. Inspirace slovem, písmem či jazykem není výtvarným umělcům ani pedagogům cizí. Tvorba s lingvistickým námětem není v praxi výtvarné pedagogiky ničím neobvyklým. Oproti tomu pokusy o zapojení výtvarné tvorby do výuky jazyků jsou spíše vzácné. Mezioborové projekty propojující výuku jazyků s výtvarnou výchovou jsou jevem novým. Synkretický charakter výuky, který je nezbytnou součástí speciální pedagogiky, zůstává pro nespeciální pedagogiku neprozkoumaným jevem. Praktický výzkum i teoretické zpracování problematiky chybí. Experimenty realizované během projektu byly tedy zaměřeny zejména na možnosti uplatnění výtvarných činností při výuce cizích jazyků, či při kontaktu s cizím jazykem a kulturou.

Výtvarná tvorba představuje celou škálu možností pro uplatnění ve výuce cizích jazyků. Může se stát prostředníkem při prvním kontaktu s cizím jazykem a stejně tak doprovázet proces učení se cizí řeči. Kreativní činnost vyžaduje zapojení více smyslů zároveň, nabízí tedy mnohem intenzivnější zážitky, než práce s učebnicí.

Při seznamování se s cizím jazykem je důležité proniknout do jeho zvukové stránky, "naposlouchat" intonaci, přízvuk, "melodii" jazyka. Zde může velmi dobře posloužit výtvarná akce audio-vizuálního charakteru. Tvorba, založená na zvuku určitého jazyka, umožní studentovi jiný pohled, než jaký zná z učebnice či poslechů. Zvuk je při tvorbě zdrojem inspirace, interpretacím je dána volnost, emotivní stránka projevu je důležitější než stránka významová. Takovéto setkání s jazykem propojuje racionální s emotivním, vyžaduje zapojení celé osobnosti tvůrce. Pro první kontakty s cizím jazykem je výtvarná tvorba užitečným a zábavným prostředníkem.
realizované experimenty: dramatvar, dialogotvar, jazykotvar

Při výuce cizího jazyka je součinnost více smyslů vítanou pomůckou. Výtvarná tvorba intermediálního či audiovizuálního charakteru může proces učení zefektivnit. Při tvorbě se slova a věty mění v prožitky, student se s nimi setkává na jiné než čistě lingvistické úrovni. Výtvarné dílo poskytuje prostor k vyjádření pocitů, dává svobodu interpretacím. Slova zde nefungují jen jako nositelé významu, ale především jako inspirace.
Další možností pro výtvarnou expresi je formulace vlastních myšlenek v cizí řeči zpracované výtvarně.
realizované experimenty: chuťotvar, slovotvar, sloganotvar, triotvar

Předmětem zájmu byl také jazyk obecně. Výtvarné vyjadřování je určitou formou komunikace. Symbolický jazyk výtvarného díla je zejména pro výtvarníka nenahraditelným vyjadřovacím prostředkem. Je subjektivní, nekonkrétní, často hermetický.
Zpracování našich emocí prostřednictvím výtvarné tvorby je jedinečnou cestou k relaxaci, katarzi stresu či psychických problémů.
Jsme zvyklí vyjadřovat naše myšlenky a pocity pomocí slov. Ve výtvarném díle lze však říci i to, co slovy vyjádřit nelze.
Jazyk výtvarného díla je také specifickou formou komunikace.
realizovaný experiment: emotvar

prezentace Faktor motivace.ppt