Kvalitativní výzkum vztahu jazyka a slova k námětu
ve výtvarně-pedagogických projektech

Kvalitativní výzkum v oblasti námětů souvisejících se slovem a jazykem za užití dílčích metod zakotvené teorie. Kazuistické studie experimentů byly uskutečněny na základních, středních a základních uměleckých školách.
Předmětem výzkumu je výtvarná tvorba, která určitým způsobem pracuje se slovem a s jazykem. Projekt navazuje na výzkumnou činnost Doc. PaedDr. Hany Babyrádové, Ph.D., která se zabývá intermediálním charakterem výtvarné tvorby v kontextu mezioborových přesahů v pedagogice.
Motivace výtvarné tvorby na základě jazyka předpokládá propojení více smyslů - zraku, sluchu, hmatu. Splývání - synkreze počitků vede k hlubším zážitkům a rozvoji vnímavosti. Tyto fenomény jsou předmětem kvalitativního výzkumu.
Projekt tvoří základ experimentální části disertační práce, která se zabývá možnostmi využití slova a jazyka jako motivace k výtvarné tvorbě.
Cílem projektu je prozkoumat možnosti práce s jazykem ve výtvarné pedagogice v kontextu mezipředmětových vazeb. Tedy jak lze jazyk a slovo využít v oblasti námětů, jakým způsobem motivuje výtvarnou tvorbu, v jakých formách se objevuje v samotném výtvoru a jakou zde plní funkci.
Důraz je kladen na intermediální charakter tvorby. Experimenty vedla jednak navrhovatelka na půdě, jednak studenti magisterského programu.
Projekt je financován z fakultního grantu Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity.


Poděkování
Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí
Střední průmyslové škole elektrotechnické v Rožnově pod Radhoštěm
Základní umělecké škole v Rožnově pod Radhoštem
a Základní škole ve Valašské Bystřici