Časopis Komenský

Zkušenosti celé řady generací dosvědčují, že umění hluboko zasahuje nejrůznější stránky lidské psychiky. Významně ovlivňuje a rozvíjí nejen obrazotvornost a emoční stránku člověka, ale i myšlení a vůli, čímž se velkou měrou podílí na rozvoji vědomí a mravního cítění a chování. Proto je považováno za jeden z nejmocnějších a nejúčinnějších prostředků podílejících se na harmonickém vývoji osobnosti.

Zvláštnosti estetického vnímání 

Vnímání uměleckého díla je psychický proces, který probíhá souběžně v několika rovinách: v rovině citového prožívání, v rovině fantazijní a v rovině kooperativní, v níž dochází ke „spolupráci“ recipienta s tvůrcem uměleckého díla. Působivost děl dětské literatury je posílena tím, že podněcují dětského čtenáře ke „spoluúčinkování“ a snaží se ho vtáhnout do svého příběhu. Ve chvíli, kdy se stane hrdinou literárního díla, chová se a jedná jako literární postava – ztotožňuje se s ní. Odtud pramení i záliba dětí – zvláště předškolního věku – v nekonečném opakování stále téže pohádky; její poslouchání je pro ně hrou s představami.

Celý článek je dostupný v časopise Komenský, roč. 138, č. 4