Výtvarný projev devítiletých

Při průzkumu děl sesbíraných od devítiletých dětí se podrobně budeme věnovat obrázku 1, který vytvořila Anna křídovým pastelem.

Na obrázku vidíme tři stromy, pět kytek, slunce, rybníček s rybou a lavičku. Obrázek působí plně a propracovaně. Věci jsou rozmístěny po celém formátu. Ústředním motivem je strom, který se nachází skoro v polovině výkresu. Kmen stromu plynule přechází ve větve znázorněné na pozadí jednolité koruny. Když se podíváme na kytky, které jsou rozesety v dolní části výkresu, vidíme, že každá kytka je jiného druhu. Autorka už se snaží nepoužívat stejného schématu a automatismu, nýbrž věnuje se rozmanitosti květin. Můžeme to také vidět na zvířatech na obr. číslo 2, 5, 9. Už nejsou tvořeny jen z geometrických tvarů seskupených do sebe, ale každý má svoji originální podobu připomínající skutečné zvíře. Nasvědčuje to tomu, že dítě ve věku devíti let už nekreslí zpaměti, ale snaží se kreslit podle předlohy. Na druhou stranu k určitým, již ustáleným schématům se stejně vrací. Příkladem může být třeba ryba z obrázku číslo 1. Začíná se měnit i zobrazování budov jako třeba na obrázku 5 – už to není jen čtverec, či obdélník s trojúhelníkovou střechou, ale mnohem originálnější stavby. Někteří ale zůstávají u standardního zažitého zobrazení domu jako to vidíme na obrázku číslo 3. V tomto díle je ztvárněna pohádka o Červené Karkulce. Najdeme zde vlka ležícího v posteli, který je zobrazen jakoby z pohledu ptačí perspektivy zprava. Ze stejného pohledu však již není zobrazen stůl ani stolička. Je zřejmé, že autor se snažil o zachycení perspektivy, ale nevěděl si s ní rady. Na obrázku číslo 7 je dům zobrazený z ptačí perspektivy, který již je v trojrozměrném prostoru, stejně jako loď na obrázku číslo 14. Naopak hrad na obrázku 8 je nakreslen plošně, autor zanedbává prostorovost místo toho se soustředí na detailní zachycení struktury zdi. Když se vrátíme k původní malbě Jarní krajiny, můžeme si povšimnout také lavičky, na které je patrný pokus o zachycení trojrozměrnosti. V tomto období se již nejedná o pásovou perspektivu, ale výrazně se posunuje vnímání prostoru - autor se snaží prostor zakreslit reálně.

Další znak umožňující vidinu prostoru je překrývání. Pomalu doznívá princip transparence, žáci už dokáží ztvárnit věci za sebou. To vidíme u balonů na obrázku číslo 11 nebo na obrázku číslo 6 u sov.

Lidská postava na obrázku číslo 1 chybí, stejně tak je tomu i na většině děl z této kategorie. Lidskou figuru najdeme jen na obrázku číslo 14 a 15. Na obrázku 14 jsou postavy velmi zjednodušené bez obličeje a na obrázku 15 se jedná už jen o prosté znázornění lidí. Je to dáno hlavně tím, že „už během 9.-10. roku vlivem školní systematizace poznatků se vytváří vztahová abstrakce a vzrůstá kritičnost ke svému výtvarnému projevu, což má za následek, že umělecká produkce výtvarná začíná mizet ze zorného úhlu dítěte.“ (Kirchnerová, 2007, str. 43) Má to však za následek odpoutání se ze zobrazování lidské postavy, neboť děti si jsou vědomé toho, že je pro ně obtížné ji reálně ztvárnit.

Významným prvkem malby číslo 1, stejně jako ostatních obrázků, je jejich barevnost.

Pomocí barev je obrázek rozdělen na několik vrstev. Ta první je namalovaná tmavě hnědou barvou znázorňující zahrádku, druhá vrstva je okrová, připomínající hlínu, a třetí vrstva je modrá jako nebe. Barevnost zde tedy víceméně odpovídá reálným barvám - kmeny stromu jsou hnědé, rybník modrý, kytky barevné, stonky kytek jsou zelené. Avšak v korunách stromů můžeme vidět barevnou různorodost, jakoby se autorka inspirovala spíše podzimem než jarem. Barva tomuto obrázku dává obsah, prostorovost a díky stínování i objem. Barvy jsou zde spíše sladěné a nevýrazné. Tak je tomu i u obrázků číslo 3, 5, 12, 14. Kontrastní barvy jsou pak použity na obrázcích číslo 2, 6, 7, 11. Barva dokáže vyjádřit mnoho. Zatímco na obrázku číslo 5 vnímáme barvu spíše jako doplněk kresby zvířat, obrázku 6 barva dodává kompozici napětí a ráz.

Pro zvětšení klikněte na obrázekSeznam literatury:

KIRCHNEROVÁ, Veronika, Možnosti interpretace spontánního dětského výtvarného projevu s využitím kategorií psychologie písma a psychologického výkladu symbolů. [online] 2007 [cit. 10. 11. 2012]. Dostupné z https://is.muni.cz/auth/th/17056/pedf_d/
Archivovana verze z webu KVV PdF