Časopis Komenský

I v současné době, kdy se ve školní výuce silně prosazují moderní vzdělávací technologie (např. elektronické didaktické prostředky, e-learning apod.), představuje didaktický obraz klíčový nástroj pro rozvoj myšlení žáků. Obtížná nahraditelnost je dána zejména jeho specifickými vlastnostmi a také přednostmi. Máme zde na mysli například univerzálnost či nezávislost na vnějších doplňcích ad. Jednou z hlavních úloh obrazu jako didaktického prostředku je přispívat k zintenzivňování vzdělávacího procesu. Děje se tak například tím, že obraz do školní výuky přináší „svědectví“ o každodenní i nevšední realitě (srov. Maňák, 2009, s. 261). Jak však naznačujeme dále, je-li obrazový materiál koncipován „správným“ způsobem, dokáže toho jako didaktický prostředek mnohem více.

Celý text je dostupný v časopise Komenský, roč. 137, č. 1

Stále více rodičů i učitelů si dnes klade otázku, od kdy by se děti měly začít učit cizí jazyky, trend výuky cizích jazyků ve stále mladším věku je neodmyslitelným tématem také pro vzdělávací politiku zemí nejen v rámci Evropy, ale i mimo ni. Zatímco odborníci doposud zjišťují, zda je výuka cizích jazyků u mladších žáků efektivní, vlády jednotlivých zemí podléhají tlakům veřejnosti a cizí jazyky zavádějí do vzdělávání ve stále nižších ročnících. Na to, jakých výsledků a pokroků v osvojování cizího jazyka žáci dosahují a jaké faktory přispívají k úspěšnému rozvoji jejich kompetencí v cizích jazycích, se zaměřuje mezinárodní výzkum ELLiE (Early Language Learning in Europe), který se této problematice věnuje již šest let. I když Česká republika není do výzkumu zahrnuta, výstupy z projektu pro ni mohou být více než inspirativní.

Celý text je dostupný v časopise Komenský, roč. 137, č. 1

Rychlý rozvoj informačních a komunikačních technologií ovlivňuje výuku všech předmětů, tedy i chemie. Ve výuce se standardně objevují datové projektory, interaktivní tabule, powerpointové prezentace, speciální počítačové softwary umožňující animace, modelování a simulace experimentů aj. Pomocí digitálních fotoaparátů a videokamer lze zaznamenávat průběh experimentů a dále je zpracovávat na počítačích. Použití počítačů při realizaci školních experimentů a zpracování zjištěných výsledků přibližuje výuku vědeckému bádání. Možnost připojení na weby, které nabízejí virtuální realizaci experimentů, je v současné době, kdy dochází k omezování laboratoří na školách, sice neplnohodnotnou, ale přesto náhradou reálných experimentů a umožňuje názornost při vysvětlování dějů probíhajících při chemických reakcích. Internet se stává stále významnějším zdrojem informací, včetně získávání dat ze vzdálených laboratoří. Využívání internetu jako komunikační sítě dává žákům celou řadu možností pro sdílení informací, diskuse, společné řešení problémů, což umožňuje nový způsob výuky.

Celý text je dostupný v časopise Komenský, roč. 137, č. 1

O vztazích mezi učiteli a žáky toho bylo napsáno již mnoho. V posledních letech se – především v odborné literatuře – hojně prezentuje idea, že by vztahy mezi učiteli a žáky měly být více partnerské, než tomu bylo v minulosti, učitel by se měl stát spíše průvodcem dítěte, na místo toho, aby mu direktivně diktoval své požadavky. S tím souvisí představa, že by pravidla chování ve třídě měla být demokraticky vyjednávána a že by se k žákům mělo přistupovat jako k autonomním bytostem schopným nést zodpovědnost za vlastní jednání. Na druhé straně se ozývají hlasy o rozkladu žákovské kázně a morálky. Hovoří se o tom, že učitelé dnes dokážou jen obtížně žáky přimět, aby se podřídili školním normám, autorita učitelů i školy jako instituce je destruována, což se odráží také ve zhoršených vzdělávacích výsledcích žáků. Žáci se neučí, protože je k tomu nikdo nenutí. Cílem prezentovaného čtyřdílného cyklu není přitakat jedné či druhé straně, nýbrž přinést přímo ze škol doklady o tom, jak dnes vztahy mezi učiteli žáky reálně vypadají.

Celý text je dostupný v časopise Komenský, roč. 137, č. 1