Časopis Komenský

V didaktice přírodních věd se v poslední době hojně uplatňuje koncept tzv. badatelsky orientovaného učení (IBSE, inquiry-based science education). IBSE vychází z pedagogického konstruktivismu a spočívá v různých formách experimentování, v činnostním, objevném učení a v aplikaci principů a metod vědecké práce příslušného oboru (srov. Škoda & Doulík, 2009; Papáček, 2010). „Badatelství“ však rozhodně není jen doménou biologie, fyziky či chemie, stejně významné místo zaujímá ve společenskovědních předmětech, ačkoliv samotný pojem inquiry-based proniká do jejich didaktik jen pozvolna (Říčan, 2012; Labischová, 2014, 2015a). Žáci, resp. mladí „badatelé“ si v rámci školního vyučování postupně osvojují metody, pomocí nichž odborný historik, sociolog nebo politolog dospívají ke komplexní reflexi historické i současné společenské reality.

V dějepise se jedná především o metody analýzy a interpretace historických pramenů. Preferovány jsou takové učební aktivity, které umožňují získávat informace z různých pramenných zdrojů (písemných, ikonografických, zvukových či audiovizuálních) a kriticky analyzovat jejich obsah. Žáci se učí rozlišovat fakta od imaginární či fiktivní roviny výpovědi, identifikovat subjektivní interpretační pohled autora i případné manipulativní prvky sdělení, srovnávají obsah i formu různých pramenů vztahujících se k téže události, posuzují jejich hodnověrnost, rozpoznávají odlišné historické perspektivy a mnohdy protichůdná hlediska akcentující nebo naopak potlačující určité aspekty historické situace, rozvíjejí svou historickou empatii.

Řízené bádání se odehrává v několika úrovních dle kognitivní náročnosti  a facilitační role učitele – od bádání potvrzujícího, kdy žáci vlastní praxí ověřují předem daný postup při řešení předloženého problému, přes bádání strukturované (žáci vysvětlují studovaný jev na základě dané otázky a daného postupu), nasměrované (daná je pouze výzkumná otázka) až k bádání otevřenému, kdy již žáci samostatně formulují výzkumnou otázku, navrhují postup, realizují výzkum i shrnují dosažené výsledky a vyvozují závěry (Eastwell, 2009, cit. podle Stuchlíkové, 2010).

Celý text naleznete v časopise Komenský (číslo 03/ březen 2017/ ročník 141)