Bibliografické odkazy a citace dokumentů - důležité informace - zejména pro psaní textových částí Bc., Mgr. a Ph.D. prací !

Soubor. pdf ke stažení - o tom jak správně a podle normy uvádět citace a zdroje pramenů v textu:

http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf

Vybrané a doporučené publikace:

 

    Výběr uměnovědných publikací (přehled dějin umění, teorie umění 20. století až do současnosti, dějiny a teorie umění jednotlivých slohů, mimoevropské umění atd.:

Světové dějiny umění

CHATELET, Albert - GROSLIER, Bernard P.:

 

Larousse S. A. Praha: Cesty, 1996. 784 s.

ISBN 80-7181-055-X

Obsáhlá publikace, která byla v originále vydána nakladatelstvím Larousse v Paříži, nabízí ucelený pohled na dějiny umění od jeho počátků v mladším paleolitu až po složitou situaci osmdesátých let. Ačkoli největší pozornost je v díle věnována okruhům evropské kulturní tradice, závěr knihy patří postavení umění také v kulturách Indie, Číny, Japonska, Koreje, ale také subsaharské Afriky, předkolumbovské Ameriky či Oceánie.

Umění po roce 1900

Modernismus, antimodernismus, postmodernismus

BOIS, Yve-Alain - BUCHLOH, Benjamin - FOSTER, Hal - KRAUSSOVÁ, Rosalind

Vydalo nakl. SLOVART, Praha 2007

Nejúplnější kritické dějiny umění dvacátého a počátku jednadvacátého století. Umění po roce 1900, kniha průkopnická svým obsahem i jeho podáním, udává tón na mnoho let dopředu.

V přístupném faktografickém uspořádání, které sleduje chronologii, předkládají autoři více než stovku přehledných statí, zaměřených vždy na jednu rozhodující událost – na vytvoření zásadního díla, vydání důležitého textu, zahájení významné výstavy – a vyprávějí nesčetné příběhy umění od roku 1900 do současnosti. Zabývají se do hloubky všemi rozhodujícími a průlomovými okamžiky modernismu a postmodernismu, četnými antimodernistickými reakcemi, které navrhovaly alternativní pohled na umění a svět.

Kromě úvodů do teoretického přístupu autoři také předkládají dvě diskuse – první umístěnou do poloviny století, druhou na konci knihy – v nich uvažují o některých otázkách, které vytyčila předchozí desetiletí, a zaměřují se na umění budoucnosti.Umění po roce 1900, koncipované jako základní pojednání tématu, je nezbytnou četbou pro každého, kdo chce porozumět složitým problémům umění v moderní době.

Umění 20. století

RUHRBERG, Karl – SCHNECKENBURGER, Manfred – FRICKEOVÁ, Christiane – HONNEF, Klaus: Umění 20. století, I. a II. (Malířství, Skulptury a objekty, Nová média, Fotografie). Taschen GmBH.

První vydání: nakl. Slovart, Praha 2004. 840 s.

ISBN 80-7209-521-8

 

Nové vydání: nakl. SLOVART, Praha 2011

Autoři publikace se ujali gigantického úkolu představit v jediném obsáhlém díle výtvarné umění celého 20. století. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány malířství, plastice a objektům, novým médiím a fotografii. Neméně významnou součástí knihy je slovník umělců, který obsahuje biografie a bibliografie 780 osobností.

    Řada uměnovědných publikací vydávaná nakladatelstvím SLOVART z edice KONEMANN VgmbH. Koln:

 

Románské umění

Architektura - Sochařství - Malířství

TOMAN, Rolf:
Konemann VgmbH. Koln. Praha: Slovart
Další titul v řadě exkluzivní obrazové edice o uměleckých stylech a slozích. Velkoformátové, profesionálně dokonale působivé fotografie přibližují zvláštní atmosféru, jež vychází ze středověkých kostelů a klášterních staveb. Románský sloh, jež jako první období středověkého umění zasáhlo celou Evropu, se projevuje především v křesťanské architektuře. Společně s podrobným pojednáním o stavebním tvarosloví představují jednotlivé studie o zemích, kde se tento sloh rozvíjel, mnohotvárnost románského umění.

Gotika

TOMAN, Rolf:

 Konemann VgmbH. Koln. Praha: Slovart, 2000. 521 s.

ISBN 80-7209-248-0

 

Umění italské renesance

TOMAN, Rolf:

Konemann VgmbH. Koln. Praha: Slovart, 2000. 464 s.

ISBN 80-7209-252-9

 

Baroko

TOMAN, Rolf:  Konemann VgmbH. Koln. Praha: Slovart, 1999. 503 s.

ISBN 80-7209-179-4

 

Islám - Umění a architektura

DELIUS, Petr - HATTSTEIN, Markus:

Praha: Slovart, 640 str.

 

Islám, nejmladší, ale druhé největší z významných světových náboženství, od svého založení prorokem Muhammadem v 7. století n.l. rozhodujícím způsobem určoval a měnil tvář světa. V „domě islámu“ se pod záštitou společného náboženství v rozmanitosti, a přitom v jednotě setkávají nejrůznější druhy kulturního a uměleckého vyjádření. Rozsáhlá, bohatě ilustrovaná publikace sleduje historický vývoj islámských regionů a jejich vládnoucích dynastií a ilustruje nesmírně proměnlivé formy uměleckého výrazu od vzniku náboženství až do současnosti. Základní architektonické prvky, například dispozice se čtyřmi ívány či minaret, svědčí svým rozmanitým konkrétním provedením o nezávislosti regionálních stavebních tradic. Nekonečnou kreativitu pozorujeme na ornamentech, těchto nejtypičtějších ze všech islámských uměleckých forem.
     
     

Pomocná literatura mezioborová – orientační výběr doporučených publikací pro potřeby studia Bc., Mgr., Ph.D. - a ostatní zájemce:

 

BERGER, Peter L. – LUKMANN, Thomas: Sociální konstrukce reality (pojednání o sociologii vědění), vyd. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 1999, ISBN 80-85959-46-1

UBALDO, Nicola: Obrazové dějiny filozofie, vyd. Euromedia Group – Knižní klub v edici Universum, Praha 2006, ISBN80-242-1578-0

PERNIOLA, Mario: Estetika 20. Století, vyd. Univerzita Karlova – Karolinum, Praha 2000, ISBN 80-246-0213-X

HOSKOVEC, Jiří – NAKONEČNÝ, Milan – SEDLÁKOVÁ, Miluše: Psychologie XX.století, vyd. Univerzita Karlova – Karolinum, Praha 2003, ISBN 80-246-0300-4

GRONDIN, Jean: Úvod do hermeneutiky, vyd. Oikúmené, Praha 1997, ISBN 80-86005-43-7

KUHN, T.S.: Struktura vědeckých revolucí, vyd. Oikúmené, Praha 2008, ISBN 80-86005-54-2

FEYERABEND, Paul: Rozprava proti metodě, vyd. Aurora, Praha 2001, ISBN 80-7299-047-0

POPPER, Karl R.: Bída historicismu, vyd Oikúmené, Praha 2008, ISBN 80-7298-907-6

 

Pomocná literatura oborová – teorie a dějiny umění, informatika umění - orientační výběr doporučených publikací pro potřeby studia Bc., Mgr., Ph.D. - a ostatní zájemce:

 

TEORIE A DĚJINY UMĚNÍ

( garant předmětu a vyučující: doc. PhDr. Jiří Havlíček )

 

Obsah je dělen do dvou okruhů

A - tématické okruhy s literaturou od nejstaršího umění do středověku a

B - tématické okruhy s literaturou od středověku po umění dvacátého století

následujících po sobě, na konci je uveden -

SOUHRN VÝBĚRU Z LITERATURY DOPORUČENÉ KE STUDIU A SEMINÁRNÍM PRACEM PŘEDMĚTU DĚJINY UMĚNÍ (K OKRUHU A I B, ŘAZENÝ PODLE OBOROVÝCH, MEZIOBOROVÝCH A TÉMATICKÝCH HLEDISEK V BODECH 01. – 08. A V BODĚ 09. DOPLŇUJÍCÍ SEZNAM VÝBĚRU NEJNOVĚJŠÍ LITERATURY, VČETNĚ ĆÍSLA ISBN)

 

 

okruh A

 

DĚJINY UMĚNÍ (tématické okruhy - A):

1.      Mimoevropské kulturní okruhy I. (Indie, Čína a Japonsko, Oceánie)

2.      Mimoevropské kulturní okruhy II. (Severní a Jižní Amerika, Afrika)

3.      Prehistorické umění (nejdůležitější lokality tzv. frankokantaberského okruhu, přehledná charakteristika středoevropských kultur zejména v oblasti Podunají a na území Moravy a Čech, megalitická kultura)

4.      Starověké kultury Předního Východu (Mezopotámie, Egypt)

5.      Antická kultura středomořské oblasti (krétské a mykénské umění, řecká antika a helénismus, etruské umění, římská antika)

6.      Pozdně antické a předrománské umění (křesťanská antika, umění doby stěhování národů, irokeltské a byzantské umění, otonská a karolínská renesance, umění Velkomoravské říše, islámské umění)

7.      Románské umění v kulturních centrech evropského kontinentu (zejména v Itálii a ve Francii) a ve střední Evropě.

8.      Kultura a umění vrcholného středověku – její předpoklady a charakteristika, střediska vzniku (Francie). Gotické umění ve střední Evropě (přemyslovská, lucemburská vrcholící za vlády císaře Karla IV. a v tzv. krásném slohu.

 

 

Stručný výběr ze studijní literatury:

 

Dějiny umění - přehledy (2 tituly základní literatury):

CHATELET, Albert – GROSLIER, Bernard P., Světové dějiny umění, Larousse 1. a 2. vydání, Ottovo nakl. Praha 2004, 700 str., ISBN 80-7181-936-0

PIJOAN, J., Dějiny umění, 1. a 2. vydání, Euromedia – Balios Praha 2000, 1. – 4. díl pro Bc. studium a 5.-12. díl pro Mgr. studium, ISBN 80-7176-764-6

Mimoevropské kulturní okruhy:

Pijoan José: Dějiny umění, I. - XI. díl, Odeon Praha – Knižní klub 1974 - 2001 (1.vyd. a další vyd.)

Auboyer Jeannine - Goepper Roger: Umění Dálného východu, Artia Praha 1972

Bařinka J., Čarnogurská M., Černá Z., Hájek L. a další: Kulturní tradice Dálného východu, Odeon Praha 1980

Bushnell G.H.S.: Umění staré Ameriky, Odeon Praha 1970

Grube Ernst J.: Islámské umění, Artia Praha 1976

Laude Jean: Umění černého světadílu, Odeon Praha 1973

Swann Peter C.: Umění Číny, Koreje a Japonska, Odeon Praha 1970

Edice Kulturní atlasy vydávaná nakladatelstvím Euromedia Group pro Knižní klub – Balios v 90. letech např.:

Coe M., Snow D., Benson E.: Svět předkolumbovské Ameriky, Praha 1997

Gordon Johnson: Svět Indie, Praha 1998

a další (Svět Číny, Svět Japonska, Svět islámu, Svět Židů, Svět bible, Svět Mezopotámie a starověkého Blízkého východu, Svět starého Egypta, Svět vikingů…)

 

Obecné přehledy dějin výtvarného umění, užitého umění a architektury:

Adamec Jaromír, Šamšula Pavel, Hirschová J. a další: Průvodce výtvarným uměním, 1. - 4. díl, Práce Praha 1994 - 1995

Casson Hugh, Raeburn M., Coulton J. J. a další: Dějiny architektury, Odeon Praha 1993

kol. aut.: Dějiny českého výtvarného umění I. (1, 2), Academia Praha 1984

kol. aut.: Dějiny českého výtvarného umění II. (1, 2), Academia Praha 1989

Faure Elie: Dějiny umění, I. - V. díl, Aventinum Praha 1927 - 28 (Duch tvarů, V. díl v novém vydání, Brno 1991)

Gombrich Ernst Hans: Příběh umění, Odeon Praha 1992 (1. vyd. a další)

Huyghe René a kol.: Umění a lidstvo, encyklopedie 1. - 4. díl, Odeon Praha (70. léta)

kol. aut.:Dějiny umění, encyklopedie Larousse, Praha 1997 (v 1 svazku)

Matějček Antonín: Dějiny umění v obrysech, Melantrich Praha 1948 (1.vyd. a další)

Morant Henry de: Dějiny užitého umění, Odeon Praha 1983

Norberg - Schulz Christian: Genius loci, Odeon Praha 1994

Pavel Jakub: Dějiny umění v Československu, Práce Praha 1978

Pijoan José: Dějiny umění, I. - XI. díl, Odeon Praha – Knižní klub 1974 - 2001 (1.vyd. a další vyd.)

 

Uměnovědná problematika vybraných slohových údobí:

 

Období prehistorie a starověku - Egypt, kultury Předního Východu, antická kultura:

Boardman John: Řecké umění, Odeon Praha 1975

Lommel Andreas: Pravěk a umění přírodních národů, Artia Praha 1972

Garbini Giovanni: Starověké kultury Předního východu, Artia Praha 1971

Higgins Reynold: Minojské a mykénské umění, Odeon Praha 1973

Strong Donald: Antické umění, Artia Praha 1972

Období středověku - od raně křesťanského až po umění gotické:

Bauerová A. - Bauer J.: Tajemství chrámových pokladů, Papyrus a Jeva 1993

Kidson Peter: Románské a gotické umění, Artia Praha 1973

Krása Josef: České iluminované rukopisy 13. - 16. stol., Odeon Praha 1990

Kutal Albert: České gotické umění, Artia Praha 1972

Lassus Jean: Raně křesťanské a byzantské umění, Artia Praha 1971

Spunar Pavel: Kultura českého středověku, Odeon Praha 1985

Talbot - Rice David: Byzantské umenie, Tatran Bratislava 1968

Ullmann Ernst: Svět gotické katedrály, Vyšehrad Praha 1987

Ikonologie a ikonografie, odborná terminologie, slovníky a přehledy:

Gombrich Ernst Hans: Umění a iluze, Odeon Praha 1985

Panofsky Erwin: Význam ve výtvarném umění, Odeon Praha 1981

Benoist Luc: Znaky, symboly a mýty, Victoria Publishing Praha 1995

Biedermann Hans: Lexikon symbolov, Obzor Bratislava 1992

Fontana David: Tajemný jazyk symbolů, Paseka Praha 1994

Hall James: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Mladá fronta Praha 1991

Attwater Donald: Slovník svatých, Papyrus a Jeva Vimperk - Praha 1993

Blažíček Oldřich J.: Slovník památkové péče, STN Praha 1962 (nové vyd. s dr. Kropáčkem)

Herout Jaroslav: Staletí kolem nás (přehled stavebních slohů), Orbis Praha 1963 (a nová vyd.)

Herout Jaroslav: Slabikář návštěvníků památek, SSPPOP Praha 1980

kol. aut.: Malířské umění od A do Z (velký reprezentativní slovník), Rebo Productions Praha 1995

Mráz Bohumír - Mrázová Marcela: Encyklopedie světového malířství, Academia Praha 1988

Poche Emanuel a kol.: Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia Praha 1975

Šabouk Sáva a kol.: Encyklopedie světového malířství, Academia Praha 1975

Šidlovský Evermod G.: Svět liturgie, Slovník základní církevní terminologie, Klášter premonstrátů na Strahově 1991

Trojan Raul - Mráz Bohumír: Malý slovník výtvarného umění, SPN Praha 1990

Ziehr Wilhelm: Kříž (symbol, zobrazování, význam). Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997

 

 

 

 

okruh B

 

DĚJINY UMĚNÍ (tématické okruhy - B):

1. Kultura a umění vrcholného středověku (pokračování z okruhu A) – umění gotiky v kulturních centrech evropského kontinentu: zejména ve Francii a ve střední Evropě (jagellonská a podunajská gotika). Projevy gotického slohu v Itálii a v Nizozemí - nizozemské malířství od bří Eycků po H. Bosche.

2. Italská protorenesance a renesance – její předpoklady a význam. Sienská škola a překonání byzantské koncepce. Raná renesance – význam Florencie. Od Giotta k Masacciovi. Donatello – dílo, universalismus L. da Vinciho. Dílo Botticelliho, Fra Angelica, Ghiralandaja, Verocchia a dalších. Duchovní a dějinná podmíněnost renesance.

Vrcholná a pozdní renesance: Život a dílo Michelangelovo a Raffaela Santi. Zaalpská renesance (hlavně na Moravě a v Čechách). Španělské malířství a malířství nizozemské (do H. Bosche). Osobnost A. Dürera.

3. Manýrismus a baroko v Itálii: osobnosti - Tizian, Tintoretto, Veronese, Caravaggio, Bernini. Radikálně-dynamický a klasicisující proud barokního umění (příklady v architektuře, malířství a sochařství), osobnosti Borrominiho a Guarina Guariniho. Barokní ilusionismus v nástěnném malířství.

Manýrismus a baroko v českých zemích: rudolfínský dvorní okruh, významní představitelé českého baroka v malířství, sochařství, architektuře a grafice - Kryštof a Kilián Ignác Dienzenhoferové, Jan Santini, Matyáš Bernard Braun a Ferdinand Maxmilián Brokoff, Karel Škréta a Petr Brandl, Václav Hollar a další. Barokní umění v podunajském prostoru habsburské monarchie: Lucas Hildebrandt, Jacob Prandtauer, J. B. Fischer z Erlachu, Domenico Martinelli a další.

 

4. Flámské a holandské malířství 17. století: P.P. Rubens a Rembrandt van Rijn - život a dílo. F. Hals, Vermeer van Delft a další. Specializace malířství na tzv. žánry (zátiší, krajinomalba, marina, figurální žánr). Malířství španělské školy: El Greco, Zurbarán, Murillo, Velasquez. Klasicismus ve Francii a Anglii: významní francouzští malíři 17. a 18. století - Georges de la Tour, grafik Callot, Lorrain, N. Poussin, Chardin, A. Watteau. Charakteristika rokoka jako závěrečné fáze barokního umění.

Období francouzské buržoazní revoluce: J.L. David, malíř revoluce. Dílo Ingresovo. F. Goya - malířské a grafické dílo - nejobsáhlejší kritika soudobé společnosti. Romantismus jako reakce na upadající klasicismus: přední představitel E. Delacroix. Malířství realismu, krajináři barbizonské školy (Millet, Corot), H. Daumier, G. Courbet - přední reprezentant realismu. Osobnost a dílo Eduarda Maneta.

5. Charakteristika impresionismu - hlavní představitelé a jejich dílo (Claude Monet, Auguste Renoir, Degas, Pissaro, Sisley a další). Henri Toulouse-Lautrec. Neoimpresionismus (Seurat a Signac).

Expresionistické a symbolistické tendence v díle Vincenta van Gogha a Paula Gauguina. Osobnost a dílo Paula Cézanna. Francouzské umění po roce 1900. H. Matisse a fauvismus.

6. Symbolismus a secese v evropském a v našem umění. Osobnost a dílo A. Gaudího. Zrod Art Nouveau, Jugendstilu a Secese ve Francii, Německu a Rakousku. Zrod kubismu před první světovou válkou (jeho analytická a syntetická fáze). Život a dílo Pabla Picassa, Georgese Braqua a dalších.

Situace v českém umění po roce 1900. Skupina Osma - zrod českého moderního malířství (E. Filla, B. Kubišta, A. Procházka a další).

7. Umění ruské avantgardy po první světové válce (ruský futurismus a konstruktivismus, lučismus a Malevičův suprematismus.

Předpoklady vzniku konceptualismu v umění dada a ruské avantgardy.

Sociální tendence po první světové válce. Socialistický realismus a propagandistické umění totalitních režimů.

Světové a naše umění mezi dvěma válkami - dadaismus, futurismus, surrealismus, konstruktivismus a funkcionalismus, vznik abstraktního umění, expresionismus atd. Význam skupiny de Stijl a školy Bauhausu. Dominace tzv. Pařížské školy.

8. Umění ve Spojených státech: tradice amerického umění, impulsy evropské avantgardy, vlivy myšlení a umění Dálného východu.

Abstraktní expresionismus : osobnost a dílo Jacksona Pollocka. Dominace umění Spojených států - Pop-art : Rauschenberg, Johns. Osobnost a dílo Andy Warhola. Minimalismus, zemní umění a concept-art. Hnutí Fluxus - neodadaistické tendence, happening a performance, environment. Osobnost a dílo Johna Cage. Graffitti-art (Keith Haring).

Computer-art (Nam June Paik). Multimediální umění. Postmodernismus a transavantgarda...

 

 

 

Stručný výběr ze studijní literatury:

 

Dějiny umění - přehledy (2 tituly základní literatury):

CHATELET, Albert – GROSLIER, Bernard P., Světové dějiny umění, Larousse 1. a 2. vydání, Ottovo nakl. Praha 2004, 700 str., ISBN 80-7181-936-0

PIJOAN, J., Dějiny umění, 1. a 2. vydání, Euromedia – Balios Praha 2000, 1. – 4. díl pro Bc. studium a 5.-12. díl pro Mgr. studium, ISBN 80-7176-764-6

Obecné přehledy dějin výtvarného umění, užitého umění a architektury:

 

Casson Hugh, Raeburn M., Coulton J. J. a další: Dějiny architektury, Odeon Praha 1993

Faure Elie: Dějiny umění, I. - V. díl, Aventinum Praha 1927 - 28 (Duch tvarů, V. díl v novém vydání, Brno 1991)

Gombrich Ernst Hans: Příběh umění, Odeon Praha 1992

Huyghe René a kol.: Umění a lidstvo, encyklopedie 1. - 4. díl, Odeon Praha

Chadraba R. a kol. aut.: Dějiny českého výtvarného umění I. (1, 2), Academia Praha 1984

Chadraba R. a kol. aut.: Dějiny českého výtvarného umění II. (1, 2), Academia Praha 1989

Chalupecký, Jindřich: Nové umění v Čechách. Praha: H&H, 1994

Koch W.: Evropská architektura (encyklopedie od antiky po současnost), Ikar Praha 1998

Matějček Antonín: Dějiny umění v obrysech, Melantrich Praha 1948 (1.vyd.)

Morant Henry de: Dějiny užitého umění, Odeon Praha 1983

Pavel Jakub: Dějiny umění v Československu, Práce Praha 1978

Petišková, Terezie – Bydžovská, Lenka – Srp, Karel – Halík, Pavel a kol.aut: Dějiny umění, 12. díl (tzv. „Pijoan“). Praha: Euromedia, Knižní klub, Balios, 2002

Pijoan José: Dějiny umění, I. - XI. díl, Odeon Praha 1974 - 84 (1.vyd. a další vyd.)

Chatelet Albert-Grossier Bernard P. a kol.: Světové dějiny umění (LAROUSSE), Cesty Praha 1996

 

Uměnovědná problematika vybraných slohových údobí:

 

Období středověku - umění gotické:

 

Bauerová A. - Bauer J.: Tajemství chrámových pokladů, Papyrus a Jeva 1993

Kidson Peter: Románské a gotické umění, Artia Praha 1973

Krása Josef: České iluminované rukopisy 13. - 16. stol., Odeon Praha 1990

Kutal Albert: České gotické umění, Artia Praha 1972

Spunar Pavel: Kultura českého středověku, Odeon Praha 1985

Toman Rolf: Gotika, Slovart Praha 2000

Ullmann Ernst: Svět gotické katedrály, Vyšehrad Praha 1987

 

Období novověku - umění renesance, baroka a 19. století:

Blažíček Oldřich: České barokní umění, Artia Praha 1971

Dvořák Max: Italské umění, J. Laichter Praha 1946

Hocke, Gustav René: Svět jako labyrint (manýra a mánie v evropském umění od roku 1520 do současnosti) / Manýrismus v literatuře. Praha: Triáda, H&H, 2001

Kalista Zdeněk: Česká barokní gotika a její žďárské ohnisko, Blok Brno 1970

Kitson Michael: Barok a rokoko, Artia Praha 1972

Lynton Norbert: Umění 19. a 20. století, Artia Praha1981

Martindale Andrew: Člověk a renesance, Artia Praha 1972

Neumann J.: České baroko, Odeon Praha 1974

Preiss Pavel: Panoráma manýrismu, Odeon Praha 1974

Sypher Wilie: Od renesance k baroku, Odeon Praha 1971

Toman Rolf: Umění italské renesance, Slovart Praha 2000

Toman Rolf: Baroko, Slovart Praha 1999

 

 

Umění 20. století :

Dempseyová, Amy: Umělecké styly, školy a hnutí (encyklopedický průvodce moderním uměním). Praha: Slovart, 2002

Fahr-Beckerová Gabriele: Secese, Slovart Praha 1998

Haas Felix: Architektura 20. století, SPN Praha 1983

Hazan F: Od Rodina po Moora, slovník sochárstva 20. storočia, Tatran Bratislava 1973

Hollingsworth Mary: Architektura 20. století, Columbus Bratislava 1993

Chalupecký, Jindřich: Nové umění v Čechách. Praha: H&H, 1994

Lamač Miroslav: Myšlenky moderních malířů, Odeon Praha 1989

Lynton Norbert: Umění 19. a 20. století, Artia Praha1981

Micheli Mario de: Umělecké avantgardy 20. století. SNKLU Praha 1964

Nadeau Maurice: Dějiny surrealismu, Votobia 1994

Novák Luděk: Století moderního malířství, Orbis Praha 1968

Petišková, Terezie – Bydžovská, Lenka – Srp, Karel – Halík, Pavel a kol.aut: Dějiny umění, 12. díl (tzv. „Pijoan“). Praha: Euromedia, Knižní klub, Balios, 2002

Read Herbert: Osudy moderního umění, SNKLU Praha 1964

Read Herbert: Stručné dejiny maliarstva (od Cézanna po Picassa), Tatran Bratislava 1967

Ruhrberg, Karl – Schneckenburger, Manfred – Frickeová, Christiane – Honnef, Klaus: Umění 20. století, I. a II. (Malířství, Skulptury a objekty, Nová média, Fotografie). Taschen GmBH. Praha: Slovart, 2004

Thomas Karin: Dějiny umění 20. stol., DuMont Verlag, slovensky vyd. Pallas Bratislava 1994

Wittlich Pavel: České sochařství ve XX. století, SPN Praha 1978

Zhoř Igor: Proměny soudobého výtvarného myšlení, SPN Praha 1992

 

Pomocná literatura - ikonologie a ikonografie, odborná terminologie, slovníky a přehledy:

Gombrich Ernst Hans: Umění a iluze, Odeon Praha 1985

Panofsky Erwin: Význam ve výtvarném umění, Odeon Praha 1981

Benoist Luc: Znaky, symboly a mýty, Victoria Publishing Praha 1995

Biedermann Hans: Lexikon symbolov, Obzor Bratislava 1992

Fontana David: Tajemný jazyk symbolů, Paseka Praha 1994

Hall James: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Mladá fronta Praha 1991

Attwater Donald: Slovník svatých, Papyrus a Jeva Vimperk - Praha 1993

Blažíček Oldřich J.: Slovník památkové péče, STN Praha 1962 (nové vyd. s dr. Kropáčkem)

Herout Jaroslav: Staletí kolem nás (přehled stavebních slohů), Orbis Praha 1963 (a nová vyd.)

Herout Jaroslav: Slabikář návštěvníků památek, SSPPOP Praha 1980

kol. aut.: Malířské umění od A do Z (velký reprezentativní slovník), Rebo Productions Praha 1995

Mráz Bohumír - Mrázová Marcela: Encyklopedie světového malířství, Academia Praha 1988

Poche Emanuel a kol.: Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia Praha 1975

Šabouk Sáva a kol.: Encyklopedie světového malířství, Academia Praha 1975

Šidlovský Evermod G.: Svět liturgie, Slovník základní církevní terminologie, Klášter premonstrátů na Strahově 1991

Trojan Raul - Mráz Bohumír: Malý slovník výtvarného umění, SPN Praha 1990

 

 

 

SOUHRN VÝBĚRU Z LITERATURY DOPORUČENÉ KE STUDIU A SEMINÁRNÍM PRACEM PŘEDMĚTU DĚJINY UMĚNÍ (K OKRUHU A I B, ŘAZENÝ PODLE OBOROVÝCH, MEZIOBOROVÝCH A TÉMATICKÝCH HLEDISEK).

Tituly uvedené v tomto seznamu je možné požít nejen ke studiu k zápočtům a zkouškám, ale i k seminárním pracem, případně k pracem diplomovým - a to s přihlédnutím k jejich dostupnosti v knihovnách. Některé publikace vychází v nových vydáních, případně od uvedených autorů jsou k dispozici jiné jejich knihy, které zde nejsou uvedeny.

 

01. Antropologie, dějiny náboženství, příčné vědy, mimoevropské kulturní okruhy, hermetismus atd. ve vztahu k teorii výtvarné kultury a dějinám umění:

 

Auboyer Jeannine - Goepper Roger: Umění Dálného východu, Artia Praha 1972

Bařinka J., Čarnogurská M., Černá Z., Hájek L. a další: Kulturní tradice Dálného východu, Odeon Praha 1980

Bronowski Jacob: Vzestup člověka, Odeon Praha 1985

Bushnell G.H.S.: Umění staré Ameriky, Odeon Praha 1970

Eliade Mircea: Mýtus věčného návratu, Oikúmené Praha 1993

Eliade Mircea: Posvátné a profánní, Křesťanská akademie Praha 1994

Eliade Mircea: Dejiny náboženských predstáv a ideí, I. díl, Agora Bratislava 1995

Frazer James George: Zlatá ratolest (magie, mýty, náboženství), Mladá fronta Praha 1994

Fulcanelli, Tajemství katedrál, Trigon Praha 1992

Grube Ernst J.: Islámské umění, Artia Praha 1976

Choucha Nadia: Surrealismus a magie, Volvox Globator Praha 1994

Laude Jean: Umění černého světadílu, Odeon Praha 1973

Lévi - Strauss Claude: Myšlení přírodních národů, Čs. spisovatel Praha 1971

Meletinskij J. M.: Poetika mýtu, Odeon Praha 1980

Souzenelle Annick de: Symbolismus lidského těla, Unitaria Praha 1994

Swann Peter C.: Umění Číny, Koreje a Japonska, Odeon Praha 1970

Talbotová - Riceová Tamara: Staré umění Střední Asie, Odeon Praha 1973

 

 

02. Estetika, filozofie, psychologie, sociologie a informatika výtvarné kultury a dějin umění:

 

Anzenbacher Arno: Úvod do filosofie, Praha 1987 (a nové vyd.)

Auerbach Erich: Mimesis, Mladá fronta Praha 1968

Bachelard Gaston: Plamen svíce, Obelisk Praha 1970

Bachelard Gaston: Nový duch vedy, Pravda Bratislava 1981

Bachelard Gaston: Poetika priestoru, Slovenský spisovatel Bratislava 1990

Bachelard Gaston: Psychoanalýza ohně, Mladá fronta Praha 1994

Bachtin M.M.: F. Rabelais a lidová kultura středověku a renesance, Odeon Praha 1975

Benjamin Walter: Dílo a jeho zdroj, Odeon Praha 1979

Bense Max: Teorie textů, Praha 1967

Bergson Henri: Filozofické eseje, Slov. spisovatel Bratislava 1970

Caillois Roger: Zobecněná estetika, Odeon Praha 1968

Cassirer Ernst: Esej o človeku, Pravda Bratislava 1977

Derrida Jacques: Texty k dekonstrukci, Archa Bratislava 1993

Dorfles Gilo: Proměny umění, Odeon Praha 1976

Drvota Stanislav: Osobnost a tvorba, Avicenum Praha 1973

Dvořák Max: Umění jako projev ducha, J. Laichter Praha 1936

Fink Eugen: Hra jako symbol světa, Čs. spisovatel Praha 1993

Foucault Michel: Slová a veci, Pravda Bratislava 1987

Foucault Michel, Lyotard J. F., Habermas J. a další: Za zrkadlom moderny, Archa Bratislava 1991

Francastel Pierre: Figura a místo, Odeon Praha 1984

Freud Sigmund: O člověku a kultuře, Odeon Praha 1990

Fromm Erich: Člověk a psychoanalýza, Praha 1967

Gilbertová K., Kuhn H.: Dějiny estetiky, SNKLU Praha 1965

Goldmann Lucien: Humanitní vědy a filosofie, Praha 1967

Gombrich Ernst Hans: Umění a iluze, Odeon Praha 1985

Grof Stanislav: Za hranice mozku, Gemma Praha 1992

Hauser A.: Filosofie dějin umění, Odeon Praha 1975

Heisenberg Werner: Fyzika a filosofie, Praha 1966

Huisman D.: Estetika, Tatran Bratislava 1966

Huizinga Johan: Homo ludens, Mladá fronta Praha 1971

Husserl Edmund: Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie, úvod do fenomenologické filosofie, Academia Praha 1972

Ingarden Roman: O štruktúre obrazu, SVKL Bratislava 1965

Ingarden Roman: Umělecké dílo literární, Odeon Praha 1989

Jung Carl Gustav: Duše moderního člověka, Atlantis Brno 1994

Jůzl M., Prokop D.: Úvod do estetiky, Panorama Praha 1989

Lyotard Jean - Francois: O postmodernismu, Filosofic. ústav AV ČR Praha 1993

Luhan Marshall Mc: Jak rozumět médiím, Odeon Praha 1991

Mannheim Karl: Ideologie a utopie, Archa Bratislava 1991

Merleau - Ponty Maurice: Oko a duch a jiné eseje, Obelisk Praha 1971

Morpurgo - Tagliabue G.: Současná estetika, Odeon Praha 1985

Neubauer Zdeněk a kol.: Geometrie živého (sborník FGú ČSAV ze sympozia v Bechyni 1988), Doporučená četba Praha 1991

Nietzsche Friedrich: O životě a umění, Praha 1943

Patočka Jan: Negativní platonismus, Čs. spisovatel Praha 1990

Patočka Jan: Přirozený svět jako filozofický problém, Čs. spisovatel Praha 1992

Piaget Jean: Strukturalismus, Pravda Bratislava 1971

Pondělíček Ivo: Fantaskní umění, Orientace Praha 1964

Ricoeur Paul: Život, pravda, symbol, Oikúmené Praha 1993

Russell Bertrand: Logika, jazyk a věda, Praha 1967

Saussure Ferdinand de: Kurz obecné lingvistiky, Odeon Praha 1989

Scheler Max: Místo člověka v kosmu, Praha 1968

Šafařík Josef: Sedm listů Melinovi, Praha 1948 (a nové vyd.)

Tatarkiewicz Wladyslaw: Dejiny estetiky, 1. - 3. díl, Tatran Bratislava 1985 - 1991

Utitz E.: Dějiny estetiky, Orientace Praha 1968

Volek J.: Kapitoly z dějin estetiky, Panton Praha 1985

Wiener Norbert: Kybernetika a společnost, ČSAV Praha 1963

Whitehead Alfred North: Veda a moderný svet, Pravda Bratislava 1989

Wittgenstein Ludwig: Filozofická skúmania, Pravda Bratislava 1979

Zvěřina J.: Výtvarné dílo jako znak, Obelisk Praha 1971

 

 

03. Ikonologie, interpretace výtvarného díla:

 

Denkstein Vladimír: K vývoji symbolů a k interpretaci děl středověkého umění, Academia Praha 1987

Hocke, Gustav René: Svět jako labyrint (manýra a mánie v evropském umění od roku 1520 do současnosti) / Manýrismus v literatuře. Praha: Triáda, H&H, 2001

Chadraba Rudolf: Mostecká věž a triumfální symbolika v umění Karla IV., Academia Praha 1971

Panofsky Erwin: Význam ve výtvarném umění, Odeon Praha 1981

Ziehr Wilhelm: Kříž (symbol, zobrazování, význam). Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997

 

 

 

04. Symbolika umění, přehledy:

 

Benoist Luc: Znaky, symboly a mýty, Victoria Publishing Praha 1995

Biedermann Hans: Lexikon symbolov, Obzor Bratislava 1992

Fontana David: Tajemný jazyk symbolů, Paseka Praha 1994

Hall James: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Mladá fronta Praha 1991

Kadeřávek Fr.: Geometrie a umění v dobách minulých, Půdorys Praha 1994

Ziehr Wilhelm: Kříž (symbol, zobrazování, význam). Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997

 

Níže uvedené cizojazyčné publikace byly souběžně vydávány v anglické a francouzské verzi, v dokonalé obrazové dokumentaci podávají základní informace o shodách a rozdílnostech symbolického jazyka umění jednotlivých světových kulturních okruhů a epoch (koncepcí navazují na dílo C. G. Junga, Člověk a jeho symboly):

Cook Roger: The Tree of Life (Symbol of the Centre), Thames and Hudson London 1974

Coxhead David - Hiller Susan: Dreams (Vision of the Night), Thames and Hudson London 1974

Godwin Joscelyn: Athanasius Kircher, J.J. Pauvert Paris 1980 (angl. Thames and Hudson London 1979)

Godwin Joscelyn: Robert Fludd, J.J. Pauvert Paris 1980 (angl. Thames and Hudson London 1979)

Kenton Warren: Astrology, Thames and Hudson London 1973

King Francis: Magic (The Western Tradition), Thames and Hudson London 1975

Klosowski de Rola Stanislas: Alchemy, Thames and Hudson London 1974

Michell John: The Earth Spirit (Its Ways, Shrines and Mysteries), Thames and Hudson London 1975

Purce Jill: The Mystic Spiral (Journey of the Soul), Thames and Hudson London 1975

Rawson Philip: Tantra (The Indian Cult of Ecstasy), Thames and Hudson London 1973

Rawson Philip - Legeza Laszlo: Tao (The Chinese Philosophy of Time and Change), Thames and Hudson London 1973

Sharkey John: Celtic Mysteries, Thames and Hudson London 1974

Wosien Maria - Gabriele: Sacred Dance, Thames and Hudson London 1973

 

 

05. Obecné přehledy dějin výtvarného umění, užitého umění a architektury:

 

Adamec Jaromír, Šamšula Pavel, Hirschová J. a další: Průvodce výtvarným uměním, 1. - 4. díl, Práce Praha 1994 - 1995

Casson Hugh, Raeburn M., Coulton J. J. a další: Dějiny architektury, Odeon Praha 1993

kol. aut.: Dějiny českého výtvarného umění I. (1, 2), Academia Praha 1984

kol. aut.: Dějiny českého výtvarného umění II. (1, 2), Academia Praha 1989

Faure Elie: Dějiny umění, I. - V. díl, Aventinum Praha 1927 - 28 (Duch tvarů, V. díl v novém vydání, Brno 1991)

Gombrich Ernst Hans: Příběh umění, Odeon Praha 1992

Huyghe René a kol.: Umění a lidstvo, encyklopedie 1. - 4. díl, Odeon Praha

Matějček Antonín: Dějiny umění v obrysech, Melantrich Praha 1948 (1.vyd.)

Morant Henry de: Dějiny užitého umění, Odeon Praha 1983

Norberg - Schulz Christian: Genius loci, Odeon Praha 1994

Pavel Jakub: Dějiny umění v Československu, Práce Praha 1978

Petišková, Terezie – Bydžovská, Lenka – Srp, Karel – Halík, Pavel a kol.aut: Dějiny umění, 12. díl (tzv. „Pijoan“). Praha: Euromedia, Knižní klub, Balios, 2002

Pijoan José: Dějiny umění, I. - XI. díl, Odeon Praha 1974 - 84 (1.vyd. a další vyd.)

 

 

 

 

06. Uměnovědná problematika vybraných slohových údobí:

 

 

06. 1. Období prehistorie a starověku - Egypt, kultury Předního Východu, antická kultura:

Boardman John: Řecké umění, Odeon Praha 1975

Lommel Andreas: Pravěk a umění přírodních národů, Artia Praha 1972

Garbini Giovanni: Starověké kultury Předního východu, Artia Praha 1971

Higgins Reynold: Minojské a mykénské umění, Odeon Praha 1973

Strong Donald: Antické umění, Artia Praha 1972

 

 

06. 2. Období středověku - od raně křesťanského až po umění gotické:

Bauerová A. - Bauer J.: Tajemství chrámových pokladů, Papyrus a Jeva 1993

Kidson Peter: Románské a gotické umění, Artia Praha 1973

Krása Josef: České iluminované rukopisy 13. - 16. stol., Odeon Praha 1990

Kutal Albert: České gotické umění, Artia Praha 1972

Lassus Jean: Raně křesťanské a byzantské umění, Artia Praha 1971

Spunar Pavel: Kultura českého středověku, Odeon Praha 1985

Talbot - Rice David: Byzantské umenie, Tatran Bratislava 1968

Ullmann Ernst: Svět gotické katedrály, Vyšehrad Praha 1987

 

 

06. 3. Období novověku - umění renesance, baroka a 19. století:

Blažíček Oldřich: České barokní umění, Artia Praha 1971

Dvořák Max: Italské umění, J. Laichter Praha 1946

Hocke, Gustav René: Svět jako labyrint (manýra a mánie v evropském umění od roku 1520 do současnosti) / Manýrismus v literatuře. Praha: Triáda, H&H, 2001

Kalista Zdeněk: Česká barokní gotika a její žďárské ohnisko, Blok Brno 1970

Kitson Michael: Barok a rokoko, Artia Praha 1972

Lynton Norbert: Umění 19. a 20. století, Artia Praha1981

Martindale Andrew: Člověk a renesance, Artia Praha 1972

Neumann J.: České baroko, Odeon Praha 1974

Preiss Pavel: Panoráma manýrismu, Odeon Praha 1974

Sypher Wilie: Od renesance k baroku, Odeon Praha 1971

 

 

06. 4. Umění 20. století, problematika současné kultury:

Dempseyová, Amy: Umělecké styly, školy a hnutí (encyklopedický průvodce moderním uměním). Praha: Slovart, 2002

Effenberger Vratislav: Výtvarné projevy surrealismu, Odeon Praha 1969

Haas Felix: Architektura 20. století, SPN Praha 1983

Hazan F. (vydavatel, Paris): Od Rodina po Moora, slovník západoeurópskeho sochárstva 20. storočia, Tatran Bratislava 1973

Hiršal J., Grögrová B.: Slovo, písmo, akce, hlas, Čs. spisovatel Praha 1967

Hollingsworth Mary: Architektura 20. století, Columbus Bratislava 1993

Honnef Klaus: L'art contemporain, vydáno německy a francouzsky Benedikt Taschen Verlag Köln 1990

Chalupecký Jindřich: Umění dnes, SČVU Praha 1966

Chalupecký Jindřich: Na hranicích umění, Praha 1990

Chalupecký Jindřich: Nové umění v Čechách, H. + H. Praha 1994

Kundera Ludvík: Dada, Jazzpetit Praha 1983

Lamač Miroslav: Myšlenky moderních malířů, Odeon Praha 1989

Lynton Norbert: Umění 19. a 20. století, Artia Praha1981

Micheli Mario de: Umělecké avantgardy 20. století. SNKLU Praha 1964

Nadeau Maurice: Dějiny surrealismu, Votobia 1994

Novák Luděk: Století moderního malířství, Orbis Praha 1968

Petišková, Terezie – Bydžovská, Lenka – Srp, Karel – Halík, Pavel a kol.aut: Dějiny umění, 12. díl (tzv. „Pijoan“). Praha: Euromedia, Knižní klub, Balios, 2002

Read Herbert: Osudy moderního umění, SNKLU Praha 1964

Read Herbert: Stručné dejiny maliarstva (od Cézanna po Picassa), Tatran Bratislava 1967

Rezek Petr: Tělo, věc a skutečnost v současném umění, Jazzpetit Praha 1982

Ruhrberg, Karl – Schneckenburger, Manfred – Frickeová, Christiane – Honnef, Klaus: Umění 20. století, I. a II. (Malířství, Skulptury a objekty, Nová média, Fotografie). Taschen GmBH. Praha: Slovart, 2004

Srp Karel: Minimal and Earth and Concept Art, 1. a 2. svazek, Jazzpetit Praha 1982

Štraus Tomáš: Umenie dnes, VPL Bratislava 1968

Thomas Karin: Dějiny umění 20. stol., DuMont Verlag, slovensky vyd. Pallas Bratislava 1994

Wittlich Pavel: České sochařství ve XX. století, SPN Praha 1978

Zhoř Igor: Proměny soudobého výtvarného myšlení, SPN Praha 1992

 

 

 

07. Odborná terminologie, slovníky a přehledy:

 

Attwater Donald: Slovník svatých, Papyrus a Jeva Vimperk - Praha 1993

Blažíček Oldřich J.: Slovník památkové péče, STN Praha 1962 (nové vyd. s dr. Kropáčkem)

Dempseyová, Amy: Umělecké styly, školy a hnutí (encyklopedický průvodce moderním uměním). Praha: Slovart, 2002

Herout Jaroslav: Staletí kolem nás (přehled stavebních slohů), Orbis Praha 1963 (a nová vyd.)

Herout Jaroslav: Slabikář návštěvníků památek, SSPPOP Praha 1980

kol. aut.: Malířské umění od A do Z (velký reprezentativní slovník), Rebo Productions Praha 1995

Mráz Bohumír - Mrázová Marcela: Encyklopedie světového malířství, Academia Praha 1988

Poche Emanuel a kol.: Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia Praha 1975

Šabouk Sáva a kol.: Encyklopedie světového malířství, Academia Praha 1975

Šidlovský Evermod G.: Svět liturgie, Slovník základní církevní terminologie, Klášter premonstrátů na Strahově 1991

Trojan Raul - Mráz Bohumír: Malý slovník výtvarného umění, SPN Praha 1990

 

 

08. Vybrané časopisy, periodika:

 

Výtvarné umění ( od č. 4 ročníku 1990, problematika současného umění)

Umění a řemesla

Atelier ( noviny, aktuální informace o současném dění ve výtvarném umění)

Umění (odborný časopis věnovaný teorii a dějinám výtvarného umění)

revue Analogon (antropologie, surrealismus, příčné vědy, průběžně vydává surrealistická skupúina v Praze, obnovené vychází od r. 1990)

Kunstforum International (německy, dvouměsíčník věnovaný současnému umění, k dispozici v knihovně katedry výtv. výchovy)

 

 

09. Doplňující seznam nové literatury (včetně ISBN):

 

 

DEMPSEYOVÁ, Amy: Umělecké styly, školy a hnutí (encyklopedický průvodce moderním uměním). Praha: Slovart, 2002. 304 s.

ISBN 80-7209-402-5

 

RICHTER, Václav: Umění a svět. Praha: Academia, 2001. 439 s.

ISBN 80-200-0926-4

 

KESNER, Ladislav: Vizuální teorie, Jinočany: H&H, 1997. 265 s.

ISBN 80-86022-17-X

 

BELTING, Hans: Konec dějin umění. Praha: Mladá fronta, 2000. 248 s.

ISBN 80-204-0856-8

 

KOCH, Wilfried: Evropská architektura. Praha: Ikar, 1998. 551 s.

ISBN 80-7202-388-8

 

HOCKE, Gustav René: Svět jako labyrint (manýra a mánie v evropském umění od roku 1520 do současnosti) / Manýrismus v literatuře. Praha: Triáda, H&H, 2001. 599 s.

ISBN 80-86138-21-6 (Triada), ISBN 80-86002-97-8 (H&H)

 

CHALUPECKÝ, Jindřich: Nové umění v Čechách. Praha: H&H, 1994. 173 s.

ISBN 80-85787-81-4

 

CHATELET, Albert - GROSLIER, Bernard P.: Světové dějiny umění. Larousse S. A. Praha: Cesty, 1996. 784 s.

ISBN 80-7181-055-X

 

PETIŠKOVÁ, Terezie – BYDŽOVSKÁ, Lenka – SRP, Karel – HALÍK, Pavel a kol.aut: Dějiny umění, 12. díl (tzv. „Pijoan“). Praha: Euromedia, Knižní klub, Balios, 2002. 303 s.

ISBN 80-242-0720-6 (12. díl), ISBN 80-7176-764-6 (soubor)

 

RUHRBERG, Karl – SCHNECKENBURGER, Manfred – FRICKEOVÁ, Christiane – HONNEF, Klaus: Umění 20. století, I. a II. (Malířství, Skulptury a objekty, Nová média, Fotografie). Taschen GmBH. Praha: Slovart, 2004. 840 s.

ISBN 80-7209-521-8

 

TOMAN, Rolf: Umění italské renesance. Konemann VgmbH. Koln. Praha: Slovart, 2000. 464 s.

ISBN 80-7209-252-9

 

TOMAN, Rolf: Gotika. Konemann VgmbH. Koln. Praha: Slovart, 2000. 521 s.

ISBN 80-7209-248-0

 

TOMAN, Rolf: Baroko. Konemann VgmbH. Koln. Praha: Slovart, 1999. 503 s.

ISBN 80-7209-179-4

 

SAUNDERS, Nicolas J.: Mytická síla zvířat. Praha: Práh, 1996. 184 s.

ISBN 80-8509-47-8

 

VITEBSKY, Piers: Svět šamanů. Praha: Práh, 1996. 184 s.

ISBN 80-8509-43-5

 

MOLYNEAUX, Brian L.: Tajemné kulty a rituály. Praha: Práh, 1996. 183 s.

ISBN 80-8509-50-8

 

LOWENSTEIN, Tom: Buddhova vize. Praha: Práh, 1997. 184 s.

ISBN 80-7176-503-1

 

BISHOP, Clifford: Lidský duch a sexualita. Praha: Práh, 1997. 184 s.

ISBN 80-7176-540-6

 

WATERSTONE, Richard: Duchovní svět Indie. Praha: Práh, 1996. 184 s.

ISBN 80-7176-331-4

 

HUMPHREY, Caroline- VITEBSKY, Piers: Posvátné stavby. Praha: Práh, 1998. 184 s.

ISBN 80-7176-664-X

 

BIEDERMANN, Hans: Lexikón symbolov. Bratislava: Obzor, 1992. 373 s.

ISBN 80-215-0217-7

 

LAWRENCE, Hugh: Dějiny středověkého mnišství. Praha: Vyšehrad, 2001. 328 s. ISBN 80-7021-636-4

 

ELIADE, Mircea: Dějiny náboženského myšlení sv. I - III. Praha: Oikúmené, 1995-97. 429+463+343 s.

ISBN 80-86005-19-4, 80-86005-53-4

 

ZIEHR, Wilhelm: Kříž (symbol, zobrazování, význam). Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. 239 s.

ISBN 80-7192-288-9

 

 

 

 

Archivovana verze z webu KVV PdF