Časopis Komenský

Seznam článků

VÁŠ DOTAZ

Martin chodí do sedmé třídy. Učím ho druhým rokem. Jsem přesvědčená, že jde o velmi inteligentního kluka, nicméně výsledky nemá v žádné oblasti prakticky žádné. Nezlobí, je slušný, sport ho nijak nebere, nemá ani jiné mimoškolní zájmy. Myslím, že se velmi podceňuje. Ráda bych mu pomohla.

Karolína Nechvátalová, Plzeň

NAŠE ODPOVĚĎ:

S podobným jevem se setkáváme i v běžném životě dospělých. O některých lidech si myslíme, že problematice příliš nerozumějí, že snad nejsou ani úplně chytří, přitom se chovají suverénně a prodají i to, co moc neznají a působí navíc dojmem, že jsou velmi inteligentní. Naopak jiný člověk při bližším soukromém kontaktu překvapí množstvím znalostí, rozhledem, postřehy, přitom ve třídě, na hřišti, na táboře, v pracovním kolektivu se vlastně vůbec neprojevuje, jeho výsledky jsou zcela průměrné. Přeceňování nemáme také rádi, ale ve výzkumech se ukázalo, že vede k lepším učebním výsledkům než podceňování. Někteří žáci se jen silně ostýchají. Ruku sami nezvednou a o možnost projevit se nederou. Na vyzvání sice odpovídají, ale jen když jsou si stoprocentně jistí. Vždy si přitom necháme proběhnout hlavou, zda se u nich nejedná o nějaký chronický problém v rodině, o šikanu. Některé děti se stydí za i drobnou vadu řeči, nadváhu. Žák může mít rovněž problém s učitelem. Zde nám může pomoci jednoduchá diferenciálně diagnostická rozvaha. Choval se stejně na prvním stupni? Reaguje na všechny učitele stejně? Co o přestávkách, ve volnočasových aktivitách? Jaká je rodinná situace a výchova? Ještě jednu okolnost je třeba vzít v potaz. Inteligence vždy nekoresponduje s výkonností. Takže někdy žáci s vynikajícími výsledky v testech nedosahují odpovídající výsledky ve škole. Navíc škola postihuje pouze malý, byť důležitý, výsek životních kompetencí.

Co máte dělat? Měla byste chlapce podporovat, povzbuzovat. Dobré je připomínat mu dosažené výsledky v minulosti, upozorňovat na pokroky, kterých už dosáhl. Samotné chválení je v pořádku, je však důležité, co budete chválit. Určitě bych mu občas připomněl, že vím, že je šikovný, bystrý. Pozitivní rekce by měla následovat vždy, když je sám aktivní, kdy se projeví, snaží se prosadit. Neměla byste zapomínat na nevtíravý zájem o jeho osobu i o to, co dělá. Nemusíte se bát trošinku přehánět a věnovat mu pozitivní pozornost o něco více, jen musíte dát pozor, abyste byla stále věrohodná a abyste nevzbudila nepříznivou odezvu ostatních.

Nejsem si jistý, že byste měla být nervózní, jestli budete mít i dále pocit, že se nedaří. Někteří lidé se podceňují celý život. Někdy mám pocit, že si z toho postupně mohou vytvořit obranný mechanismus. Jako kdyby tím žádali o povzbuzení, pochvalu a chránili sebe samotné před neúspěchem. Raději dopředu nic nečekám, nejsem z neúspěchu zklamaný, mohu být jen příjemně překvapený. Lidé se vyvíjejí různě. Některým skutečně sebepodceňování vydrží celý život. Jiní si najdou časem svoji oblast, ve které jsou dobří i komunitu spřízněných duší, jejichž uznání akceptují a projevují se v ní docela aktivně. Někdy dítěti schází životní cíl. Ve chvíli, kdy ho nalezne, je vyhráno. Uznávám však, že ne vždy se tento cíl přímo dotýká školy. Pak je třeba přežít ve zdraví školní docházku a dospívající nebo mladý dospělý si sám najde cestu. Škola není celý život a celý svět.  Na druhé straně ani vy nemůžete všechno. Dělejte, co můžete, a zbytek nechte na jiných důležitých osobách i na samotném chlapci.

PhDr. Václav Mertin, katedra psychologie, Univerzita Karlova

VÁŠ DOTAZ

Tomáš propadl v osmém ročníku. Vzhledem k nevhodnému přístupu a chování (neomluvené absence, silný nezájem o učení) mu nebude povoleno absolvování devátého ročníku. Měl by se tedy jít učit. Jenže když zjistil, že učební obor, který akceptoval, nebude pro něho dostupný, razantně prohlásil, že půjde pracovat do McDonald´s. Až bude dospělý, chce jezdit autobusem. Co máme dělat? Petra Kucharská

NAŠE ODPOVĚĎ:

Opakování osmého ročníku má obecně jen minimální přínos pro vzdělávání žáka. Když už však bylo nutné toto opatření přijmout, bylo třeba zároveň bezpodmínečně a okamžitě naplánovat podpůrná opatření minimálně prvního nebo druhého stupně. Zcela klíčová je docházka do školy a motivace chlapce k dalšímu směřování vzdělávání. Pochopitelně přitom záleží i na tom, jestli a jak velkou spolupráci lze očekávat od rodiny.

Někteří autoři zastávají názor, že takhle dospělého žáka už nemůžeme násilím držet ve školním vzdělávání. Může tedy říct, že už se nechce dál vzdělávat. A my prý máme povinnost všechno mu vysvětlit, poukázat na souvislosti, ale pak už by se měl rozhodnout sám. Jde přece o jeho život. Jakkoli uznávám, že je podstatný rozdíl v psychické vyspělosti mezi pěti a patnáctiletým chlapcem, je mi výrazně proti mysli představa, že Tomáš opustí vzdělávací cestu. Jeho představy a přání jsou vedeny aktuálním (nebo spíše letitým) nezájmem o vzdělávání, zklamáním, otráveností, naštváním, ale určitě si neuvědomuje všechny relevantní souvislosti, budoucnost vidí v horizontu několika měsíců, nanejvýš málo nejbližších let. A to si skutečně umím představit, že bude podávat hamburgery v Mekáči. Vůbec si nemyslím, že manuální práce je něco špatného. A bylo by to zcela v pořádku, kdyby se pro tuto práci rozhodl jako dospělý v další vývojové etapě života. Takhle si kladu otázku, co bude dál? Se vzděláním si může přece jen trochu vybírat na trhu zaměstnání. Jinak na něho zbydou pomocné nekvalifikované práce. A kdyby byl dívka, tak uklizení nebo mytí nádobí. Přece my dospělí máme za děti zodpovědnost. Musíme strpět, že naše rozhodnutí vyvolají někdy odpor. Kdybychom od útlého věku vždy akceptovali, co chce dítě, budeme mu jednoznačně ubližovat.

Co tedy dělat? Osobně bych v první řadě hleděl zajistit, aby chlapec chodil do školy. Jakkoli jde o povinnost rodičů, evidentně se jim to nedaří. Můžeme jim domlouvat ve škole, na OSPODu, dávat pokuty, patrně to nebude příliš úspěšné. Navíc chlapec nemůže být trestán za rodiče. Nepochybuji proto o tom, že mezi podpůrná opatření by patřilo, že ho někdo ráno vyzvedne a dovede do školy. Vím, že je to velmi vzdálené od poslání školy, rozhodně to není náplň práce učitele, ale soudím, že máme eminentní zájem na vzdělání všech dětí. Chlapec patrně ztrácel motivaci po celou dobu školní docházky. V běžné látce devítiletky zcela určitě vhodné podněty nenajde. Udělal bych mu individuální plán, aby studium osmého ročníku zdárně dokončil a nejraději bych ho pustil do devítky. Možná bychom pak našli dílčí podněty pro výuku v jeho zájmu o profesi řidiče autobusu. Z látky osmé třídy bych v jednotlivých předmětech vybral příhodná témata a domluvil se s ním, že se je naučí. Když zavřu oči a vidím ho jezdit v linkovém autobuse, řeknu si to je bezvadné. Nemohu se ovšem vyhnout ani méně příznivé verzi, která vyjádří, že jsme ho totálně otrávili a on nic neumí a nic nedělá.

Nevím, jestli je to možné, ale nenamítal bych proti prázdninové brigádě ve zmíněném podniku. Možná by s ním byla v září lepší řeč.

PhDr. Václav Mertin

Katedra psychologie, Filozofická fakulta UK

VÁŠ DOTAZ:

Všimla jsem si, že se děti ve třídě při hodinách běžně hladí. Po rukou nebo po zádech. Ne všichni a ne pořád, ale dost často. Nejde o partnerské vztahy. Hladí se spolužáci tak, jak sedí vedle sebe. Dávají při tom pozor, spolupracují, odpovídají na otázky. Nechovají se přitom nijak neslušně. Starší kolegyně to pokládají za nepřijatelné a říkají, že to do školy nepatří. Jak se na to díváte? Jana H., Brno

NAŠE ODPOVĚĎ:

Každý člověk má za léta svého života vytvořenu celou řadu stereotypů. Týkají se života obecně, chování druhých lidí, pracovních návyků, také poměrů při školním vzdělání. Vytváří si je jednoduše tak, jak jde životem. S řadou událostí nemáme jiné zkušenosti než ty, které jsme sami zažili. Když se navíc některý postup mnohokrát zopakuje, tak se může stát naší integrální součástí. Jestliže nejsme souběžně vedeni k toleranci, zastáváme pak pevný názor, jak má něco probíhat, jen tak to je správné, a vlastně to ani jinak být nemůže. Jenže z toho také vyplývá, že pak všechny změny, ke kterým dochází, posuzujeme prizmatem právě těchto jedině správných stereotypů. Změny sice připouštíme, ale musejí být velmi pozvolné. Ani tak je často nepřijímáme vstřícně. Ve škole tak sice dnes nemusejí děti sedět s rukama za zády, nicméně se očekává, že se budou věnovat výlučně výkladu a další školní práci. Budou při tom mlčet, sedět na místě, nebudou si s ničím hrát.

Jenže dnes často proklamujeme, že ve škole se dítě učí též sociálním dovednostem a že jde o důležité kompetence pro život. Velmi se nám tento argument hodí, když chceme namítat proti domácímu vzdělávání, při kterém údajně sociální kontakty scházejí. Co všechno ve škole patří do této oblasti? Běžně provozovaná neřízená verbální komunikace o přestávkách, sankcionovaná komunikace při hodinách, občas vyžadovaná spolupráce při hodině, kontakty při společných činnostech, společné cesty do školy a domů. Řada škol pořádá adaptační kurzy, učitelé využívají třídnické hodiny, někdy i suplované hodiny k tomu, aby nastavili ducha třídy, podpořili poznání druhých i sebepoznání, zlepšili komunikační dovednosti. Není to málo pro dnešní dobu? Neměli bychom děti učit i o něco víc? A navíc systematičtěji, podobně jako je učíme např. větný rozbor? U dospělých velmi často vidím, jak postrádají dovednost komunikace. Občas konstatujeme, že jsme nastaveni na negativní hodnocení, že neumíme ocenit, pochválit, že jsme k sobě málo přátelští.

A učíme tedy děti pozitivním sociálním dovednostem? Někteří středoškolští učitelé tak činí spíše intuitivně, jiní mají pocit, že to není jejich úkol, že mají hlavně učit, nebo že to neumí. Jenže skutečnost, že nebyli v těchto otázkách vzděláváni, nemůže znamenat, že se je nedoučí a že se jim nemohou věnovat. Podobně je dnes už zcela nepřijatelné, když učitel odděluje výuku od ostatních aspektů edukace.

Stěžujeme si, že děti se k sobě nechovají pěkně, přitom je málo učíme, jak se mají k sobě chovat hezky. A když se tak chovají, tak vymýšlíme, co je na tom špatně.

Jenže patří dotyky a hlazení do školních sociálních dovedností? Nejde o příliš intimní záležitost, která je vyhrazena spíše pro rodiče a děti, eventuálně pro intimní partnery? Záleží na normách společnosti. Například u nás si obvykle podáváme ruce, neklaníme se a běžně se při setkání nelíbáme. Jenže co není, může časem být.

Vidím tedy na uvedené aktivitě středoškoláků něco špatného? Přiznám, že je to pro mě neobvyklé, ale nic, nad čím bych se znepokojoval. Nemusíme tedy podněcovat děti, aby se hladily, stejně jako je nevyzýváme, aby se líbaly. Na druhé straně, jestliže tímto způsobem navzájem projevují pozitivní city, nebo možná podporu, snížení tenze, obav, nechal bych je na pokoji. A tiše bych jim záviděl, že se k sobě chovají tak pěkně.

 

VÁŠ DOTAZ:

Do první třídy mi nastoupil chlapec, kterého provázela pověst již z mateřské školy, ze které byl „vyloučen“. Od prvního zářijového dne s ním jsou problémy. Je se vším rychle hotový (už umí číst, počítá zpaměti v oboru do dvaceti), náročnější úkoly zadané učitelkou však nechce vypracovat. Když se mu něco nelíbí, tak křičí, kope, sprostě nadává. Ve třídě je asistentka, ale ta není s to situaci vyřešit. Jediný, kdo ho zvládne, je maminka, která na zavolání okamžitě přijde do školy. Jednou v náročné situaci jsme zavolali rychlou lékařskou pomoc. Co dělat do budoucnosti? Květa V, Praha

NAŠE ODPOVĚĎ:

Velmi dobře si uvědomuji, že pro některé mladší děti představuje velké trauma, když někdo jiný vedle nich křičí a chová se i jinak agresivně. A to přesto, že jich se to přímo nedotýká. Je vždy otázkou času, než si přijde stěžovat některý rodič, protože slyší opakovaně od svého dítěte, že Pepík zase dneska zlobil, křičel a kopal paní učitelku. Rodiče mají strach, že Pepík ublíží jejich Ivance. Paní učitelka se má zabývat dětmi, které potřebují v některé vzdělávací oblasti pomoc a podporu (a že takových dětí od je začátku první třídy dost), a ne aby v téměř výlučném centru pozornosti byl jeden žák a jeho výchovné problémy. Takže podobné situace je třeba urgentně řešit, než se zapouzdří a žádné řešení nebude dobré. Jaké jsou však možnosti?

Vrátit chlapce zpět do mateřské školy, tedy dát mu dodatečný odklad. Toto řešení by vycházelo z názoru, že se jedná o psychickou nezralost a že dítě za rok dospěje natolik, že bude lépe zvládat požadavky hromadného vyučování. Např. že bude v klidu přesto, že ho úkol nebaví a má ho hned hotový, že se bude lépe ovládat v náročných situacích. Jenže v tomto případě se spíše jedná o následky nerovnoměrného vývoje, jeho školní dovednosti jsou výborné, školku bych proto neviděl jako prospěšnou.

Nabízí se rovněž možnost individuálního (domácího) vzdělávání. Jenže v ČR nelze tuto možnost nikomu vnucovat, protože je povinná docházka do školy. Navíc stát postupně převzal odpovědnost za úplně všechny děti a žádné ze školní vzdělávací příležitosti nevylučuje, jako tomu bylo dřív (děti nevzdělavatelné). Lze tedy rodiče poprosit, aby tuto možnost zvážili, a nabídnout jim veškerou součinnost ze strany školy i školského poradenského pracoviště. Pokud by to bylo v jejich silách a zároveň uznali, že by se mohlo jednat o opatření v zájmu chlapce, jde o řešení dobré i perspektivní, protože za jasně stanovených podmínek lze doma absolvovat celou povinnou školní docházku.

Jestliže se ukázalo, že maminka na chlapce působí dobře, tak bylo možné vyzkoušet její permanentní přítomnost ve třídě. Vlastně by mohla plnit úlohu nehonorovaného druhého asistenta. Toto řešení je možná netradiční a nevím, jestli a jak s ním počítají předpisy. Soudím, že spíše nepočítají. Záleží tedy jen na tom, co „riskne“ paní ředitelka i paní učitelka.

Vypadá to, že zcela opomíjím fakt, že byste situaci měla řešit sama přímo ve třídě. Mám zkušenost, že k některým dětem neumíme v určité vývojové etapě najít klíč, případně pro efektivní pomoc nejsou ve třídě podmínky. Učitelé nejsou psychoterapeuti, a ani to nemají v popisu práce. Jde tedy o to najít takové okamžité řešení, které umožní vypořádat se situací tak, aby nevznikly nevratné škody. 

Vhodná by samozřejmě byla i souběžná intenzívnější poradenská pomoc, tedy např. hledání efektivnějších cest ke zvládání náročnějších situací. Jenže poradenství má dnes jiné starosti, než aby rozvíjelo oblast tolik potřebné intervence. Možná, kdyby byl ve škole zaměstnaný psycholog. Jenže i v tomto ohledu jsou zatím posuny českého školství stále jen nesystémové.

VÁŠ DOTAZ:

Třináctiletý syn neustále vysedává u tabletu nebo u chytrého telefonu. Když ho chci vylákat k nějaké činnosti nebo ven, odmítá. Argumentuje tím, že úplně stejně to dělají všichni spolužáci. Už přinesl i poznámku, že ve škole si hraje při hodině s tabletem.  Petra M.

NAŠE ODPOVĚĎ:

Nové technologie bývají v souvislosti se vzděláváním vždy spojovány s řadou nadějí, ale na druhé straně i obav. Neplatí to pouze pro přítomnost. Už v minulosti „nahrazovali“ někteří nadšenci technického pokroku učitele televizí, videem, pak počítači, nyní tablety. Je třeba přiznat, že množství bezvadných výukových aplikací, didaktických her pro všechny segmenty populace je skutečně neuvěřitelné. Prakticky není informace, kterou bychom nevyhledali během pár vteřin. Obavy se týkají nebezpečí odosobnění vzdělání, navíc se často zmiňuje, že děti údajně přestávají komunikovat naživo, že hrají jen hry, že technologie jsou pro ně tak lákavé, že se na nich stávají až závislé a tráví s nimi čas, který by měly věnovat odlišným aktivitám.

Pro mě je nemyslitelné, že bychom se ve školství mohli postavit proti technologickému pokroku, který tolik ovlivňuje i život nás dospělých, a vrátit se zpátky do minulosti, výlučně k tabuli a křídě. A to přesto, že přínos některých nových technických pomůcek se může jevit jako skutečně problematický nebo přinejmenším nejasný. Většina z nich je dnes velmi atraktivní pro mladé i dospělé, lze však předpokládat, že časem budou vstřebány vzdělávacím systémem a využívány jako běžná záležitost a že nám budou skutečně sloužit ke zjednodušení a obohacení i zpříjemnění života.

Uznávám, že je někdy komické sledovat skupinu dospívajících, ve které každý drží mobil a zabývá se nějakou komunikací a o sobě téměř nevědí. Bylo by to ještě komičtější, kdyby totéž neplatilo pro mnohé dospělé. Může být rovněž nepříjemné, když starší studenti během výkladu hlídají přicházející smsky a sledují nové zprávy na některém informačním portálu. Určitě už na druhém stupni se setkávají učitelé s využitím postupu ctrlC a ctrlV. Na druhé straně chybějící znalost lze okamžitě vygooglovat, a ne nad ní mávnout rukou.

Pro mladé lidi je zapojení do některé ze sociálních sítí už dávno samozřejmostí, na youtube vyhledávají videa pro zábavu, někdy i pro poučení (rozmanité návody), písničky. Jde většinou o krátké sekvence, což samozřejmě nemá samo o sobě velký význam, kdybych to nevnímal jako součást obecnějšího trendu, který lze v posledních pár desetiletích pozorovat. Zkracuje se vše dlouhé, namáhavé, obtěžující, tedy „nudné“ apod. Platí to pro články v novinách, kapitoly v učebnicích. Hlavně hodně obrázků, aby se žák nenudil. Jenže jsou oblasti, kde tento „instantní“ přístup nefunguje. Abychom lépe pochopili nesmírně komplikovaný celek přírody, člověka nebo mezilidských vztahů, musíme investovat mnoho času a energie, hledat v různých zdrojích, přečíst mnoho balastu, nestačí vstřebat stručnou informaci na wikipedii. Specifickým fenoménem dnešní doby jsou dětští youtubeři a jejich výdělky. Určitě nelze bránit rodičům (a patrně ani dětem) v této aktivitě, ale osobně ji nepodporuji.

Z psychologického hlediska však nejsem principiálně znepokojený. Samozřejmě u každého fenoménu se vyskytnou jedinci, kteří jej nadužívají, stanou se „závislí“, nechají se svést příkladem apod. Je na nás dospělých, abychom děti učili rozumnému zacházení. Jenže to bychom se sami museli vyznat. Z neznalosti necháváme věcem volný průběh nebo častěji zakazujeme. Máme totiž pocit, že neznalost nám poněkud oslabuje autoritu. Zákaz nebo lamentování jsou pak jednodušší než osvojení znalosti či dovednosti.

Důležitá je kontrola toho, co dítě provozuje na sociálních sítích. Jistě bych běžně nezaváděl sledovací systémy, i kontrola může mít odpovídající úroveň. Za vhodné pokládám komunikovat s dítětem a taktně sledovat jeho chování na sítích. Jestliže zachytím signály nevhodného chování, měl bych znova připomenout, co očekávám. Současně bych měl zesílit kontrolu. Tato kontrola nepředstavuje trest, ale reakci na nedospělé jednání dítěte. Asi nemusím uvádět, že dobrou prevencí závislosti na hrách je množství dalších přitažlivých aktivit.

Ve škole se mi zdají být pravidla jasná. Při hodině lze tablet/notebook použít pouze tehdy, dá-li učitel pokyn. Jsem však proti zákazům vnášení mobilů a tabletů do školy. I když by se samozřejmě jednalo o nejjednodušší variantu.

VÁŠ DOTAZ:

V září nastoupilo do první třídy šest Číňánků. Přestože zde žijí většinou od narození, dosud se pohybovali výlučně v čínské komunitě a neznali prakticky ani slovo česky. Tři během krátké doby školu opustili, nicméně zbývající tři i nadále zůstávají a představují výrazný problém. Jak se co nejlépe s touto situací vypořádat? Eva K.

NAŠE ODPOVĚĎ:

Vzrůstající počet cizinců představuje nemalou výzvu pro české školství. Je nepochybné, že bez znalosti jazyka mohou znamenat takoví žáci pro učitele i pro další žáky zásadní komplikaci. Chce-li je učitel něco naučit, musí jim věnovat mimořádnou pozornost a energii, kterou nevěnuje v takové míře ostatním žákům. První předpoklad pro integraci takových žáků je proto intenzívní výuka českého jazyka. Pokládám za zcela nepřijatelné, aby děti navštěvovaly českou školu bez sebemenší znalosti češtiny. Neznalost jazyka představuje v základní škole (ne ve škole mateřské) zásadní bariéru nejen pro podstatný díl výuky, ale většinou i pro sociální kontakty. České školství stále ještě není na tuto situaci dostatečně připraveno. Výkonové nastavení české školy nedovoluje, aby dítě vrůstalo do školního vzdělávání pozvolna a tak, jak se rozšiřují jeho jazykové dovednosti. Analogická situace vzniká, když má být do třídy vřazen žák s výraznými speciálními vzdělávacími potřebami, např. s lehkou mentální retardací, s autismem nebo s poruchami chování. I v těchto případech je třeba ve třídě vytvořit takové podmínky, aby se dotyčný žák i jeho spolužáci mohli vzdělávat nerušeně a efektivně.

Optimistické verze multikulturní výchovy ve škole kladou důraz na poznávání jiných kultur a na lepší porozumění odlišnostem, na posilování sounáležitosti. Jenže škola byla zřízena především proto, aby se všechny děti co nejvíc naučily, a připravily se tak na požadavky vyšších ročníků nebo stupňů vzdělávání a pochopitelně částečně i na požadavky dospělosti. Spektrum školních znalostí i dovedností je dnes nesmírně široké a jejich dobré osvojení vyžaduje množství soustředěné a nerušené práce i podpory ze strany učitele. Pro učitele k tomu ještě přistupuje, že by měl v omezeném čase co nejvíc naučit všechny žáky. Pokud příslušnost k jiné kultuře nebrání naplnění těchto cílů, nemusíme se příliš obávat, že by samotné děti měly s cizincem velký problém.

Děti zpravidla nemívají principiální problém s vrstevníky, se kterými si mohou povídat, kteří rozumějí jejich přáním a se kterými si mohou hrát. Zejména u předškoláků stačí, když si spolu hrají, ani si moc povídat nemusejí. Ve škole už to je nezbytný požadavek. Menší děti nemívají problém s přijetím postiženého nebo „nemluvícího“ spolužáka. To je nadějné pro děti, které mají dostatek sociálních kontaktů a jsou sociálně zdatné.

Přitom je však třeba maximálně podporovat neformální sociální vztahy dítěte s vrstevníky jak při učení, tak při hře a ve volném čase. Pokud se zmínění Číňánci budou držet pohromadě, budou jejich znalosti češtiny po roce docházky do školy jen o málo větší, než jsou dnes.

Velmi záleží na okolnostech, nicméně pokud škola není s to zajistit žákům nemluvícím česky kvalitní tlumočení, pak je žádoucí, aby se dítě alespoň jeden rok věnovalo spíše praktickému osvojování jazyka než vlastní výuce. Ročník si zopakuje a může efektivně zúročovat své schopnosti i případné vzdělávací talenty. Za samozřejmé pokládám, že v takové třídě bude asistent pedagoga. Jen nevím, jestli v podmínkách inkluze, jak jsou dnes nastavené, na tuto pomoc škola dosáhne.

Rovněž je třeba mluvit s rodiči všech žáků ještě před začátkem školního roku nebo v případě nepředvídané situace hned po jeho začátku. Samozřejmě se tím vytváří prostor pro případný otevřený nesouhlas rodičů. Zatímco učitelé mají povinnost strpět inkluzi, a tedy i zařazení šesti cizinců bez ohledu na osobní názor, rodiče mohou vyslovovat jakýkoli názor. Je na učiteli a vedení školy, aby rodičům vysvětlili, jaký mají plán řešení. PhDr. Václav Mertin

VÁŠ DOTAZ:

U některých žáků ve třídě vidím, jak se komplikovaná rodinná situace promítá do jejich chování a prospěchu. Jak moc se může učitel plést do rodinných záležitostí? Nerada bych se dočkala toho, že mi řeknou Co je vám do toho, to je naše soukromá věc. Marta

NAŠE ODPOVĚĎ:

Učitel skutečně nemůže vstupovat do rodinných vztahů, určovat, jak se mají doma stravovat, jak dlouho a jestli vůbec má dítě sedět u tabletu, moralizovat nad tím, že maminka (tatínek) se po deseti letech oboustranně přijatelného manželství s dvěma syny nechala okouzlit mladším mužem a rychle se k němu snaží přestěhovat, diagnostikovat mentální anorexii dívky, hodnotit, jak rodina tráví dovolenou, za co utrácí peníze. Podobně není v jeho gesci řešení chudoby rodiny. Dnes je zřejmé, že škola musí s rodiči domlouvat mnohem intenzivněji než dřív i některá vzdělávací témata, např. rozsah a formy sexuální výchovy, některé prvky etické výchovy, ale i specifické výchovné postupy. 

Současně však má učitel za úkol žáka co nejvíc naučit a zároveň dbát a chránit jeho tělesné i duševní zdraví. Jestliže tedy víme, že při školním vzdělávání je dítě ovlivňováno mj. právě okolnostmi rodinného zázemí, je jeho povinností probírat s rodiči i tyto záležitosti a pokusit se je ovlivnit ve prospěch dítěte. Tedy každá událost mimo školu, která má dopad na školní vzdělávání, se může stát předmětem oprávněného zájmu a intervence ze strany učitele. Škola by se v takových situacích neměla vymlouvat, že nemá právo zajímat se o soukromí. Je ovšem pravda, že její pravomoci v tomto směru jsou minimální. Vždy ovšem záleží na způsobu, jakým to dělá. Těžko se setká s pozitivní odezvou přímý „útok“. Učitel musí sondovat, kam až s rodičem může zajít. K tomu využívá minulé zkušenosti a současně sleduje bezprostřední reakce rodiče. Vždy musí být zřejmé, že mluví o dítěti a že má na srdci jeho prospěch. Rozhodně nevyzvídá. Volí otevřené otázky, které dávají rodiči svobodu odpovídat podle vlastního rozhodnutí. Nepospíchá s doporučeními nebo závěry. Důležitá je rovněž odvaha nebo chcete-li angažovanost, se kterou je ochotný bránit nejlepší zájmy dítěte. V neposlední řadě je důležitý čas, který může této aktivitě věnovat.

Velmi opatrně musíme zacházet s informacemi, které nám vědomě nebo i mimoděk poskytne samo dítě. Riskujeme totiž, že případné rozčílení rodičů nad „prozrazeným tajemstvím“ a „pomluvami“ dopadne následně na dítě. Dobře si v takových případech musíme rozmyslet, jak se budeme přibližovat k jádru problému. Dobré jsou již zmíněné otevřené otázky a dostatečný prostor k hovoru, které podnítí rodiče k souvislejšímu hovoru, při kterém může sám sdělit nebo alespoň naznačit informace, které už známe od dítěte. Tím je vlastně zlegalizuje a my už pak reagujeme na to, co řekl rodič. Právě v těchto situacích se jasně ukáže, jakou pozici a vztah si učitel vybudoval v předcházejícím období. Vlastně v takových chvílích učitel sklízí plody svého předcházejícího přístupu k rodičům i k dětem. Některý se skutečně může dočkat výše zmíněné odmítavé věty. Jsou však učitelé, kteří jsou s to dovést rodiče ke změně pohledu na dítě, k posunům výchovného přístupu. Musíme počítat s tím, že někteří rodiče jsou ovlivněni věkem učitele (je mladý, nemá zkušenosti, co mi má co povídat; je starý, nemá pochopení), pohlavím (co mi bude ženská vykládat), ale třeba i nepříznivým vztahem k instituci škola.

Učitel by měl přijmout, že nemůže vyřešit všechny problémy, že jeho zásahy mívají omezenou působnost. Na druhé straně by se neměl vzdávat a měl by si uvědomit, že právě on je vrcholný odborník na vedení dítěte. Když je dítě ve špatné kondici, doplácí na to samo dítě, ale zpravidla i on a ostatní děti ve třídě. PhDr. Václav Mertin

VÁŠ DOTAZ:

Náš Roman navštěvuje 2. třídu. V poradně mu diagnostikovali nadprůměrnou inteligenci, ADHD, dyslektické a dysortografické obtíže, má neobratnou ruku. Vzhledem k složité rodinné situaci byl svěřen do péče nám, prarodičům. My mu někdy se školní prací ani neumíme pomoct. Stalo se, že z jednoho školního úkolu dostal pětku, z domácí opravy opět pětku (my jsme úkol nepochopili), za další úplně stejné cvičení ve škole přišla opět pětka. Občas si úkol zapomene zapsat. Pravda, stalo se také, že jsme zapomněli i my doma. Paní učitelka hodnotí každé přetažení linky, každý nepěkný háček, nepřesné písmeno. Doma je většinou hodný a ani ve škole nezlobí nijak moc. Největší problém tak je, jak ho motivovat. Špatná známka není tak zlá, horší je, že je otrávený, říká, že to stejně nemá cenu, škola ho přestala bavit. Je mi ho líto a nevím, jak mu mám pomoct. Dana – babička

NAŠE ODPOVĚĎ:

Velmi dobře vím, že dítě zvídavé, dychtivé poznávat, ochotné podrobit se našemu edukačnímu působení představuje poloviční úspěch při jakémkoli učení. Při chybějící motivaci totiž musejí nejprve učitel i rodiče překonat odpor dítěte a teprve pak se jakž takž mohou věnovat učení. Tyto „boje“ doma trvají desítky minut, ve škole, která je omezena koncem hodiny, se může stát, že dítě úkol nesplní, nedokončí, odbyde nebo vůbec nedává pozor.

Motivace je ovlivněna vztahem učitele k žákovi, tedy jeho chováním a jednáním, zajímavostí probírané látky, ale samozřejmě i pokroky a úspěchy žáka. Viděl jsem jak chlapcovy sešity, tak žákovskou knížku. Dostat z jednoho typu úkolu tři pětky dost brzy za sebou, znamená pro malé dítě marnost nad marnost. Paní učitelka opravdu odhalila každou chybičku i nepřesnost a náležitě je ohodnotila. Takže výsledné špatné známky patrně odpovídaly skutečnosti. Jenže z hlediska vztahu k učení byla tato „spravedlnost“ silně kontraproduktivní.

Ve hře jsou totiž dvě podstatné okolnosti, které poněkud znevažují tento „objektivní“ přístup. Paní učitelka má chlapce naučit. Proto také chodí Roman do školy. Jestliže z výsledků učitelka vidí, že dítě úkol nechápe (a dvě stejně špatně vypracované odpovědi to jasně dokládají, třetí to stvrdila), musí mu zadání vysvětlovat tak dlouho, až ho pochopí. A jestli mu neumějí pomoci rodiče nebo v tomto případě prarodiče (a ti skutečně nemají povinnost zvládat domácí úkoly), tak to musí naučit samotného chlapce. A to ještě nechávám stranou, že pětka z řádně vypracovaného domácího úkolu je v tomto případě jasná pětka do branky paní učitelky. 

Druhá okolnost tkví v tom, že učitel nemůže ke všem dětem přistupovat stejně. Nemám na mysli protekci nebo „zasednutí“. Myslím na to, že u každého dítěte jsou některé cíle podstatné, zatímco jiné méně podstatné. Jestli Roman má dnes problémy s motivací, tak je poněkud nefunkční zesilovat jeho pocit neúspěšnosti ještě tím, že bude mít červeně označený každý méně vzorný háček nad písmenem nebo písmeno přetažené pod linku, a kvůli tomu i sníženou známku.

Jestliže má chlapec diagnostikovanou ADHD, tak je větší pravděpodobnost, že bude mít problémy právě s úkoly a s pomůckami. Učitelka se tomu musí přizpůsobit a musí hledat realistické způsoby, jak zajistit naplnění požadavků. Psaní „informací“ prarodičům má jen omezený význam. Sešity i žákovská knížka současně napovídají, že paní učitelka nerespektuje doporučení poradny.

Škola není neosobní úřad, který je určen k vymáhání daní. Je to lidská instituce, která musí vzít v potaz jedinečné okolnosti na straně dítěte a jeho rodinného zázemí, specifickou vývojovou úroveň dítěte.  Děti, které mají i velmi mírné problémy, mají od září nárok na specifickou podporu ze strany školy. Vzhledem k tomu, že tato opatření prvního stupně jsou v gesci samotné školy, je žádoucí o ně požádat. Dětem, jako je Roman, bude muset jednoznačně pomáhat učitel. A platilo to již v minulých letech. A dnes to je nezpochybnitelné poselství inkluzivního školství. PhDr. Václav Mertin

VÁŠ DOTAZ:

V deváté třídě máme žáka Romana, který prakticky permanentně odmítá pracovat. Sedí v poslední lavici, na hlavě má pravidelně kapuci, a když je vyzván k jakékoli aktivitě, tak nereaguje nebo všem sdělí, že je to k ničemu a že to stejně nebude potřebovat. Všichni učitelé už rezignovali a čekají, až ukončí povinnou školní docházku. Rodiče jsou rozvedeni, ani jeden vlastně nespolupracuje. Potíže započaly nejpozději v šestém ročníku (z předcházející doby nemám informace) a celou dobu spíše narůstají. Dá se vůbec v takovém případě něco dělat? Karolína

NAŠE ODPOVĚĎ:    

Jestliže chlapec má za tři měsíce ukončit školu, pak bych skoro doporučoval neinvestovat příliš energie a do konce roku se pokusit přežít v relativním klidu všech zúčastněných. Motivace chlapce změnit chování v tomto období bude minimální, takže pravděpodobnost případného zklamání učitelů bude vysoká. Otázka ale je, co škola dělala v předcházejících třech čtyřech letech a vlastně na celém prvním stupni? Nikdy nemáme všechny informace, ovšem podle analogie lze uvažovat, že dílčí problémy byly i v tomto případě od první třídy nebo nejpozději od doby, kdy se rodina rozpadla. U menšího dítěte mohou mít veškerá pedagogická opatření preventivní charakter. Rozhodně není vhodné čekat, že se situace změní sama, byť k tomu někdy skutečně dojde. Neměli bychom také oslyšet výsledky výzkumů, které ukázaly na to, že efektivní a méně efektivní učitelé se lišili mj. právě v kvalitě preventivních opatření ve třídě. Naproti tomu zásahy po prohřešku žáka byly u obou skupin učitelů velmi podobné.

Když rodina alespoň minimálně nespolupracuje, je práce školy mimořádně náročná. Jenže i v takových případech je nutné konat profesionálně. Učitelé nejsou sice psychoterapeuti ani sociální pracovníci, nicméně jsou zodpovědní za školní výsledky všech žáků. Těch lze dosáhnout pouze v případě, že dítě je přiměřeně ukázněné a spolupracuje s učitelem. Jestliže je dítě bezproblémové a rodina funkční a přiměřeně spolupracující, pak je úloha učitele jednodušší. Pokud tomu tak není, nezbývá učiteli, aby nasadil veškerý pedagogický um a řemeslné dovednosti, aby žáka i rodinu získal pro spolupráci.

Je zřejmé, že taková práce učitele je nanejvýš psychicky i fyzicky náročná a nedá se uskutečnit pouze ve vyučovacích hodinách. Jsou to opakující se formální i neformální rozhovory, ve kterých učitel naplňuje emocionální vztah s žákem, hledá vhodná opatření a zajímá se o jejich plnění. Musí být připravený i na chvíle, kdy se nedaří. Netýká se to pochopitelně pouze třídního učitele nebo výchovného poradce. Participovat musí úplně každý vyučující, a navíc je nezbytné, aby táhli za jeden provaz.

Řada opatření, která učitel uskutečňuje, není specifická, není tedy cílena pouze na konkrétního žáka. Jde například o pravidla platná pro všechny žáky, rutinní postupy, které vedou např. k tomu, že výuka ve třídě je plynulá. Důležité je trpělivé vymáhání plnění pravidel. Žáci by měli vědět, že nemají úniku, že učitel nerezignuje tak, jako se to stalo v tomto případě.  Součástí prevence je i větší naléhání na rodiče – zejména u mladších dětí bývají o něco ochotnější ke spolupráci.

Podstatnou roli při řešení výchovných problémů hraje vztah s žákem. Jakkoli je to někdy obtížné, věřím, že učitelé uvěří výsledkům výzkumů, které signalizují, že u žáků s problémy v chování, pozitivní vztah učitele snižuje jejich výskyt. Možná už velmi brzy po zahájení šestého ročníku mohl být vytvořen individuální výchovný plán, který přece jen zesiluje nátlak na všechny zúčastněné, možná měly probíhat pravidelné pohovory s chlapcem i s jeho rodiči. Někdy se totiž čeká na výraznější průšvih a to už bývá poněkud pozdě. Vím, že v životě neplatí „kdyby“, ale kdyby orgány péče o dítě byly nastaveny na pomoc v nezávažných případech, nemusely by pak řešit neřešitelné problémy závažné. PhDr. Václav Mertin

VÁŠ DOTAZ:

Do naší školy chodí žák, jehož rodiče se rozhodli pro střídavou péči. Otec bydlí 200 km od našeho městečka, tvrdí, že syn bude navštěvovat dvě školy, ve kterých se bude střídat po 14 dnech. Je to vůbec možné? A je to vhodné? Neumím si to vůbec představit.

NAŠE ODPOVĚĎ:

Ano, je to možné. Podle školského zákona (§49, odst. 4) může dítě navštěvovat souběžně dvě základní školy. Z psychologického hlediska však jde podle mého soudu o nevhodné a neodborné rozhodnutí a nechápu, jak někdo může tímto způsobem hájit zájmy dítěte. Toto opatření je podle mého přesvědčení v neprospěch dítěte.

Ve škole přece dítě nepřijímá jen hotové poznatky, ale navazuje vztahy s učiteli a spolužáky, zvyká si na specifický režim i klima školy, učí se v něm pohybovat, hledá si pozici, učí se podle vzoru spolužáků, někdy s nimi i spolupracuje. Poznatky nepředává stroj, ale živá osoba, takže každý učitel má svá specifika.

Když někdo argumentuje proti domácímu vzdělávání, často namítá, že dítě nemá hodnotné vztahy s vrstevníky. A když jiné dítě pravidelně „pendluje“ mezi dvěma školami, může si je vytvořit? Víme velmi dobře, jak se někteří žáci obtížně integrují po přestěhování do existujícího třídního kolektivu, jak se zde cítí špatně, mají pocit, že jsou vyčleňováni, že nemají žádného kamaráda. Jestliže žák nežije pravidelně se třídou, je v každé třídě spíše hostem. Může se stát, že se s jednou třídou identifikuje a druhou musí přetrpět. Navíc školy mají odlišné ŠVP. Rovněž nemluvím o tom, že každý učitel má svůj specifický přístup. Netvrdím, že dítě se s touto skutečností nevypořádá, ale proč ho máme vystavovat další zátěži, když už trpí rozvodem?

Možná je pro nás prioritou, aby dítě bylo ve sféře vlivu obou rodičů, jenže vzdělávání, které patří k hlavním úkolům socializace v celém tomto období, by mělo být v jednom období poskytováno pokud možno jednotně.

Učitelé se ve své praxi budou se střídavou péčí setkávat stále častěji. Osobně jsem pro toto řešení porozvodové péče rodičů o dítě, protože jej pokládám za principiálně nejméně škodlivé, když už se rodiče rozejdou. Soudy se k ní časem jistě budou přiklánět jako k první možnosti po rozvodu rodičů. Vůbec však netvrdím, že jde o ideální řešení, ke kterému by mělo směřovat pojetí rodiny.

Oponenti uvádějí, že dítě tím, že žije ve dvou domácnostech, nemá žádný domov. Přestože toto tvrzení pokládám za přehnané a podložené pouze jednotlivými zkušenostmi, musím uznat, že jde o komplikaci. Vyžaduje po dítěti podstatně větší flexibilitu a odolnost, předpokládá i větší spolupráci a podporu ze strany rodičů a rozhodně není tak komfortní jako jeden domov. Ovšem zkušenosti ukazují, že pro rozvoj dítěte je důležitější přítomnost alespoň jednoho rodiče a už méně materiální stránka života. A faktickou přítomnost a působení obou rodičů (byť střídavě) pokládám většinou na základě poradenských zkušeností za vhodnější než péči pouze jednoho rodiče.

Pokud se tedy na mě obracejí rodiče s žádostí o radu, jak uspořádat péči o děti po rozvodu, střídavou péči doporučuji. Současně však apeluji na to, aby další podmínky zůstaly tak, jak byly. Možnost dvou škol se naštěstí vyskytuje skutečně vzácně, většinou nepřekročí prvotní nápad. Pokud je vzdálenost mezi oběma bydlišti větší než přibližně deset, dvacet kilometrů (a nejde např. o vesnici a okresní město nebo dvě místa ve velkém městě), pak tuto vzdálenost pokládám za vážnou kontraindikaci střídavé péče zejména u školního dítěte. Řešení není jednoduché, protože spočívá v takovém přiblížení bydlišť obou rodičů, aby pro dítě zůstalo zachováno co největší procento původních podmínek, což v některých případech je nemožné. Není však možné všechny nepříznivé dopady rozvodu dospělých přenést na dítě! PhDr. Václav Mertin

VÁŠ DOTAZ:

Dobrý den, v osmé třídě máme velmi problematického žáka, který verbálně napadá své spolužáky i učitelku, občas ve třídě rozbíjí různé předměty (nádobu na tužky apod.), konstantně ruší výuku (například tím, že se začne pohybovat po třídě a vydávat u toho zvuky). Přitom na něj nic neplatí, ani po dobrém (domlouvání, motivace), ani po zlém (napomenutí, poznámky). Situací trpí celá třída, protože na výuku v ní se s kolegy vždy chystáme spíš ve válečné náladě, navíc zde většinou probereme méně než jinde. Žák ale samozřejmě nemá splněnou povinnou školní docházku. Za jakých okolností je možné, abychom jej vyloučili? Kateřina

NAŠE ODPOVĚĎ:

Dobrý den, nelze vyloučit, že se tento masivní problém objevil v posledních dnech, týdnech. Mnohem pravděpodobnější však je, že jde o problém přetrvávající delší dobu a  kontinuálně narůstající s  věkem žáka. Pak je ale na místě otázka, jaká opatření uskutečňovala škola v předcházejícím období, kdy přestupky byly asi drobnější. Podle zkušeností i výzkumů domlouvání, napomenutí a poznámky působí snad na žáky, kteří mají jednorázový mírnější výchovný problém, nikoli však na ty, kteří mají problémy chronické a současně výraznější. V českém vzdělávacím systému nelze vyloučit ze školy žáka, který plní povinnou školní docházku. Pokud vím, tak pro toto období institut vyloučení není u nás vůbec zaveden. Zřejmě je pro nás nepřijatelné slovo vyloučit, přestože absence při vzdělávání kvůli chřipce nebo bolení břicha nám přijde jako samozřejmá, a dokonce nutná. Jenže jaký je rozdíl mezi klasickým onemocněním těla a  závažnějšími akutními psychickými problémy?! Osobně hájím názor, že i  v  jasně indikovaných případech, např. agrese vůči učiteli, by dítě mělo okamžitě absolvovat domácí ošetření. V uvedeném případě bych doporučoval několik opatření. Vzhledem k tomu, že ve škole asi není školní poradenské pracoviště s etopedem či psychologem, domluvil bych se s vedením školy, že v případě výraznějšího narušování výuky se bude chlapec učit v ředitelně. Současně bych doporučoval intenzivně jednat s rodiči. Oni sice nemohou přímo ovlivnit projevy chlapce při vyučování, ale zodpovědnost mají i v této době. Důležité je domluvit, co bude následovat, pokud se chlapec bude projevovat popsaným způsobem. Jestliže něco zničí, musí to automaticky nahradit (finance zřejmě v první fázi dodají rodiče, nicméně chlapec by je měl nějak odpracovat). Když se pohybuje po třídě, patrně nepracuje podle instrukcí učitele. V tomto případě by skutečně neměl pracovat a  měl by povinnosti splnit ve svém volnu – asi nejlépe doma. Některé přestupky jsou nepřijatelné v každém případě. Jestliže žák učiteli nadává, nebo ho snad dokonce napadne, měl by mít učitel právo neučit takového žáka. Na základě domluvy by si pro něj měli rodiče okamžitě přijít. Současně bych upozornil na koncept individuálního výchovného programu, který je určen pro práci se žáky s problémy v chování. Pokud jsou problémy masivní, měla by se škola obrátit se žádostí o pomoc i na OSPOD. PhDr. Václav Mertin

VÁŠ DOTAZ:

Dobrý den, jako učitelka prvního stupně se setkávám s tím, že to, zda jsou děti připraveny na školní docházku, chtějí posuzovat jejich rodiče. Protože rodiče nejsou vyškolenými odborníky v zjišťování školní zralosti, chci se zeptat, na základě čeho se mohou ohledně nástupu jejich dítěte do první třídy rozhodnout. Zajímalo by mě také, jaký hlas by měli v této věci rodiče mít a jak by měla vypadat jejich spolupráce s odborníky. Alice

NAŠE ODPOVĚĎ:

Základní otázkou, kterou řeší rodiče budoucích prvňáčků, je, zda je dítě dostatečně připravené na požadavky první třídy a  zda má tedy nastoupit letos, nebo o  rok později (menšina rodičů také zvažuje dřívější nástup) a  jak zajistit, aby dítě v první třídě uspělo, aby se mu tam vedlo dobře. Na základě čeho se má rodič rozhodovat? Kdyby byla škola absolutně jednotná a  konstantní (třeba tím, že by v ní učily počítače), bylo by jednodušší i naše rozhodování. A pokud by byli stejně unifikovaní i rodiče, byla by odborná úvaha o školní zralosti ještě snadnější a odvíjela by se výlučně od vlastností a dovedností dítěte. Jenže obrovská rozmanitost dětí se potkává se stejně obrovskou různorodostí učitelů a rodičů i  podmínek, ve kterých se vzdělávání realizuje. To všem značně znesnadňuje rozhodování. Když se šikovné, avšak sociálně nesmělé a váhavější dítě dostane k paní učitelce, která je rázná, rychlá, náročná, asertivní, může dojít k problémům, aniž bychom konstatovali nezralost dítěte. Když se stejné dítě dostane k paní učitelce, která je klidná, mateřská, tak k problému nedojde. Rodiče zpravidla chtějí, aby dítě při jakékoli činnosti, do níž se pustí, uspělo a dosáhlo dobrých výsledků. Platí to i pro docházku do školy. Proto se také snaží uzpůsobit podmínky tak, aby zvýšili pravděpodobnost takového úspěchu. Intuitivně cítí, a navíc mají obdobnou zkušenost i z dosavadního života dítěte, že čím je starší, a tedy zralejší, tím je s ním lepší řeč, víc vydrží, a tím také lépe zvládá srovnatelné požadavky. Navíc i psychologie přináší přesvědčivé doklady pro to, že prosté zrání zlepšuje výkon v konkrétní oblasti. Přestože hájím názor, že rodiče znají nejlépe své dítě, protože zažívají jeho vývoj, snímají jeho projevy v různých souvislostech, tak musím připustit, že nemusejí dobře odhadnout všechny oblasti relevantní pro úspěch ve škole. Jenže o tom, jestli má pravdu učitelka mateřské školy, psycholog poradny nebo rodiče, neví dopředu s jistotou skutečně nikdo. Ukáže se to teprve, až se dítě fakticky začne vzdělávat ve škole. Někdy rodiče rozhodnou proti přesvědčení odborníků, a mají pravdu – dítěti se ve škole daří dobře, zvládá veškeré požadavky. S jistotou tedy můžeme prohlásit, že dítě vykazuje fyzické a psychické parametry, které jsou obvykle spojovány se školními výsledky. Vše ostatní je ve hvězdách. Proto také rozumný psycholog pracuje s pravděpodobností. Na základě toho, co jsem zjistil, je velká pravděpodobnost, že… Vzhledem k  tomu, že dlouhodobou odpovědnost za dítě mají rodiče, dal bych na jejich názor. Jako psycholog je upozorním na všechno, co jsem zjistil, ukážu možné klady i  případná úskalí jejich rozhodnutí, nicméně konečné rozhodnutí musí učinit ten, kdo má odpovědnost, což jsou v mém chápání rodiče, i když samozřejmě vím, že formální rozhodnutí vydává ředitel základní školy. PhDr. Václav Mertin

VÁŠ DOTAZ:

Jsem třídní učitelkou žáka 7. třídy a mám podezření, že je tento žák šikanován. Šikana se však neodehrává ve třídě ani v prostorách školy. Naše škola se nachází na malém městě, a tak se tu leccos proslechne. Chtěla bych se proto zeptat na Váš názor, jak by měl učitel v takovém případě postupovat. Marie

NAŠE ODPOVĚĎ:

Děti mezi 6. a 15. rokem tráví ve škole nezanedbatelnou část svého času. Je proto logické, že značný počet antisociálních projevů se odehrává právě ve škole v čase vyučování. Existují však ještě další místa, která jsou pro děti riziková. Jde zejména o cesty do školy a ze školy, z různých mimoškolních aktivit. Některé přestupky se ve větší míře týkají rovněž míst, kde se děti častěji shromažďují – např. parků, laviček na návsi, čekáren autobusů i samotných dopravních prostředků. Podstatné pro realizaci nevhodného jednání je, že děti nejsou pod přímým dohledem dospělých. Řada učitelů si neumí představit, že by dopoledne vedla žáky ke slušnému chování a odpoledne nad případnými stejnými přečiny dětí jednoduše mávla rukou a tvářila se, že je to nezajímá. Jenže nesmíme zapomenout, že učitel a žák mají své specifické role. Výkon obou rolí je dnes spojen téměř výlučně se školou a jejich práva a povinnosti jsou upraveny předpisy. Proč vykládám takové banality? Protože tomu tak vždy nebylo. Učitel uplatňoval dříve svůj vliv podobně jako např. farář – časově i místně neomezeně. Ve škole byl učitel téměř neomezeným pánem nad dětmi, ovlivňoval i některá rozhodování rodičů. Škola například zakazovala žákům sportovat mimo školu, určovala, které divadelní představení smí student gymnázia vidět ve volném čase se svými rodiči, trestala žáka podle svých zvyklostí. Naštěstí tato doba, kdy škola přesně určovala, co dítě smí dělat i mimo školu, je nenávratně pryč. Dnešní pravomoci školy se tedy týkají především školního areálu a času. Mimo školu má učitel stejná práva i povinnosti jako kterýkoli jiný občan. Pokud se tedy setká s nepravostí mimo školní prostory, záleží na jeho občanské angažovanosti a statečnosti, jak zareaguje. Pokud ovšem nejde o takovou nepravost, u které nám všem zákon ukládá ohlašovací povinnost. Víme, že současná doba příliš nepřeje angažovanosti cizích lidí při výchově dětí. Učitel má však ve vztahu k žákovi přece jen poněkud výhodnější pozici než běžný občan v tom, že dítě přijde druhý den do školy a je na něm značně závislé. Učitel také mívá lepší přístup k informacím – leccos se může dovědět od žáků, někdy i od rodičů. Tím, že žáky docela dobře zná, může zachytit i drobné náznaky změn projevů. Ovšem přenášet řešení přestupků uskutečněných mimo školu do školy stejně nemůže. Jestliže tedy někomu ubližují děti odpoledne na hřišti, nemůže je za to škola potrestat napomenutím třídního učitele. Učitele by podezření na ubližování některému žákovi mimo školu mělo vést k tomu, že zvýší bdělost a ostražitost ve škole. Je pravděpodobné, že zachytí podobně nevhodné chování nebo alespoň jeho náznaky i o přestávce nebo při cestě na oběd, do tělocvičny. Pak by naopak zasáhnout měl, protože má povinnost chránit fyzické i duševní zdraví všech svých žáků. Učiteli také nikdo nemůže bránit, aby např. v třídnických hodinách nebo při jiné vhodné příležitosti probíral konkrétní témata mezilidských vztahů a podporoval slušné chování. Podobně může mluvit i s rodiči – pokud se např. budou víc zajímat o to, jak jejich děti tráví volný čas, mohou získat cenné podněty k jejich ovlivnění. PhDr. Václav Mertin 

VÁŠ DOTAZ:

Proč v posledních dvaceti letech trvale narůstá počet dětí se specifickými poruchami učení? Zejména problémy se čtením začínají představovat závažný problém. Nejde o následek toho, že rodiče s dětmi málo mluví, že jsou děti zvyklé víc koukat než poslouchat a že škola věnuje výcviku čtení a psaní malou pozornost? A také toho, že školství věnuje těmto poruchám mnohem větší pozornostMilan Š.

NAŠE ODPOVĚĎ:

Podle mého názoru všechny čtyři důvody přispívají k porozumění aktuálního stavu. Nicméně nepředstavují dostatečný klíč k plnému porozumění problému. Nemyslím si totiž, že by se situace v uvedených důvodech oproti minulosti dramaticky změnila. Snad jedině pozornost poradenství i samotného školství je dnes oproti minulosti výrazně větší a tento zájem se nepochybně na zvýšení počtu žáků s SPU podílí. Podstatnou příčinu však spatřuji v tom, že se neustále zvyšují nároky na kvantitu i kvalitu uvedených dovedností. Nikdy jsme nebyli nuceni přečíst a napsat tolik materiálů, jako je tomu dnes. A netýká se to jen několika procent nejvzdělanější části populace, ale prakticky celého národa. Z toho vyplývá, že zejména naučit se kvalitně číst musí každý. A těmto požadavkům neodpovídají dovednosti žáků. Nemyslím si, že rozvoji čtenářských dovedností věnujeme takovou pozornost, abychom skutečně všechny děti číst naučili. A u těch, kterým to zcela nejde, hledáme vysvětlení, částečně i omluvu pro vlastní nedostatečnost. Platí to jak to pro rodiče, tak bohužel i pro učitele. Vše nasvědčuje tomu, že jsme se také před lety vydali nevhodnou cestou při výkladu slabých výkonů žáků v některé oblasti vyučování. Nedostatečné nadání a chabou píli i malou podporu ze strany dospělých jsme z větší části nahradili výkladem specifickými poruchami učení. Zvolili jsme na první pohled vcelku logicky jako základ pro vzdělávání zdravotní postižení, ze kterého měl automaticky vyplývat speciální vzdělávací přístup. Dnes však vidíme, že to neplatí v plném rozsahu pro prakticky žádné postižení (výjimku tvoří mentální postižení). Pokud jsme totiž s to modifikovat podmínky, za kterých se žák s postižením vzdělává, uzpůsobit mu tempo, formu, dodáme mu odpovídající pomůcky…, pak můžeme konstatovat, že není třeba takového žáka vyčleňovat a že zvládne zhruba stejnou látku jako jedinec intaktní. Není třeba uvádět, že v řadě případů to umíme zatím jen velmi nedokonale. A tento přístup platí i pro žáky se specifickými poruchami učení. Přestože není třeba pochybovat o tom, že čtení, psaní i počítání souvisí s fungováním mozku, nejsou žádné doklady o tom, že by lidé, kteří se naučí mluvit, nebyli s to tyto dovednosti zvládnout. Jen někteří je zvládnou jednoduše, zatímco jiní s obtížemi. Takže u nich je třeba výcviku věnovat přiměřené množství času (někdy zřejmě enormní) a musíme položit důraz na poznávací jiné procesy než u běžných žáků. Cest z tohoto civilizačního problému vidím pochopitelně víc. A doporučuji hledat jednoduché cesty. Je třeba přesvědčovat rodiče, že jsou s to naučit dítě číst i psát jen tím, že se mu budou dostatečně věnovat, že si s ním budou povídat, že mu budou předčítat, že budou rozvíjet jemnou motoriku, logické myšlení. Že mu budou v běžném životě prakticky ukazovat, jak jsou uvedené tři dovednosti důležité pro jeho život. Ovšem podobně velký úkol čeká na školu. Měla by přijmout, že dokud nenaučí konkrétního žáka pořádně číst (tedy dostatečně automatizovaně, s porozuměním a kriticky), tak musí pokračovat ve výuce. I když už žák chodí do osmé třídy! A dosavadní nedostatky žáka ve čtení musí do té doby kompenzovat – nemůže se tvářit, že žák už to má umět. S dílčími modifikacemi to platí i pro psaní a počítání. PhDr. Václav Mertin 

VÁŠ DOTAZ:

Ve škole, kam chodí naše dcerka, bylo zvykem, že při vánoční besídce každý žák přinesl jeden dárek pro kamaráda a jeden dárek neadresný, který se pak losoval. Každý tedy dostal alespoň jeden dárek od spolužáků. Nově se ale dávají dárky jen kamarádům, několik dětí tak nedostalo žádný dárek. Důvodem je, podle učitelky, že nemůžeme děti stále ochraňovat před životem, že je potřeba, aby děti poznaly, jak si v životě stojí, a bude to pro ně cenná zkušenost. Získají zpětnou vazbu, jaké je jejich místo v kolektivu, a mají šanci to změnitMartina K.

NAŠE ODPOVĚĎ:

Možná někdo řekne, že jde o maličkost, kterou se ani nemá smysl zabývat. Dnes mají děti tolik věcí, hraček, knížek, technických zařízení i sladkostí, že ani nevědí, co s nimi. Takže o jednu víc nebo méně… Jenže psychika se neutváří jen v jakýchsi objektivních podmínkách, jelikož ty se vždy „lomí“ přes subjektivní vnímání jedince. Dítě chce dostávat dárky a přijímá je velmi rádo. Dárek však není jen věc, ze které má radost, ale nevědomky se skrze něj dozvídá leccos i o sociálních vztazích. Jsem jako ostatní, nejsem vyloučený, někdo na mě myslí, má mě rád. Do určitého věku se dítě chce podobat ostatním ve všem – já jediný nemám mobil, já jediný nemám tričko s …, jako jediný jsem nedostal dárek. Tedy už jen samotný fakt, že dítě nedostane dárek, je alespoň v té chvíli traumatizující. Dítě ještě nemá tolik životních zkušeností, aby si uvědomilo, že v životě jsou vedle příznivých i nepříznivé události, že i zklamání, smutek patří k životu, neumí připustit příznivější vysvětlení. Takže v té chvíli může být subjektivní neštěstí absolutní. Chápání toho, co je spravedlivé, je u dětí poněkud odlišné od toho, jak běžně chápeme spravedlnost my dospělí. Paní učitelka má pravdu, že dítě tím také může získat zpětnou vazbu. Nechme stranou, že nevíme, jaký je význam této informace. Nikdo ve třídě s ním nechce kamarádit nebo jen dobrý kamarád nezvládl dárek obstarat nebo ho dokonce zapomněl doma? Učitelka by neměla zapomínat na to, že zatímco pro dospělého to může být drobný kamínek v mozaice nepřeberného množství rozmanitých zkušeností, dítě pracuje se dvěma variantami. Buď je všechno úžasné, nebo špatné. Nerad bych přeháněl, dítě se za nějakou chvíli vrátí do dobré pohody, ale stopa zůstane. Nevím, jestli se tyto stopy sčítají, umím si představit, že dítě, které má víc podobných zkušeností jdoucích ve stejném směru, je mnohem více poznamenané takovou drobností než dítě, pro které jde o jediné trauma v řadě pozitivních událostí. Dítě bez dárku asi nezvažuje, že o ně nikdo nestojí, asi by to tak ani většinou nedokázalo vyjádřit, pro ně je na prvním místě fakt, že nic nedostalo. Ale to vůbec neznamená, že sociální rozměr nehraje roli při utváření sebehodnocení, vztahu ke světu a k druhým dětem. Osobně zastávám názor, že děti musíme ochraňovat po celou dobu dětství. To pokládám za nejlepší přípravu na dospělost. Život přináší dítěti přirozeně tolik náročných události, že nemám nejmenší strach, že by odešlo do života bez dostatečných zkušeností. I já samozřejmě vím, že chránění nemůže být ve stejné intenzitě po celou dobu dětství, že postupně ubíráme dohled, ochranitelství, ale připraveni na podporu dítěte bychom měli být stále. U novorozence nám to přijde samozřejmé. Jenže kdo rozhodl, že v první třídě už má dítě převzít zodpovědnost za spoustu věcí? Je nepochybné, že vnímáme, jak dítě vyspívá, jak se samo chce starat o mnohé záležitosti vlastního života, jak nechce, abychom je dělali za ně. Takže samotné dítě chce být samostatné. Ale chránit bychom je měli pořád. Jsem přesvědčený, že paní učitelka rozhodla špatně. Ostrakizace (vyloučení ze skupiny) je velmi silný faktor nepříznivě ovlivňující pohodu i rozvoj dítěte. Neměla by ji dopustit u žádného žáka. Rodičům doporučuji, aby požádali paní učitelku, aby děti před nepříznivými událostmi ochraňovala. PhDr. Václav Mertin