Časopis Komenský

Profese, povolání, práce a vytváření hodnot jsou jedny z nejdůležitějších oblastí, které dávají smysl životu každého jedince. Ovlivňují jeho spokojenost, životní styl i způsob trávení volného času. Odpovídající výběr dalšího vzdělávání a budoucího povolání u žáků základních škol (ZŠ) má v konečném důsledku vliv na kvalitu celého jejich života. Málokdo se může cítit opravdu šťastný, pokud má ubíjející, nezajímavou práci, dělá něco, kde se mu nedaří, co ho vyčerpává, kde se nemůže rozvíjet a plně realizovat (Ďurišová, 2014).

Žáci ZŠ si vybírají studijní nebo učební obor v době, kdy ještě nemají žádnou zkušenost se světempráce. Jejich rozhodování pak snadno ovlivní nějaká momentální zidealizovaná představa bez uvědomění si jejích negativ a důsledků.Abyke změnám již učiněného rozhodnutí docházeloco nejméně a volba dalšího vzdělávání odpovídala co nejvíce nejen představám rodičů i žáků, ale takéjejich schopnostem a možnostem - to je složitý a velmi náročný úkol, na kterém by se měla podílet jak rodina, tak i škola.

Ačkoli jsou rodiče považováni za jeden z nejvýznamnějších faktorů ovlivňující rozhodování vycházejících žáků, mnoho zahraničních i domácích výzkumůpotvrdilo, že ne vždy mohou svým dětem efektivně při tomto důležitém životním kroku pomáhat. Proto by při rozhodování o dalším vzdělávání měla fungovat spolupráce žák – rodiče – škola, v níž se poradenství věnují jak výchovní – kariéroví poradci, kteří žákům i rodičům mohou poskytnout aktuální informace o jednotlivých typech středních škol, o jejich požadavcích na přijetí ke studiu, o možnostech uplatnění po ukončení studia atd., tak také další pedagogové podílející se zejména na výuce vzdělávací oblasti „Člověk a svět práce“.

Naším cílem bylo zjistit, jak žáci na problematiku volby dalšího vzdělávání a kariérového poradenství pohlížejí, jaký je jejich názor na otázku, zda škola může či nemůže ovlivnit přání a vize rodičů, a jak si kariérové poradenství představují.

Celý text naleznete v časopise Komenský (číslo 03/ březen 2017/ ročník 141)