O projektu

Výzkum mapuje možnosti a limity uplatnění výtvarné tvorby při výuce cizího jazyka. Prostřednictvím hloubkových interview (metody nestrukturovaného rozhovoru) s učiteli cizích jazyků na základních a středních školách zjišťuje reálnost užití metod výuky tvorbou. Učitelé byli vyzváni k zapojení tohoto přístupu do výuky, dokumentace z výtvarných experimentů je umístěna na těchto internetových stránkách. Učitelé byli vždy po uskutečnění experimentu dotazováni. Cílem bylo zjistit výhody a nevýhody uplatňování výtvarné výchovy při výuce jazyka, hledali jsme specifika, efekty a limity této metody. Získaná data byla vyhodnocena za užití metody případové studie. Podrobné prozkoumání přístupu k výuce tvorbou u několika případů usnadňuje pochopení možností výuky tvorbou obecně. Učitelé měli vždy nějakou dobu po uskutečnění výtvarného experimentu zhodnotit jeho efektivnost ve výuce.

Názory a přístupy jednotlivých učitelů byly zaznamenány v případových studiích a vyhodnoceny v závěrečné zprávě.

Předmětem výzkumu jsou aspekty zapojení výtvarné činnosti do výuky cizího jazyka, tedy jakým způsobem (a zda vůbec) lze výtvarnou tvorbu uplatnit ve výuce cizího jazyka, jaké jsou efekty a meze tohoto propojení.

Projekt navazuje na výzkumnou činnost řešitelky projektu realizovanou v roce 2008 za podpory fakultního grantu MUNI/41/032/2008, který se zabýval možnostmi námětu souvisejícího se slovem či jazykem ve výtvarné výchově. Výzkum byl zaměřen na audiovizuální a intermediální aspekty mezioborových pedagogických projektů v oblasti výtvarné výchovy a výuky jazyka. Zatímco stávající projekt je specifikován přímo na uplatnění výtvarné tvorby při výuce cizího jazyka.

Projekt také navazuje na výzkumnou činnost Doc. PaedDr. Hany Babyrádové, Ph.D., která se zabývá intermediálním charakterem výtvarné tvorby v kontextu mezioborových přesahů v pedagogice.

V teoretické rovině se procesy spojenými s učením se cizímu jazyku zabývá např. Steven Pinker v knize Slova a pravidla. Zde je kladen důraz na praktické ověření hypotézy o pozitivním dopadu interdisciplinárních pedagogických projektů zahrnujících výtvarnou činnost a výuku cizích jazyků.

Připravovaná disertační práce řešitelky projektu zkoumá vzájemné vztahy mezi jazykem a výtvarným uměním, v praktické rovině mezi výukou cizích jazyků a výtvarnou výchovou. Výzkumná činnost je nezbytná k uchopení zkoumané problematiky. Projekt tvoří základ experimentální části disertační práce.

Cílem je prozkoumat možnosti a meze zapojení výtvarné činnosti do výuky cizího jazyka a popsat je v jejich celistvosti. Tedy jak dle názorů učitelů výtvarná tvorba motivuje učení se cizímu jazyku, jak ovlivňuje vztah studentů k jazyku, v jakých oblastech výuky může být výtvarná činnost přínosná a v jaké formě je v praxi realizovatelná.

Studie 1
Studie 2
Studie 3
Závěrečná zpráva

Archivovana verze z webu KVV PdF