Časopis Komenský

Je-li neboli správně?

 

Pokud bych sestavovala žebříček častých chyb, které nacházím v nejrůznějších textech, do první desítky bych určitě zařadila psaní spojku -li.

Spojka -li se připojuje ke slovesu většinou stojícímu na začátku věty a

k tomuto spojení je vždy nutný spojovník: Bude-li pršet, nikam nepůjdu. Píšu-li rychle, píšu nečitelně. Jedná se o spojku podřadicí, věty proto oddělujeme čárkou.

V češtině se věta v pasivu tvoří tak, že podmětem se v ní stane přímý předmět z věty aktivní. Původní podmět zůstane nevyjádřen nebo je ve tvaru instrumentálu, pokud je specifický a pro sdělení potřebný, například: Tunel byl postaven firmou Tunelstav. Pokud věta obsahuje i předmět nepřímý, zůstane ve stejném pádovém tvaru: Soused mi prodal pračku. → Pračka mi byla prodána sousedem. Takové věty samozřejmě zní formálně, avšak formální registr je „domácím hřištěm“ neosobního vyjádření, jemuž pasivum slouží.

Kdy psát čárku před spojkou nebo

 

Možná si ještě vzpomínáte, jak I. Martinec napsal v r. 2014 v tehdy vydávaném občasníku Pořád se něco děje, že ačkoliv se česká interpunkce zdá obtížná, řídí se přesnými logickými pravidly. V češtině je několik spojek, před nimiž se v některých větách čárka píše, a v jiných se nepíše: patří k nim i spojka nebo. Pravidla interpunkce před ní určuje základní poučka: má-li spojka nebo význam slučovací, čárku před ní nepíšeme, má-li význam vylučovací, čárku před ní píšeme. Srovnáme užití této spojky v následujících větách:

  1. Nejoblíbenějšími balkónovými květinami jsou begonie, muškáty nebo fuchsie.
  2. Mušince z oken a zrcadel odstraníme hadříkem namočeným do lihu nebo do octa.
  3. Rostou houby, nebo nerostou?

 V minulém dílu Jazykové poradny jsme se zabývali oslovováním ve formální e-mailové komunikaci; dnes tento text doplníme příspěvkem o závěrečných pozdravech tamtéž.

Jak již bylo řečeno, v tomto typu psaného dorozumívání se uplatňuje množství jazykových i mimojazykových (etických, kulturních aj.) zvyklostí a norem. Při stylizaci příslušného textu je proto třeba mít na zřeteli nejen jazykovou správnost, ale i přiměřenost projevu dané komunikační situaci, ev. jeho cíli (lingvisté v této souvislosti někdy pracují s pojmem zdvořilost). Přestože rozhodujícím faktorem vždy zůstává povaha konkrétního společenského vztahu, existují určité obecnější principy, jichž se v psané oficiální komunikaci můžeme přidržet.