Resumé / Summary

Resumé

Práce se zabývá zkoumáním současných děl žáků základních a středních škol. Po úvodním slovu k typologii dětských obrazů od Hany Stehlíkové Babyrádové následují kasuistiky nashromážděných dětských obrazů. Ty jsou rozděleny do třinácti kategorií podle věku autorů, od 6 do 18 let. V každé věkové skupině najdeme patnáct děl, z nichž je vždy vybrán jeden obrázek a ten je typologicky rozebrán a přitom srovnáván s ostatními v dané skupině. Je kladen důraz na vývojové tendence výtvarného díla a na jeho interpretaci.

Poslední „bonusová“ část obsahuje dva samostatné celky. První přináší srovnání dětského výtvarného projevu u nás a v indickém Ladakhu. Druhá sleduje výtvarný projev tříleté holčičky v průběhu jednoho roku.

Summary

This Thesis examines contemporary artworks of primary and secondary schools. The introduction regarding typology of children’s paintings by Mrs Hana Stehlikova Babyradova is followed by casuistries of collected children‘s paintings. They are divided into thirteen categories according to the age of authors, 6 to 18 years. There are fifteen works in each age group. One of which is always selected and is typologically dismantled and compared to others within the group. The emphasis is placed on developmental tendencies in the artwork and its interpretation.

The last „bonus“ section contains three separate units. The first one is a comparison between children’s art in our country and the Indian Ladakh. The second one follows the creative expression of a three year old girl over a period of one year.

Autoři publikace děkují ZUŠ Jaroslava Kvapila, Kamile Gojné, Silvii Jasičové a Janě Kubálkové a dalším studentům MU za poskytnutí obrazového materiálu k pořízení fotodokumentace.

Archivovana verze z webu KVV PdF